MẸ MARIA SỨ GIẢ TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

SƠ LƯỢC NHỮNG LẦN MẸ MARIA ĐẾN VỚI CON CÁI TRẦN GIAN
ĐƯỢC GIÁO HỘI NHÌN NHẬN HOẶC CHƯA ĐƯỢC CÔNG NHẬN
(của Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi)