Các Kinh về Đức Mẹ

Lawrence Nguyễn H Cường suy tầm

Kinh vần C

Kinh vần D

Kinh vần Đ

Kinh vần H

Kinh vần K

Kinh vần L

Kinh vần M

Kinh vần N

Kinh vần R

Kinh vần T

Kinh vần X

Ave Maris Stella  mp3


Ave, maris stella,

Dei mater alma,

atque semper virgo,

Felix cæli porta.


Sumens illud «Ave»

Gabrielis ore,

funda nos in pace,

mutans Evæ nomen.


Solve vincla reis,

profer lumen cæcis,

mala nostra pelle,

bona cuncta posce.


Monstra te esse matrem,

sumat per te precem

qui pro nobis natus

tulit esse tuus.


Virgo singularis,

inter omnes mitis,

nos culpis solutos

mites fac et castos.


Vitam præsta puram,

iter para tutum,

ut videntes Jesum

semper collætemur.


Sit laus Deo Patri,

summo Christo decus,

Spiritui Sancto

tribus honor unus. Amen.

Ave Maris Stella - (Mẫu A)


Kính mừng Mẹ, Hải tinh quang ánh,

Là Mẫu thân khôn sánh Chúa Trời

Đấng đồng trinh thanh bạch trọn đời

Mừng Kính Mẹ cửa trời Chúa trọn.


Khi thầm lặng, khiêm từ Mẹ đón

Tiếng Truyền Tin do Sứ thiên đình

Mẹ mở toang cõi sống an bình

Kiếp đày đọa rày nên an thỏa.


Hồn có tội, mở giây xiềng tỏa,

Kẻ đui mù xin đến khai quang,

Thần tai ương Mẹ khấng trừ bang

Ngàn phước hạnh Mẹ cầu cho mãi.


Tỏ lòng Mẹ nhân từ chí ái,

Hầu Giêsu thương đoái nhậm lời,

Đấng vì con xuống thế làm người,

Sinh bởi Mẹ, muốn làm con Mẹ.


Kính mừng Mẹ đồng trinh nhất thế,

Từ bi hơn muôn kẻ dịu hiền

Giúp chúng con xa lánh tiền khiên,

Hồn thanh sạch, nên lành, nên thánh.


Giúp con sống trót đời thanh tịnh

Nẻo trần ai an thịnh vững vàng,

Để ngày kia cùng tới thiên đàng,

Nhìn con Mẹ, muôn đời vui thỏa.


Nguyện chúc khen vinh quang Cha cả,

Cùng kính chúc vinh hiển Chúa Con

Với Thánh Thần đầy dẫy càn khôn,

Tam Vị Chúc vinh tôn nhất thể.


(Bản dịch của Cha P. Diệp DCCT)

Ave Maris Stella - (Mẫu B)


Kính Chào Mẹ là Sao Bắc Đẩu

Đấng mệnh danh Hiền Mẫu Chúa Trời

Chói lòa trinh khiết gương soi,

Cửa vào cõi phúc tuyệt vời thiên cung.


Khi nhận tiếng “Kính Mừng” vinh dự

Gáp-ri-en thần sứ tặng ban,

Chữ “E-và” Mẹ đảo vần

Thành “A-ve” giữ bình an cho đời.


Xin cởi dây trói người tội lỗi,

Mở mắt ai tăm tối đui mù,

Đuổi xa hoạn nạn rủi ro,

Đổ tuôn hồng phúc tựa hồ mưa sa.


Xin khứng tỏ Mẹ là Từ Mẫu

Chuyển lời cầu đạt tới Hoàng Thiên,

Tòa cao Thánh Tử uy quyền,

Vua Trời Cứu Thế đã nên người trần.


Ôi Trinh Nữ siêu phàm khôn ví,

Ôi hiền hòa tuyệt thế Nữ Trinh,

Cứu đoàn con khỏi tội tình.

Trở nên thanh khiết hiền lành từ đây!


Xin giúp sống chuỗi ngày trong trắng,

Mẹ dẫn đường là chẳng phải lo,

Mai ngày gặp Chúa Giê-su,

Vui mừng hưởng phúc thiên thu chan hòa.


Lạy Thiên Chúa Ngôi Cha từ ái,

Lạy Ngôi Con quảng đại vô lường,

Thánh Thần trải rộng tình thương

Ba Ngôi hiển trị thiên đường quang vinh.


(Bản dịch của Ủy Ban Phụng Vụ)

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

KINH NGUYỆN TỐI

I. KINH MỞ ĐẦU

II. LẦN CHUỖI MÂN CÔI (50)

III. KINH CẦU ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

IV. KINH XIN ƠN BỀN ĐỖ

V. TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

*** NGÀY THỨ NHẤT

*** NGÀY THỨ HAI

*** NGÀY THỨ BA

*** NGÀY THỨ TƯ

*** NGÀY THỨ NĂM

*** NGÀY THỨ SÁU

*** NGÀY THỨ BẢY

*** NGÀY THỨ TÁM

*** NGÀY THỨ CHÍN

KINH NGUYỆN KẾT NGÀY CỬU NHẬT

KẾT KINH TỐI

KINH A THÂN LẠY THÁNH CẢ GIUSE

================

LÀM DẤU THÁNH GIÁ

Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.

KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


KINH XÉT MÌNH

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen.

(Thinh lặng xét mình và hối tội một chút)

– KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.


KINH THÁNH THIÊN THẦN BẢN MỆNH

Con thân Đức thánh Thiên thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cảm ơn Đức thánh Thiên thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỉ. Đức thánh Thiên thần là thầy con, mở lòng cho con được biết đạo thánh Đức Chúa trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức thánh Thiên thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỉ dữ cảm dỗ được con. Con lạy Đức thánh Thiên thần khẩn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ Mười Điều Răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và thánh Thiên thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.


KINH TIN

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

KINH CẬY

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phước đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

KINH KÍNH MẾN

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.


==============

(SÁCH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP)

I. KINH MỞ ĐẦU

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Mẹ đầy lòng nhân lành khuyên mời chúng con, thì chúng con hết lòng trìu mến vâng lời chạy đến cùng Mẹ. Nay chúng con sấp mình trước ảnh thánh Mẹ và rập tiếng xưng rằng: "Chúng con tin cậy và kính yêu Mẹ".

Chúng con hớn hở vui mừng cao rao phép tắc và lòng nhân từ của Mẹ. Chúng con hết lòng đội ơn Mẹ, vì những ơn Mẹ đã ban cho chúng con, và chúng con cả lòng dám khẩn cầu xin Mẹ ban cho chúng con những ơn khác nữa. Chúng con đã biết lòng Mẹ nhân lành, hằng cảm động khi thấy chúng con mắc phải gian nan. Mẹ hằng sẵn lòng mà cứu giúp chúng con. Mẹ hằng lắng tai nghe lời chúng con kêu cầu cùng Mẹ.

