Chú Giải Tin Mừng Matthêu

Lm Carôlô Hồ Bạc Xái

Phần Dẫn Nhập & TIỀN NGÔN

PHẦN I: ĐỨC GIÊSU CÔNG BỐ NƯỚC TRỜI VÀ CHUẨN BỊ GIÁO HỘI

PHẦN II: GIÁO HỘI Ở TRONG NƯỚC TRỜI