LỜI CHÚA VÀ SUY NIỆM
TRONG GIỜ KINH GIA ĐÌNH

Nguồn: http://vntaiwan.catholic.org.tw/

Mùa Vọng

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng:  A | B | C | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng:  A | B | C | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng:  A | B | C | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng:  A | B | C | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | 24/12

Mùa Giáng Sinh

Mùa Chay

Thứ Tư Lễ TroT5 | T6 | T7

CN 1 Mùa Chay:  A | B | C | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7

CN 2 Mùa Chay:  A | B | C | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7

CN 3 Mùa Chay:  A | B | C | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7

CN 4 Mùa Chay:  A | B | C | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7

CN 5 Mùa Chay:  A | B | C | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7

CN Lễ LáA | B | C

Tuần Thánh: T2 | T3 | T4

* Lễ Làm Phép Dầu

Tam Nhật Thánh (Vượt Qua):

* Thứ Năm: Lễ Tiệc Ly

* Thứ Sáu: Kỷ Niệm Cuộc Khổ Nạn của Chúa

* Thứ Bảy: Lễ Vọng Phục Sinh

Mùa Phục Sinh

Lễ Vọng Phục Sinh

Chúa Nhật Lễ Phục SinhT2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7

CN 2 PS - LCTXA | B | C | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7

CN 3 Phục Sinh:  A | B | C | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7

CN 4 Phục Sinh:  A | B | C | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7

CN 5 Phục Sinh:  A | B | C | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7

CN 6 Phục Sinh:  A | B | C | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7

CN 7 Phục Sinh:  A | B | C | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7

CÁC LỄ TRỌNG SAU PHỤC SINH

* Lễ Chúa Thăng Thiên Năm   A  |  B  |  C

* Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lễ Vọng  |  Lễ trong ngày

* Lễ kính nhớ Ðức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh

* Lễ Chúa Ba Ngôi Năm   A  |  BC

* Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm   A  |  B  |  C

* Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm   A  |  B  |  C

* Lễ Kính Khiết Tâm Mẹ

Mùa Quanh Năm

Lễ Hiển Linh: T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa:   A | B | C  

Tuần 2 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 3 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 4 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 5 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 6 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 7 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 8 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 9 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 10 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 11 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 12 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 13 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 14 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 15 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 16 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 17 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 18 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 19 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 20 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 21 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 22 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 23 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 24 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 25 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 26 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 27 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 28 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 29 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 30 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 31 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 32 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Tuần 33 QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Kitô Vua QN A  B  C : T2 , T3 , T4 , T5 , T6 , T7

Các Lễ Riêng

Các Lễ Đặc Biệt