Lạy Mẹ, chúng con chạy đến khẩn cầu cùng Mẹ, chẳng phải cho chúng con mà thôi, song cũng cầu xin cho gia đạo chúng con. Chúng con phó dâng gia đạo chúng con cho Mẹ gìn giữ phù hộ. Chúng con cũng khấn nguyện cho trong họ chúng con, là nơi Mẹ đã lập toà nhân ái Mẹ, cho ai nấy được hưởng nhờ ơn thánh Mẹ.

Chúng con xin hiệp làm một cùng hết thảy những linh hồn nhân đức và các họ trong khắp thế gian, đang chúc tụng không khen tỏ lòng trung thành, tỏ tình biết ơn cùng lòng tin cậy xin Mẹ cứu giúp. Những kẻ ấy, những họ ấy cũng hiệp một ý cầu nguyện với chúng con và cho chúng con, thì chúng con cũng hiệp một lòng cầu nguyện với những kẻ ấy và cầu nguyện cho những kẻ ấy nữa.

Chúng con khấn xin Mẹ hằng cứu giúp chúng con và những kẻ chúng con đã phó dâng cho lòng Mẹ nhân lành, hầu cho sự hằng cứu giúp ấy nên như dấu thật chứng rằng: Ơn Chúa hằng chúc lành cho chúng con, và chúng con đã được ơn phước thật Chúa ban. Xin Mẹ ban ơn bền đỗ cho những kẻ đã vâng theo lời Con Mẹ kêu gọi. Những con hoang đàng, thì xin Mẹ ban ơn hối cải; hết thảy mọi người, thì xin cho được ơn soi sáng, được sức mạnh phần hồn, được giải phiền, được an ủi, được bình an và được cứu giúp. Ấy là bấy nhiêu ơn cần kíp cho phô kẻ ấy như Mẹ đã rõ.

Với những ý lành ấy, thì chúng con cũng xin hiệp ý lành riêng của những người có mặt đây, và mọi ý lành của những kẻ đã xin chúng con cầu nguyện cho. Chúng con xin cho quê hương chúng con, cho các nước được bình an hòa thuận, cho cả và Hội Thánh, cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám mục, các hàng Linh mục, cho các Đấng giảng đạo, cùng các kẻ lo việc mở mang nước Đức Chúa Trời.

Chúng con nguyện xin cách riêng cho những kẻ có tội, những người đang hấp hối và những linh hồn trong lửa Luyện hình.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Mẹ ban phép lành cho ngày giờ chúng con đang hội hiệp xung quanh Đức Mẹ đây. Chớ chi ngày giờ ấy được an ủi lòng Mẹ và bổ sức linh hồn chúng con, cùng sinh ích lợi cho phần rỗi chúng con và phần rỗi anh chị em chúng con nữa. Amen.


==============

II. LẦN CHUỖI MÂN CÔI (50)

---------------------

Cách lần chuỗi Mân Côi

---------------------

KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.

Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công.

Tôi tin phép tha tội.

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.

Tôi tin hằng sống vậy. Amen.


KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.


KINH KÍNH MỪNG

Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.


KINH SÁNG DANH

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.


LỜI KINH FATIMA

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hoả ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Amen.


LỜI KINH CHO CÁC ĐẲNG

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho Linh Hồn Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ, anh chị em bạn hữu con cùng các đẳng Linh Hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

============

Theo truyền thống, chúng ta nguyện Chuỗi Mân Côi như sau:

---------------------

NGẮM TẮT

NĂM SỰ VUI

-- Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.

• Ta hãy xin cho được ở khiêm nhượng.

-- Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave.

• Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

-- Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.

• Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.

• Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

-- Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.

• Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.


NĂM SỰ SÁNG

-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan.

• Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

-- Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana.

• Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

-- Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.

• Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

-- Thứ Tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.

• Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

-- Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.

• Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.


NĂM SỰ THƯƠNG

-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

• Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

-- Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

• Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

-- Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

• Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá.

• Ta hãy xin được vác Thánh giá theo chân Chúa.

-- Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá.

• Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.


NĂM SỰ MỪNG

-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại.

• Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

-- Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời.

• Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

-- Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

• Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời.

• Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

-- Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

• Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.


KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phước lạ. Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.


==============

III. KINH CẦU ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, tước phẩm Mẹ làm cho con thêm lòng trông cậy là dường nào! Nay con sấp mình xuống dưới chân Mẹ mà tỏ bày mọi nỗi thiếu thốn khi này và trong giờ lâm tử, cùng than van xin Mẹ dủ lòng thương giúp, và đối nghe nhậm lời con khốn khó kêu xin.

1. Trong những khi ngặt nghèo linh hồn, mọi khi nguy hiểm khốn khó. Xin Mẹ hãy thương giúp đỡ con.

– Xin giúp đỡ con.

2. Khi phải cơn cám dỗ hiểm nghèo, cho con biết cầu nguyện mà thắng trận.

– Xin ...

