Thánh Công Đồng Chung Vaticanô II

Nguồn: https://vntaiwan.catholic.org.tw/

Bản dịch Việt Ngữ của Giáo Hoàng Học Viện Piô X

- Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh (Sacrosanctum Concilium)

Lời Giới Thiệu

Hoàn cảnh lịch sử

Phong Trào Phụng Vụ

Lược trình Hiến Chế

Nội dung giáo lý

Lời Mở Ðầu

Chương I: Những Nguyên Tắc Tổng Quát Ðể Canh Tân Và Cổ Võ Phụng Vụ Thánh

I. Bản Tính Và Tầm Quan Trọng Của Phụng Vụ Thánh Trong Ðời Sống Giáo Hội

II. Công Cuộc Huấn Luyện Phụng Vụ Và Tham Dự Linh Ðộng

III. Việc Canh Tân Phụng Vụ Thánh

IV. Việc Cổ Võ Ðời Sống Phụng Vụ Trong Giáo Phận Và Trong Giáo Xứ

V. Việc Phát Huy Hoạt Ðộng Về Mục Vụ Phụng Vụ

Chương II: Mầu Nhiệm Thánh Của Lễ Tạ Ơn

Chương III: Các Bí Tích Khác Và Các Á Bí Tích

Chương IV: Kinh Nhật Tụng

Chương V: Năm Phụng Vụ

Chương VI: Thánh Nhạc

Chương VII: Nghệ Thuật ThánhVà Dụng Cụ Thánh

Phụ Lục

Tuyên Ngôn Của Thánh Công Ðồng Chung Vaticanô II Về Việc Tu Chỉnh Niên Lịch

Miễn Thi Hành Luật

- Sắc Lệnh về các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội (Inter Mirifica)

Lời Giới Thiệu

Lời Mở Ðầu

Chương I: Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội

Chương II: Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội Và Việc Tông Ðồ

Kết Luận

- Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội (Lumen Gentium):

Lời Giới Thiệu

Chương I: Mầu Nhiệm Giáo Hội 1*

Chương II: Dân Thiên Chúa 9*

Chương III: Tổ Chức Phẩm Trật Giáo Hội Và Ðặc Biệt Về Chức Giám Mục 23*

Chương IV: Giáo Dân 40*

Chương V: Lời Kêu Gọi Mọi Người Nên Thánh Trong Giáo Hội 50*

Chương VI: Tu Sĩ 55*

Chương VII: Ðặc Tính Cánh Chung Của Giáo Hội Lữ Hành Và Sự Hiệp Nhất Với Giáo Hội Trên Trời 61*

Chương VIII: Ðức Nữ Trinh Maria Mẹ Thiên Chúa Trong Mầu Nhiệm Chúa Kitô Và Giáo Hội 67*

- Sắc Lệnh về các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương (Orientalium Ecclesiarum):

Lời Giới Thiệu

Lời mở đầu

Các Giáo Hội Riêng Biệt Hay Các Lễ Chế

Việc Bảo Vệ Di Sản Tinh Thần Nơi Các Giáo Hội Ðông Phương

Các Thượng Phụ Ðông Phương

Quy Luật Về Các Bí Tích

Việc Phụng Thờ Thiên Chúa

Liên Lạc Với Anh Em Thuộc Các Giáo Hội Ly Khai 33*

Kết Luận

- Sắc Lệnh về Hiệp Nhất (Unitatis Redintegratio):

Lời Giới Thiệu

Lời Mở Ðầu

Chương I: Các Nguyên Tắc Công Giáo Về Hiệp Nhất 7*

Chương II: Cách Tham Dự Phong Trào Hiệp Nhất

Chương III: Các Giáo Hội Và Cộng Ðoàn Giáo Hội 31* Ly Khai Với Tông Tòa Roma

I. Nhận Ðịnh Ðặc Biệt Về Các Giáo Hội Ðông Phương

II. Các Giáo Hội Và Cộng Ðoàn Giáo Hội Ly Khai Tây Phương

Kết Luận

- Sắc Lệnh về Nhiệm Vụ Mục Vụ của các Giám Mục trong Giáo Hội (Christus Dominus)