3. Khi yếu đuối sa ngã phạm tội, cho con chỗi dậy tức thì.

4. Khi tính hư nết xấu hành hung, cho con trị được nó.

5. Khi xích xiềng tội lỗi buộc ràng, cho con bứt giải.

6. Khi xưng tội chịu lễ, cho con đừng khốn nạn mà chịu chẳng nên.

7. Khi làm việc Chúa, giữ gìn hay là cứu lấy cho con đừng trễ nải.

8. Khi đi xưng tội, cho con chắc được ơn tha thứ, và linh hồn được lành mạnh mọi bề.

9. Cho con chí quyết chịu lễ thường xuyên, và dọn mình chịu lễ cho nên.

10. Khi dâng lễ, cho con được mọi ơn ích bởi lễ tế.

11. Cho con năng thăm viếng, và chịu lễ thiêng liêng, mà kính tôn Đức Chúa Giêsu ngự thật trong hình bánh.

12. Khi làm các việc thiêng liêng, cho con đem lòng bền chí và sốt mến.

13. Cho con được trung tín theo ơn Chúa gọi, và chu toàn bổn phận.

14. Cho con giữ trọn điều răn trên hết, là kính mến một Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc chúng con.

15. Cho con lấy lòng kính mến và vâng nghe Thánh ý Chúa trong hết mọi sự Chúa dạy hay là gởi đến cho con.

16. Cho lòng con trổ hoa sạch sẽ, khiêm nhượng, chịu khó và thương yêu người.

17. Khi cơn bệnh hành trong thân xác, hay là buồn bã linh hồn.

18. Khi phải khinh bỉ, khi mất của cải, khi chịu tang chế, khi buồn bực trong gia đình.

19. Khi buồn bã áy náy trong lòng, và những khi không còn trông cậy.

20. Khi lương tâm xao xuyến mịt mù, cho con giữ được bình an linh hồn và trông cậy Chúa.

21. Khi thân thuộc phải cực khốn, cho con giúp được bình an và mạnh sức.

22. Cho con gia công làm cho linh hồn người ta được rỗi và nên thánh.

23. Cho con cứu lấy các linh hồn trong Luyện ngục.

24. Cho con hãm mình làm việc phước đức mà giúp các thầy cả, các kẻ giảng đạo, cùng các người làm việc tông đồ.

25. Cho con được bền đỗ, và được giục lòng xin ơn ấy hằng ngày.

26. Cho con trung tín chẳng hề sai, mà làm việc tôn kính Mẹ.

27. Cho con thúc giục người trong nhà, và nhiều người tín hữu yêu mến và cầu xin Mẹ.

28. Khi con mang bệnh lần sau hết.

29. Khi chịu các phép bí tích sau hết.

30. Khi cơn hấp hối, phải chước cám dỗ hành hung.

31. Trong cơn hơi thở sau hết.

32. Khi đứng trước tòa Đức Chúa Giêsu là Đấng phán xét con.

33. Trong luyện ngục, cho con được bớt gia hình và ngày chịu khó cũng bớt lâu dài.

34. Cho ngày kia con tới nước Thiên Đàng, làm một cùng cả thảy người con yêu dấu, mà tán tụng Chúa cùng Đức Mẹ.

35. Cho con đưa anh em bổn đạo về đàng kính mến làm tôi Mẹ, xin Mẹ hãy thương giúp đỡ con.

X: Lạy rất Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu cho chúng con.

Đ: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

LỜI NGUYỆN: Lạy rất thánh Đồng Trinh Maria, Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng thì con nài xin Mẹ dủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội và khi gặp các sự khốn khó trong đời con và nhất là trong giờ chết. Lạy Mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. Con tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng Mẹ thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này là ơn siêng năng cầu xin Mẹ và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, ngõ cho Mẹ nghe lời con hằng cầu xin mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng. Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin Mẹ ban phước lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con. Ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó, sau hết, cho các linh hồn nơi Luyện ngục.

(LỜI NGUYỆN VẮN TẮT:) Thánh Maria, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy thánh An-phong-sô là quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi thế ngặt biết chạy đến cùng Đức Bà Maria.


IV. KINH XIN ƠN BỀN ĐỖ

Lạy Thánh Nữ đồng Trinh Maria, bởi vì Mẹ muốn giục lòng chúng con hằng trông cậy Mẹ chẳng có khi đừng, nên Mẹ đã ưng thuận lấy tước hiệu là "Mẹ Hằng Cứu Giúp". Con nài xin Mẹ khấn phù hộ con, mọi giờ mọi khắc, mọi nơi mọi chỗ, khi bị cám dỗ, lúc rủi ngã phạm, buổi gặp gian nan, kỳ mắc tân khổ giữa chốn trần ai, mà nhất là khi con gần sinh thì Mẹ chớ bỏ con.

Lạy Mẹ nhân từ hay làm ơn phước, xin Mẹ cho con hằng nhớ hằng quen chạy đến cùng Mẹ, vì con quyết chắc hễ con kêu Mẹ hết dạ thành tâm, thì Mẹ cũng sẽ thủ tín giúp con. Vậy cúi xin Mẹ hãy lo cho con được ơn trọng này, là ơn khẩn cầu cùng Mẹ chẳng thôi, cậy trông hết lòng như con cậy mẹ, ngõ nhờ sức thiêng lời nguyện trung thành, cho con được Mẹ hằng cứu giúp con, và ban cho con được bền đỗ đến cùng. Lạy Mẹ yêu dấu rộng lượng hay thương giúp, xin Mẹ chúc lành xuống phước cho con. Xin Mẹ cầu thay cho con khi này và trong giờ chết. Amen.


V. TUẦN CỬU NHẬT KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP


*** NGÀY THỨ NHẤT *** NGÀY THỨ HAI *** NGÀY THỨ BA *** NGÀY THỨ TƯ *** NGÀY THỨ NĂM *** NGÀY THỨ SÁU *** NGÀY THỨ BẢY *** NGÀY THỨ TÁM *** NGÀY THỨ CHÍN

--------------

*** NGÀY THỨ NHẤT

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, sự đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ thì biết thích tình phỉ chí con là thế nào! Thấy chân dung Mẹ thì hằng làm cho linh hồn con sinh lòng cậy trông vững vàng và chí thiết khác nào con thảo cậy trông Mẹ lành vậy. Con thấy Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc con, cũng là Chúa Con đang ở trong tay Mẹ. Người là Đấng phép tắc vô cùng, là Chủ cả cầm quyền sinh tử mọi loài, là Đấng ban phát mọi sự lành và mọi ơn phước, mà Mẹ là Mẹ Người. Vậy Mẹ có đủ mọi quyền thế mà kêu xin Người và Người phải nhận lời Mẹ xin. Lại Người đã chứng thật Người không có lẽ từ chối sự gì và cũng không hề muốn chối sự gì với Mẹ. Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu, lời Mẹ bầu chữa cho con thì rất đỗi thần thế phép tắc, nên con chạy đến cùng Mẹ và nài xin Mẹ nội tuần cửu nhật này ban cho con ơn này: ...

(Thinh lặng kể những ơn mình có ý xin)

Con tin thật Mẹ sẽ chuyển cầu cho con, nên con cả lòng tin cậy cầu xin với Mẹ.

- (Kinh Lạy Cha. - Kinh Kính Mừng. - Kinh Sáng Danh).


KINH NGUYỆN KẾT NGÀY CỬU NHẬT


--------------

*** NGÀY THỨ HAI

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Chúa Giêsu đang run sợ mà Mẹ đang ẵm vào lòng Mẹ đó thì chẳng những Mẹ nhìn đó là Con Đức Chúa Trời và Con Mẹ mà thôi đâu, mà lại Mẹ cũng nhìn đó là hết mọi người thế, vì bởi ý Chúa định và Mẹ đã nhận thì mọi người đã nên con thật Mẹ mà chớ. Mẹ chẳng quên cảnh thảm sầu trên núi Can-va-ri-ô, ở đó Chúa Giêsu Con Mẹ đang hấp hối, đã xin Mẹ chịu lấy chúng con hết thảy làm con cái Mẹ và thay mặt Người. Vậy Chúa Giêsu xưa suy đến Thánh Giá khổ hình mình sẽ phải chịu mà run sợ thì chạy đến ẩn nương cạnh Mẹ, nhờ Mẹ phù trì an ủi. Chúa Giêsu đó là những linh hồn lâm lụy gian nan, đó là linh hồn con bởi được chức làm con Mẹ thì cũng được phép nhờ lòng Mẹ lân ái phù trì nên nay con đến kêu nài Mẹ cứu giúp con.

Lạy Mẹ là Mẹ con, con lấy lòng thật thà như con thơ ấu với Mẹ nhân từ mà đến tỏ cho Mẹ hay. Con được làm con Mẹ thì con cầm mình có phước lộc vô ngần và kể chi xiết lòng con thương mến Mẹ. Con cũng đến tỏ bày sự con muốn xin cùng Mẹ, con xin gì thì Mẹ đã biết rồi. Lạy Mẹ dấu yêu, xin Mẹ nhậm lời con khấn nguyện.

- (Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.)


KINH NGUYỆN KẾT NGÀY CỬU NHẬT


--------------

*** NGÀY THỨ BA

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, thật con ưa nhìn xem chân dung Mẹ rất tốt lành. Thấy chân dung Mẹ thì như nghe lời khéo léo cao rao phẩm chức cao trọng Mẹ. Con thấy nơi chân dung ấy có khắc tước hiệu rất hiển vinh Mẹ là Mẹ Đức Chúa Trời. Con thấy Tổng Lãnh Thiên Thần Ga-bi-ri-e là sứ thần Thiên Chúa, kính chào "Mẹ đầy ơn phước". Thấy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae làm cho con nhớ Mẹ là Đấng thống quản các đạo binh Thiên Quốc. Thấy Mẹ đang nắm lấy tay Vua cả trên hết các vua trong tay Mẹ. Các sự ấy cho con hay: Mẹ là "Bà có phước lạ hơn mọi người nữ". Mẹ là của quí hóa rất xinh đẹp trang điểm bầu thế giới. Mẹ là loài thọ tạo vô song đã nên xứng đáng làm Mẹ Ngôi Hai ra đời. Mẹ là Đấng chẳng vương tì tích, là Đấng tinh tuyền chí Thánh, là công cuộc tuyệt diệu của Đấng Chí Tôn đã tạo dựng, là vực sâu chứa đựng sự trọn lành, Mẹ là Nữ Vương trên trời dưới đất.

Lạy Mẹ rất đáng ngợi khen, con vui mừng mà tung hô thánh đức và các sự vinh hiển Mẹ. Mẹ cao sang khôn ví đã không làm cho con khiếp sợ, lại càng làm cho con thêm lòng cậy trông Mẹ hơn nữa, vì Chúa đã dựng nên Mẹ rất Thánh và rất cao quyền phép đỗi ấy, chẳng qua là để cho Mẹ lo phần rỗi chúng con. Mẹ vui mừng vì các ơn riêng Chúa ban cho Mẹ, chẳng qua là mừng, vì nhờ đó mà Mẹ dễ bề cứu giúp chúng con. Lạy Mẹ khôn sánh, xin nhờ quyền phép cao cả Mẹ, ban cho con được ơn con xin cùng Mẹ bây giờ.

- (Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.)


KINH NGUYỆN KẾT NGÀY CỬU NHẬT


--------------

*** NGÀY THỨ TƯ

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, bức chân dung dịu dàng Mẹ tỏ nét vui cười an ủi lòng chúng con đang lưu lạc. Mẹ khác nào cây thánh trổ một đoá hoa trong sạch vẹn tuyền và thơm đủ mọi mùi nhân đức ấy là Giêsu con Mẹ. Chính tay Mẹ trao Người cho chúng con thì lòng chúng con càng được kính mến Người một cách êm ái dịu dàng hơn nữa. Con thấy nơi thượng đình Mẹ chiếu lòa vì sao sáng láng. Ấy chẳng phải Mẹ là "Sao Mai" mọc lên mà báo tin cho chúng con biết: ngày cứu rỗi và ngày cứu chuộc đã tỏ rạng và làm cho chúng con trông cậy sẽ được thấy ngày vinh phước đời đời chẳng hề chen lặn đó sao? Mẹ chẳng phải là "Ngôi Sao ngoài biển cả" làm cho thiên hạ đang lúc phải những cơn bão bùng dông tố tối tăm mù mịt được nức lòng trông cậy đó sao?

Lạy Mẹ rất đáng mến thương, Mẹ làm cho gánh bổn phận chúng con ra nhẹ nhàng, làm cho ách Chúa Giêsu Kitô ra êm ái là dường nào ? Nên một sự nhớ đến Mẹ thì đã làm cho con được vui vẻ trong lòng. Một sự kêu tên Mẹ đủ làm cho linh hồn con tư lự lại được bình an. Xin Mẹ để cho con lập đi lập lại lời này luôn: Ôi! Mẹ rất đáng mến thương, con thương mến Mẹ. Con nhờ Mẹ và hiệp với Mẹ mà thương mến Con Cực Thánh Mẹ. Ôi! Mẹ là sự trông cậy con, xin Mẹ nhậm lời con.

- (Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.)


KINH NGUYỆN KẾT NGÀY CỬU NHẬT


--------------

*** NGÀY THỨ NĂM

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, con thấy nơi chân dung Mẹ còn một vẻ khác càng thôi thúc con trông cậy lòng nhân từ Mẹ hơn: Là thấy tỏ ra Mẹ là "Mẹ sầu bi thống thiết", vì Giêsu Mẹ ẵm trên tay là Đấng chịu đóng đinh thiêng liêng trong lòng trước khi chịu đóng đinh thật trên thân xác. Người thấy trước các giống khổ hình mình sẽ chịu làm cho Người run lên sợ hãi. Mẹ cũng phải nỗi khốn cực cùng Con mà sự ấy đã nên như khổ hình cho Mẹ cả đời. Bởi vậy con hiểu biết công nghiệp Mẹ rất đỗi lớn lao, xưng Mẹ là Đấng hiệp công cứu chuộc loài người. Tước ấy thật là chính đáng, Mẹ lại cao quyền lớn thế mà bầu chữa mọi người trước tòa Chúa công thẳng.

Ôi! Maria, con xin hiệp với Mẹ mà thông phần khốn cực với Con Mẹ và hiệp với Con Mẹ mà thông phần khốn cực với Mẹ. Nỗi cảm tình này lại càng thêm ảo não hơn nữa vì chính tội lỗi con đã đóng đinh Chúa Giêsu vào Thánh Giá mà làm cho linh hồn Mẹ rất thương mến Chúa phải khổ hình khốn cực. Hôm nay con cậy vì các sự khốn cực Mẹ mà kêu xin cùng Mẹ. Xin cho con động lòng ăn năn các tội lỗi con và được lòng mạnh mẽ vững vàng mà xa lánh. Lạy xin Mẹ khấn nhậm lời con khẩn cầu với Mẹ trong tuần cửu nhật này.

- (Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.)


KINH NGUYỆN KẾT NGÀY CỬU NHẬT


--------------

*** NGÀY THỨ SÁU

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xem chân dung Mẹ rất ảo não động lòng thì như nghe Mẹ nói cùng con rằng: "Mẹ đã chịu khốn cực, và sự khốn cực ấy nặng nề lắm. Bởi Mẹ rất nhân lành và cũng là Mẹ chúng con nên sự khốn khó Mẹ đã chịu làm cho Mẹ động tình thương xót đến các cực nạn chúng con, vả lại Mẹ càng chịu cực vì chúng con thì Mẹ càng thương yêu chúng con hơn". Sự Mẹ cảm tình thương xót chúng con như vậy con thấy rõ ở nơi mắt Mẹ đang có dấu thương xót thiết tha vì Mẹ chẳng nhìn xem Con Cực Thánh Mẹ cho bằng nhìn xem các con khổ sở ở dưới đất này. Ôi! một linh hồn đang phải gian truân mà gặp được một tấm lòng thiết ái biết thương xót đến mình thì nó lấy làm dịu dàng là ngần nào. Mà nếu tấm lòng ấy lại là tấm lòng mẹ mình cũng là một người mẹ quí trọng như Mẹ thì nó lấy làm an ủi vô ngần mà chớ.