Lời Giới Thiệu

Lời Mở Ðầu 1*

Chương I: Các Giám Mục Với Giáo Hội Phổ Quát

I. Vai trò của Giám Mục với Giáo Hội phổ quát

II. Các Giám Mục và Tòa Thánh

Chương II: Các Giám Mục Với Các Giáo Hội Ðịa Phương Hay Giáo Phận

I. Các Giám Mục Giáo Phận

II. Ranh giới các giáo phận

III. Các cộng sự viên của Giám Mục giáo phận trong phận sự mục vụ

Chương III: Các Giám Mục Cộng Tác Trong Việc Mưu Ích Chung Cho Nhiều Giáo Hội

I. Thượng Hội Ðồng, Công Ðồng Và Nhất Là Các Hội Ðồng Giám Mục

II. Ranh giới các giáo tỉnh và việc thiết lập các giáo miền

III. Các Giám Mục chu toàn nhiệm vụ liên giáo phận

Lệnh Chung

- Sắc Lệnh về Canh Tân Thích Nghi Ðời Sống Dòng Tu (Perfectae Caritatis)

Lời Giới Thiệu

Sắc Lệnh về Canh Tân Thích Nghi Ðời Sống Dòng Tu

- Sắc Lệnh về Ðào Tạo Linh Mục (Optatam Totius)

Lời Giới Thiệu

I. Quá Trình Lịch Sử Về Việc Ðào Tạo Linh Mục

A. Từ thời thượng cổ đến thời Công Ðồng Triden

B. Công trình của Công Ðồng Triden đối với việc đào tạo linh mục

C. Áp dụng Sắc Lệnh của Công Ðồng Triden

II. Nguồn Gốc Và Sự Phát Triển Của Bản Văn "Sắc Lệnh Về Ðào Tạo Linh Mục"

III Tổng Quát Về Nội Dung Sắc Lệnh

IV. Viễn Tượng Mới Do Sắc Lệnh Mang Lại

(-s6) Toàn Văn Sắc Lệnh Đào Tạo Linh Mục

Lời Mở Ðầu

I. Phương Thức Ðào Tạo Linh Mục Áp Dụng Cho Từng Dân Tộc

II. Ân Cần Cổ Võ Ơn Thiên Triệu Linh Mục

III. Tổ Chức Các Ðại Chủng Viện

IV. Phải Chú Trọng Ðến Việc Huấn Luyện Tu Ðức 35*

V. Duyệt Lại Các Môn Học Của Giáo Hội

VI. Cổ Võ Việc Huấn Luyện Mục Vụ 73*

VII. Bổ Túc Việc Huấn Luyện Sau Khi Mãn Trường

Kết Luận 88*

- Tuyên Ngôn về Giáo Dục Ki-tô Giáo (Gravissimum Educationis):

Lời Giới Thiệu

Toàn Văn Tuyên Ngôn

Lời mở đầu.

- Tuyên Ngôn về Liên Lạc của Giáo Hội với các Tôn Giáo Ngoài Ki-tô Giáo (Nostra Aetate):

Lời Giới Thiệu

Tuyên Ngôn về liên lạc của Giáo Hội với các Tôn Giáo ngoài Kitô Giáo

- Hiến Chế Tín Lý về Mạc Khải của Thiên Chúa (Dei Verbum):

Lời Giới Thiệu

I. Lịch Sử Bản Văn:

II. Cơ Cấu Hiến Chế:

III. Tầm Quan Trọng:

VỀ MẠC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA 1*

Lời Mở Ðầu

Chương I: Về Chính Việc Mạc Khải 4*

Chương II: Sự Lưu Truyền Mạc Khải Của Thiên Chúa 18*

Chương III: Sự Linh Ứng Của Thiên Chúa Và Việc Chú Giải Thánh Kinh

Chương IV: Cựu Ước

Chương V: Tân Ước 37*

Chương VI: Thánh Kinh Trong Ðời Sống Giáo Hội 42*

- Sắc Lệnh về Tông Ðồ Giáo Dân (Apostolicam Actuositatem):

Lời Giới Thiệu

Lời Mở Ðầu 1*

Chương I: Ơn Gọi Làm Tông Ðồ Giáo Dân

Chương II: Mục Tiêu Phải Ðạt Tới 5*

Chương III: Các Môi Trường Hoạt Ðộng Tông Ðồ 8*

Chương IV: Các Phương Thức Hoạt Ðộng Tông Ðồ 9*

Chương V: Thống Phải Theo 11*

Chương VI: Huấn Luyện Làm Tông Ðồ

Lời Kêu Gọi

- Tuyên Ngôn về Tự Do Tôn Giáo (Dignitatis Humanae):

Lời Giới Thiệu

Lời Mở Ðầu

Chương I. Quan Ðiểm Tổng Quát Về Tự Do Tôn Giáo

Chương II. Tự Do Tôn Giáo Dưới Ánh Sáng Mạc Khải 16*

- Sắc Lệnh về Hoạt Ðộng Truyền Giáo của Giáo Hội (Ad Gentes)