Vậy lạy Mẹ hay cảm tình thương xót, nay con đến dưới chân Mẹ cho được lòng mạnh mẽ lại như xưa. Con tin chắc Mẹ chẳng từ bỏ con cái Mẹ. Xin Mẹ nghe tiếng con đang mắc khốn khó kêu đến Mẹ, xin Mẹ hãy nói ra một lời mà an ủi linh hồn con, và xin Mẹ ban cho con ơn trọng này, là ơn con xin nài cùng Mẹ nhân từ lân mẫn bây giờ.

- (Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.)


KINH NGUYỆN KẾT NGÀY CỬU NHẬT


--------------

*** NGÀY THỨ BẢY

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, nay con chạy đến cùng Mẹ vì chính Mẹ là Đấng con phải kêu xin và chính Mẹ là Đấng phải nhậm lời con. Mẹ là Đấng giữ kho Thiên Chúa mà ý Chúa muốn cho mọi ơn đều phải qua tay Mẹ. Thấy bức chân dung Mẹ thì con lại nhớ Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, là Mẹ sầu bi thống thiết mà cũng là Mẹ con nữa. Lạy Mẹ Chúa Giêsu, mọi công nghiệp Chúa và chính lòng Chúa thì đều ở trong tay Mẹ phân phát chỉ định. Lạy Mẹ sầu bi, các sự khốn cực Mẹ hiệp với các sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã làm nên kho tàng mà cứu chuộc thiên hạ. Lạy Mẹ cả loài người, Mẹ đã lãnh lấy phần việc giúp đỡ chúng con. Thật con biết chắc, linh hồn nào được nhờ Mẹ bảo hộ thì chẳng có lẽ Chúa chê bỏ nó hay là nó phải hư mất được, và linh hồn nào hằng bền đỗ kêu xin Mẹ thì chắc được ơn Mẹ phù hộ chẳng sai.

Vậy con tin chắc thể ấy mà chạy đến cùng Mẹ. Xin Mẹ cầu bầu cho con được lòng trung ngãi làm tôi Mẹ, ấy là dấu thật được ơn bền đỗ và được rỗi. Lại xin Mẹ chuyển cầu cho con được ơn này là ơn con xin Mẹ lấy lòng lân ái ban cho con trong tuần cửu nhật này.

- (Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.)


KINH NGUYỆN KẾT NGÀY CỬU NHẬT


--------------

*** NGÀY THỨ TÁM

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, một đôi khi nghe trong linh hồn con nổi cơn sợ sệt. Đã hay Mẹ có quyền thế lại có lòng nhân lành, nhưng khi con nghĩ đến phận hèn khốn khổ con thì con phải run sợ mà xét rằng: "Phận con mà dám chạy đến cùng Mẹ và kêu xin Mẹ xuống ơn lành thì thật là cả gan quá". Song thấy chân dung dịu dàng Mẹ thì như nghe Mẹ nói cùng con rằng: "Ớ con! Hãy trông cậy! Chớ thì Mẹ chẳng phải là Mẹ nhân lành hay thương xót sao? Mẹ chẳng tìm công mà thưởng, chỉ tìm gian nan mà cứu giúp. Chớ thì cái tước hiệu Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp chẳng có nghĩa tỏ rõ rằng: Mẹ phải đỡ vớt mọi nỗi gian truân sao?".

Maria! Mẹ ơi! Vậy nay con kêu đến lòng nhân từ Mẹ, con cả lòng cậy trông Mẹ nhân lành hay rộng lòng thương xót phù hộ con, cứu giúp con, an ủi con, ấy là chức phận Mẹ mà chớ.

- (Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.)


KINH NGUYỆN KẾT NGÀY CỬU NHẬT


--------------

*** NGÀY THỨ CHÍN

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, nay đã cuối tuần cửu nhật mà con hằng bữa chạy đến sấp mình dưới chân Mẹ. Hôm nay con kêu xin cùng Mẹ gắn bó thiết tha trông cậy hơn mọi lần khác. Con chắc chắn Mẹ đã nghe lời con cầu xin chẳng chút nghi nan. Mẹ đã ban cho con ơn con xin cùng Mẹ hay là ơn nào khác quý trọng hơn nữa. Nhân danh Con Mẹ, cậy vì các sự đau đớn Mẹ đã chịu, cậy vì lòng Mẹ lân ái hay thương xót và nhất là cậy vì tước hiệu Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Mẹ nhậm lời con. Hẳn thật cái tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp bảo con rằng: Con có phép mà gắn vó nài xin, con nên trông cậy, con phải trông cậy luôn, là trông cậy Mẹ sẽ cứu giúp con mọi giờ mọi khắc trót đời con. Mỗi khi con túng ngặt, mỗi khi con lâm cơn nguy biến, mỗi khi gặp nỗi gian truân, Mẹ sẽ ban mọi ơn cần thiết cho con.

Ôi! Mẹ dấu yêu! Con trông cậy Mẹ lắm đến đỗi từ bây giờ con xin cảm ơn Mẹ. Cảm ơn Mẹ vì các ơn lành Mẹ đã ban về trước. Cảm ơn Mẹ vì các ơn lành con trông cậy lòng Mẹ lân ái vô ngần sẽ ban về sau. Thật con sẽ kêu Mẹ cho đến giờ tắt hơi mà đợi ngày con được lên trời thương mến Mẹ, khen ngợi Mẹ và cảm ơn Mẹ đời đời chẳng cùng.

- (Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng. Kinh Sáng Danh.)


KINH NGUYỆN KẾT NGÀY CỬU NHẬT

KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dũ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.


KINH CUỐI CÙNG

Lạy Mẹ Hằng Cứu giúp, cúi xin Mẹ ban phép lành cho chúng con theo lòng Mẹ hay nhân ái. Chớ chi phép lành Mẹ ban hằng ở cùng chúng con luôn, hầu trong mọi nơi, mọi giờ, chúng con hằng được ơn Mẹ dìu dắt, che chở, ủi an và cứu giúp chúng con luôn.

Xin Mẹ ban phép lành cách riêng cho sự chúng con đã dốc quyết, là chạy đến cùng Mẹ trong hết mọi dịp, và trở về cùng Mẹ trong những khi làm việc khẩn cầu. Cúi xin Mẹ lành hằng gìn giữ chúng con, đẹp lòng Mẹ luôn ở đời này và đời sau vô cùng. Amen.


============

KẾT KINH TỐI

KINH A THÂN LẠY THÁNH CẢ GIUSE

A thân lạy Thánh cả Giuse,

Chúng con rày đang cơn khuẩn bức,

Đều tuôn đến kêu cầu Thánh cả;

Lại có cậy ơn Bạn thánh Người.

Thì mới dám gắn vó kêu ca,

Xin Thánh cả hộ phụ bàu chữa,

Vì tấm lòng thanh ái thiết tha,

Buộc thánh cả hiệp cùng Trinh Nữ,

Mẹ Thiên Chúa chẳng vướng tội truyền;

Lại vì tình phụ từ ái tử,

Khiến Thánh cả bồng Chúa Hài nhi,

Thì chúng con quỳ cúi nguyện xin,

Nài thánh cả đoái nhìn cơ nghiệp,

Là của Chúa Giêsu Kitô,

Đã lấy Máu mình mà chuộc lại;

Xin Thánh cả dùng thửa phép quờn,

Hộ chúng con đàng thì khuẩn bức,

Thân Thái bảo trang khoa cẩn mật,

Gìn nhà Chúa mọi vẻ vẹn toàn,

Nguyền hộ lấy con cái yêu đang,

Chúa Giêsu Kitô đã chọn,

Cúi lạy Cha dấu yếu rất mực,

Xin cấm đoán mọi nẻo sai lầm,

Cùng tuyệt trừ dịch lây thói đục,

Cho chúng con giữ dạ sạch trong.

Đấng hộ thủ rất nên dõng lực,

Xin đem lòng ái tuất dân nghèo,

Nguyện kháng chóng bởi trời ngự xuống;

Giúp chúng con đang trận loạn thương,

Hỗn chiến cùng quỉ thần u ám.

Xưa Thánh cả phò Chúa Hài nhi,

Ngõ cho khỏi thửa vòng nguy hiểm,

Rày xin hộ Hội thánh Chúa Trời,

Đặng thoát chước thù oan quỉ trá,

Cùng mọi đàng trở đáng tai ương,

Sau xin vực chúng con ai nấy,

Ngõ in thức thánh cả lưu truyền,

Cùng cậy trông ơn Người ủng hộ,

Cho chúng con sanh thuận tử an.

Hầu hưởng phước tiêu diêu cõi thọ. Amen.


KINH DÂNG MÌNH BUỔI TỐI

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con cảm ơn Chúa đã ban cho con ngày hôm nay, được sống vui trong tình thương của Chúa. Hôm nay, con cũng có nhiều điều làm phiền lòng Chúa. Bây giờ con sắp đi ngủ, con xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, con gởi cả linh hồn và xác con ở trong tay Chúa, xin Chúa thương gìn giữ con luôn được bình an, và được đẹp lòng Chúa.

Con cũng xin Chúa chúc lành cho mọi người trên thế giới, nhất là những người đã tin vào Chúa. Cách riêng, con cũng xin Chúa chúc lành cho ông bà, cha mẹ con, thầy cô, các anh chị em, và bạn bè của con, xin Chúa thương nhậm lời con. Amen.


KINH PHÓ DÂNG

Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa, Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ chi sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.


KINH CẢM ƠN

Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con qua ngày hôm nay (sáng thì đọc: đêm hôm nay) được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa cùng cảm ơn như vậy. Amen.


KINH TRÔNG CẬY – CÁC CÂU LẠY

Xướng: Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

Đáp: Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

X: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

X: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Tử Đạo nước Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Bổn Mạng và các Thiên Thần Bản Mệnh của chúng con.

Đáp: Cầu cho chúng con.


LỜI NGUYỆN SAU KINH TỐI

Lạy Chúa, xin ở lại nhà này và đuổi xa mọi âm mưu ma quỉ. Xin sai Thiên Thần Chúa đến ở nơi đây, để gìn giữ chúng con bình an và xin tuôn đỗ phước lành trên chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

X: Xin Thiên Chúa toàn năng cho chúng con qua một đêm yên ổn và giờ sau hết được ơn chết lành.

Đáp: Amen.

X: Xin Thiên Chúa toàn năng luân tuất là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phước lành và gìn giữ chúng ta.

Đáp: Amen.

X: Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin hiệp nhất chúng con.

Đáp: Amen.


LÀM DẤU THÁNH GIÁ (kết thúc)

X: Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần.

Đáp: Amen.


Kinh vần C

CANH TÂN LỜI THÁNH HIẾN CHO MẸ MARIA VÔ NHIỄM

(Quan Thầy của Nước Hoa Kỳ. Bishops consecrate U.S. to the Sorrowful and Immaculate Heart of Mary on November 11, 2006)


Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cao Cả: Chúa Cha Trên Trời, Đấng đã chọn Mẹ Maria là Ái Nữ tinh tuyền nhất trong các ái nữ; Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng đã chọn Mẹ Maria là Vị Hôn Thê; Lạy Chúa Con, Đấng đã chọn Mẹ Maria là Mẹ của Ngài; cùng hiệp thông với Mẹ Maria, chúng con tôn thờ Vương Quyền của Chúa và tôn vinh quyền năng tối thượng, thống trị và uy linh của Ngài.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, chúng con xin đặt nước Hoa Kỳ trong bàn tay của Mẹ Maria Vô Nhiễm để Mẹ có thể dâng đất nước của chúng con lên Chúa. Qua Mẹ Maria, chúng con xin cảm tạ Chúa vì Chúa ban rất nhiều tài nguyên lớn lao cho đất nước này và vì Chúa ban tự do là di sản cho đất nước này.

Qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, xin Chúa thương xót Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ. Xin Chúa ban hòa bình cho chúng con. Xin Chúa thương xót Tổng Thống và các cấp lãnh đạo chính quyền Hoa Kỳ. Xin Chúa ban cho chúng con một nền kinh tế phồn thịnh trong công lý và bác ái.

Xin Chúa thương xót nền tư bản, kỹ nghệ và lao động. Xin Chúa bảo vệ đời sống gia đình của quốc gia chúng con. Xin Chúa chăm sóc hồng ân quý giá là ơn Thiên Triệu.

Qua lời cầu bầu của Mẹ chúng con, xin Chúa thương xót những bịnh nhân, những người nghèo khó, những người dễ bị cám dỗ, những kẻ tội lỗi và tất cả những ai thiếu thốn.

Lạy Mẹ Maria, Rất Thánh Nữ Đồng Trinh Vô Nhiễm, Quan Thầy của đất nước chúng con, chúng con ngợi khen và vinh danh Mẹ, chúng con dâng đất nước và bản thân chúng con lên Trái Tim Sầu Bi và Vô Nhiễm Mẹ.

Lạy Trái Tim Mẹ Maria Sầu Bi và Vô Nhiễm, Trái Tim Mẹ bị lưỡi đòng đâm sâu đau đớn bới lời tiên tri của ông Simeon, xin Mẹ cứu vớt chúng con khỏi sự suy đồi, tai họa và chiến tranh. Xin Mẹ bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ.