Lời Giới Thiệu

Lời Mở Ðầu

Chương I: Những Nguyên Tắc Giáo Thuyết 4*

Chương II: Chính Công Việc Truyền Giáo

I. Chứng Tá Của Kitô Hữu

II. Rao Giảng Phúc Âm Và Quy Tụ Dân Chúa

III. Việc Thành Lập Cộng Ðoàn Kitô Giáo

Chương III: Các Giáo Hội Ðịa Phương 28*

Chương IV: Các Nhà Truyền Giáo 34*

Chương V: Tổ Chức Hoạt Ðộng Truyền Giáo 39*

Chương VI: Sự Cộng Tác

Kết Luận

- Sắc Lệnh về Chức Vụ và Ðời Sống các Linh Mục (Presbyterorum Ordinis)

Lời Giới Thiệu

Lời Mở Ðầu

Chương I: Linh Mục Trong Sứ Mệnh Của Giáo Hội

Chương II: Thừa Tác Vụ Của Linh Mục

I. Chức Vụ Của Linh Mục

II. Liên Lạc Giữa Linh Mục Với Những Người Khác

III. Phân Phối Linh Mục Và Ơn Kêu Gọi Linh Mục

Chương III: Ðời Sống Linh Mục

I. Các Linh Mục Ðược Mời Gọi Nên Hoàn Thiện

II. Những Ðòi Hỏi Thiêng Liêng Ðặc Biệt Trong Ðời Linh Mục

III. Những Phương Tiện Giúp Ðời Sống Linh Mục

Kết Luận Và Khuyên Nhủ

- Hiến Chế Mục Vụ về Giáo Hội trong Thế Giới Ngày Nay (Gaudium Et Spes):

Lời Giới Thiệu

Lời Mở Ðầu

Nhập Ðề

Phần Thứ Nhất: Giáo Hội Và Thiên Chức Con Người 12*

Chương I: Phẩm Giá Con Người 15*

Chương II: Cộng Ðoàn Nhân Loại 26*

Chương III: Hoạt Ðộng Của Nhân Loại Trong Vũ Trụ 36*

Chương IV: Sứ Mệnh Của Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay 44*

Phần Thứ Hai: Một Số Vấn Ðề Khẩn Thiết

Chương I: Phải Ðề Cao Phẩm Giá Của Hôn Nhân Và Gia Ðình 51*

Chương II: Cổ Võ Việc Phát triển Văn Hóa 65*

Chương III: Ðời Sống Kinh Tế Xã Hội 75*

Chương IV: Ðời Sống Cộng Ðoàn Chính Trị 85*

Chương V: Cổ Võ Hòa Bình Và Xây Dựng Cộng Ðoàn Các Dân Tộc

KẾT LUẬN 98*

- Phụ Lục

Lời Giới Thiệu Tổng Quát Về Công Ðồng

I. Một Vài Khái Niệm Về Các Công Ðồng

II. Công Ðồng Vaticanô II

III. Có Thể Có Vaticanô III Không?

Sứ Ðiệp Của Công Ðồng Gửi Ðến Tất Cả Mọi Người

I. Sứ Ðiệp Của Công Ðồng Nhân Dịp Khai Mạc (29-10-1962)

II. Sứ Ðiệp Của Công Ðồng Nhân Dịp Bế Mạc (8-12-1965)

Nhập Ðề

Gửi Các Nhà Cầm Quyền

Gửi Giới Trí Thức

Gửi Giới Văn Nghệ Sĩ

Gửi Giới Phụ Nữ

Gửi Giới Lao Ðộng

Gửi Người Nghèo, Bệnh Tật Và Ðau Khổ

Gửi Giới Trẻ

Nhân kỷ niệm 40 năm Công đồng Vatican II

Vài Nét Về Công Ðồng Vaticanô II Nhân Kỷ Niệm 40 Năm Ngày Khai Mạc Công Ðồng

Kỷ niệm 40 năm kết thúc Công đồng Vatican II

Công Ðồng Vaticanô II Một Hành Ðộng Của Lòng Tin

Tổng Kết Thành Quả của Hiến Chế Mục Vụ Vui Mừng và Hy Vọng

Mạc Khải Kitô Giáo và Các Tôn Giáo Khác Theo Ánh Sáng Công Ðồng Vaticanô II

Vai trò của người giáo dân Việt Nam dưới ánh sáng Công Ðồng Vatican II trong môi trường xã hội Việt Nam thực tại

Kỷ niệm 50 năm Công Ðồng Chung Vaticăng II

Một số kỷ niệm liên quan tới Công Ðồng Chung Vaticăng II

Một vài kỷ niệm về Công Ðồng Chung Vaticăng II

Giá Trị Vĩnh Viễn Của Tuyên Ngôn Nostra Aetate Diễn Văn Của Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Cổ Võ Sự Hiệp Nhất Các Kitô hữu