Lạy Trái Tim Sầu Bi và Vô Nhiễm Mẹ Maria, Mẹ cưu mang sự đau khổ của Con Mẹ trong thẳm sâu của trái tim Mẹ, xin Mẹ làm trạng sư cho chúng con. 

Xin Mẹ cầu cho chúng con để chúng con luôn hành động theo Thánh Ý Mẹ và Thánh Ý của Con Chí Thánh Mẹ, để rồi chúng con có thể sống và chết để làm vui lòng Chúa. Amen.


CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC MẸ

Lạy Mẹ Maria, chúng con xin được cùng cầu nguyện với Mẹ. Xin Mẹ giúp đỡ chúng con để cuộc đời còn lại của chúng con biết đặt Chúa Giêsu con Mẹ trên hết mọi sự.

Xin Mẹ giúp chúng con biết xếp đặt thời giờ để tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, đọc Kinh Mân côi và đọc Kinh Thánh trong gia đình chúng con.

Chúng con cũng xin cùng với Mẹ cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho ơn hóan cải trong gia đình, cho các linh hồn mồ côi và tất cả các linh hồn nơi luyện ngục, trong đó có thân nhân của chúng con.

Chúng con cầu xin nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.


CẦU CHO CÁC BỆNH NHÂN

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy ở bên các bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được khỏi bệnh, bên những người đang rên siết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa, vì thiếu hụt tiền của.

Xin Mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đáng được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói khát cơ cực và túng bấn.

Xin thương đến những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm dễ chịu, những người phải thao thức trắng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình túng quẫn, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện.

Xin Mẹ hãy gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân trách phận, những người đã hoặc đang có ý muốn tự tử, những người bực tức và chửi rủa Thiên Chúa, những người không được diễm phúc nhận biết Đức Giêsu Kitô, Đấng đã bị bỏ rơi trên Thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ, và cái chết như họ và cho họ.

Amen.


CẦU CÙNG ĐỨC TRINH NỮ MARIA

“Lạy Nữ Vương, Mẹ của con.  Con xin dâng hiến trọn vẹn mình con cho Mẹ.  Này đây lòng thành của con, con xin tận hiến cho Mẹ ngày hôm nay, mắt con, tai con, miệng con, trái tim con, và tất cả con người con mà không giữ lại gì. Như thế, hỡi Mẹ tốt lành, con sẽ thuộc về Mẹ, xin gìn giữ con, che chở con, canh phòng cho con, như tài sản và vật sở hữu của Mẹ. Amen.”


CẦU CÙNG ĐỨC MẸ CỦA NGÔI LỜI

Chúc tụng Mẹ Maria Đồng Trinh, Mẹ của Ngôi Lời

Mẹ của tất cả những ai tin vào Ngài

và của những ai đón nhận Ngài vào đời sống của họ.

Chúng con quỳ đây trước nhan Mẹ để chiêm niệm về Mẹ

Chúng con tin rằng Mẹ đang ở giữa chúng con,

như một người mẹ ở giữa đàn con cái của mình,

mặc dù chúng con không thấy được Mẹ bằng đôi mắt xác thịt của con.

Chúng con chúc tụng Mẹ, Mẹ là Con Đường chắc chắn dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu Cứu Thế,

vì tất cả sự che chở phù hộ mà Mẹ không ngừng tuôn đổ trên chúng con,

đặc biệt là trong sự khiêm cung, Mẹ đầy lòng từ bi nhân hậu

hiện ra cách lạ lùng ở Kibeho, khi thế giới đang cần Mẹ nhất.

Xin Mẹ luôn ban cho chúng con ánh sáng và sức mạnh cần thiết để đón nhận,

với hết cả lòng thành tâm, lời kêu gọi của Mẹ với chúng con hãy hoán cải,

sám hối và sống theo Lời Thánh Kinh của Con Mẹ.

Xin hãy dạy chúng con cách cầu nguyện chân thành,

và yêu mến anh em như Chúa yêu chúng con,

để như lời Mẹ yêu cầu chúng con,

chúng con có thể luôn là những bông hoa xinh tươi

lan tỏa những hương thơm êm dịu ở mọi nơi và trên mỗi người.

Lạy Mẹ Maria rất thánh, Mẹ Sầu Bi của chúng con,

xin dạy chúng con nhận biết giá trị của thánh giá trong đời sống chúng con,

để bất cứ những gì đang thiếu vắng sự đau khổ của Chúa Kitô

chúng con có thể lấp đầy thân xác của chúng con cho nhiệm thể của Chúa,

chính là Giáo hội của Chúa.

Và khi hành trình của chúng con nơi dương thế chấm dứt,

chúng con sẽ được sống vĩnh cửu với Mẹ trên Nước Trời. Amen.


Imprimatur: Gikongoro, 25/3/2006
+ Augustine Misago, Giám Mục của Gikongoro


CẦU CÙNG ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

Ôi Maria Vô Nhiễm Khiết trinh, là Mẹ của Lòng thương xót, là Sức khỏe của người bệnh, là Chốn ẩn náu của người tội lỗi, là Niềm ủi an của người đau khổ, Mẹ biết rõ những ước muốn, khó khăn, và đau khổ của chúng con. Xin Mẹ đoái nhìn đến chúng con với Lòng thương xót.

Khi Mẹ hiện ra nơi hang đá Lộ đức, Mẹ đã biến nơi đó thành chốn linh thiêng, nơi mà chúng con đến nhận những ơn lành của Mẹ, và là nơi những kẻ khốn khổ đến nhận sự chữa lành bệnh tật về tâm linh và thể xác của họ. Vì thế, chúng con chạy đến với lòng tin tưởng hoàn toàn vào Mẹ và van xin lời cầu bầu của Mẹ. Hỡi Mẹ yêu dấu của chúng con! Xin Mẹ nhận lời kêu xin của chúng con. Chúng con cố gắng học các nhân đức của Mẹ, để một ngày kia chúng con sẽ cùng chia sẻ hạnh phúc và dâng lời chúc tụng Mẹ trên nước thiên đàng. Amen.


CẦU ĐỨC BÀ

Xin Chúa thương xót chúng con

-- Xin Chúa thương xót chúng con

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

-- Xin Chúa Kitô thương xót chúng con

Xin Chúa thương xót chúng con

-- Xin Chúa thương xót chúng con

Chúa Kitô nghe cho chúng con

-- Chúa Kitô nhận lời chúng con


Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật

-- Thương Xót Chúng Con (*các câu sau thưa lại như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời


Rất Thánh Đức Bà Maria

-- Cầu cho chúng con (*các câu sau thưa lại như vậy)

Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời

Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh


Đức Mẹ Chúa Kitô

-- Cầu cho chúng con (*các câu sau thưa lại như vậy)

Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa

Đức Mẹ cực thanh cực tịnh

Đức Mẹ cực tinh cực sạch

Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng

Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ

Đức Mẹ rất đáng yêu mến

Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm

Đức Mẹ chỉ bảo đành lành

Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa

Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế


Đức Nữ cực khôn cực ngoan

-- Cầu cho chúng con (*các câu sau thưa lại như vậy)

Đức Nữ rất đáng kính chuộng

Đức Nữ rất đáng ngợi khen

Đức Nữ có tài có phép

Đức Nữ có lòng khoan nhân

Đức Nữ trung tín thật thà


Đức Bà là gương nhân đức

-- Cầu cho chúng con (*các câu sau thưa lại như vậy)

Đức Bà là tòa đấng khôn ngoan

Đức Bà làm cho chúng con vui mừng

Đức Bà là Đấng trọng thiêng

Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng

Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng

Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy

Đức Bà như lầu đài David vậy

Đức Bà như tháp ngà báu vậy

Đức Bà như đền vàng vậy

Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy

Đức Bà là cửa Thiên Đàng

Đức Bà như sao mai sáng vậy

Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn

Đức Bà bàu chữa kẻ có tội

Đức Bà yên ủi kẻ âu lo

Đức Bà phù hộ các giáo hữu


Nữ Vương các Thánh Thiên Thần

-- Cầu cho chúng con (*các câu sau thưa lại như vậy)

Nữ Vương các Thánh Tổ Tông

Nữ Vương các Thánh Tiên Tri

Nữ Vương các Thánh Tông Đồ

Nữ Vương các Thánh Tử vì Đạo

Nữ Vương các Thánh hiển tu

Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh

Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ

Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông

Nữ Vương linh hồn và xác lên trời

Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi

Nữ Vương ban sự Bình An


Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế

-- Chúa tha tội chúng con

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế

-- Chúa nhận lời chúng con

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế

-- Chúa thương xót chúng con

Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con

-- Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.


Lời Nguyện:

Chúng con đội ơn Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con trông cậy Đức Mẹ là Chúa bầu chúng con. Xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ.

Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta. Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy. Mẹ ôi! Khoan thay, nhân thay, chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con.

Xin Đức Mẹ thương xem yên ủi dạy dỗ chúng con. Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết Thiên Thần cùng trên hết các Thánh. Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy. Đức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên Bắc vậy.

Xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo, kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng. Chúng con trông Đức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa Thiên Đàng xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu cùng mặt Đức Mẹ, được chịu muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành chẳng hay hết chẳng hay cùng. Amen.


CẦU ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, tước phẩm Mẹ làm cho con thêm lòng trông cậy là dường nào! Nay con sấp mình xuống dưới chân Mẹ mà tỏ bày mọi nỗi thiếu thốn khi này và trong giờ lâm tử, cùng than van xin Mẹ dủ lòng thương giúp, và đối nghe nhậm lời con khốn khó kêu xin.

1. Trong những khi ngặt nghèo linh hồn, mọi khi nguy hiểm khốn khó. Xin Mẹ hãy thương giúp đỡ con.

– Xin giúp đỡ con.

2. Khi phải cơn cám dỗ hiểm nghèo, cho con biết cầu nguyện mà thắng trận.

– Xin ...

3. Khi yếu đuối sa ngã phạm tội, cho con chỗi dậy tức thì.

4. Khi tính hư nết xấu hành hung, cho con trị được nó.

5. Khi xích xiềng tội lỗi buộc ràng, cho con bứt giải.

6. Khi xưng tội chịu lễ, cho con đừng khốn nạn mà chịu chẳng nên.

7. Khi làm việc Chúa, giữ gìn hay là cứu lấy cho con đừng trễ nải.

8. Khi đi xưng tội, cho con chắc được ơn tha thứ, và linh hồn được lành mạnh mọi bề.

9. Cho con chí quyết chịu lễ thường xuyên, và dọn mình chịu lễ cho nên.

10. Khi dâng lễ, cho con được mọi ơn ích bởi lễ tế.

11. Cho con năng thăm viếng, và chịu lễ thiêng liêng, mà kính tôn Đức Chúa Giêsu ngự thật trong hình bánh.

12. Khi làm các việc thiêng liêng, cho con đem lòng bền chí và sốt mến.

13. Cho con được trung tín theo ơn Chúa gọi, và chu toàn bổn phận.

14. Cho con giữ trọn điều răn trên hết, là kính mến một Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc chúng con.

15. Cho con lấy lòng kính mến và vâng nghe Thánh ý Chúa trong hết mọi sự Chúa dạy hay là gởi đến cho con.

16. Cho lòng con trổ hoa sạch sẽ, khiêm nhượng, chịu khó và thương yêu người.

17. Khi cơn bệnh hành trong thân xác, hay là buồn bã linh hồn.

18. Khi phải khinh bỉ, khi mất của cải, khi chịu tang chế, khi buồn bực trong gia đình.

19. Khi buồn bã áy náy trong lòng, và những khi không còn trông cậy.

20. Khi lương tâm xao xuyến mịt mù, cho con giữ được bình an linh hồn và trông cậy Chúa.

21. Khi thân thuộc phải cực khốn, cho con giúp được bình an và mạnh sức.

22. Cho con gia công làm cho linh hồn người ta được rỗi và nên thánh.

23. Cho con cứu lấy các linh hồn trong Luyện ngục.

24. Cho con hãm mình làm việc phước đức mà giúp các thầy cả, các kẻ giảng đạo, cùng các người làm việc tông đồ.

25. Cho con được bền đỗ, và được giục lòng xin ơn ấy hằng ngày.

26. Cho con trung tín chẳng hề sai, mà làm việc tôn kính Mẹ.

27. Cho con thúc giục người trong nhà, và nhiều người tín hữu yêu mến và cầu xin Mẹ.

28. Khi con mang bệnh lần sau hết.

29. Khi chịu các phép bí tích sau hết.

30. Khi cơn hấp hối, phải chước cám dỗ hành hung.

31. Trong cơn hơi thở sau hết.

32. Khi đứng trước tòa Đức Chúa Giêsu là Đấng phán xét con.

33. Trong luyện ngục, cho con được bớt gia hình và ngày chịu khó cũng bớt lâu dài.

34. Cho ngày kia con tới nước Thiên Đàng, làm một cùng cả thảy người con yêu dấu, mà tán tụng Chúa cùng Đức Mẹ.

35. Cho con đưa anh em bổn đạo về đàng kính mến làm tôi Mẹ, xin Mẹ hãy thương giúp đỡ con.

X: Lạy rất Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu cho chúng con.

Đ: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

LỜI NGUYỆN: Lạy rất thánh Đồng Trinh Maria, Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng thì con nài xin Mẹ dủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội và khi gặp các sự khốn khó trong đời con và nhất là trong giờ chết. Lạy Mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. Con tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng Mẹ thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này là siêng năng cầu xin Mẹ và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, ngõ cho Mẹ nghe lời con hằng cầu xin mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng. Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin Mẹ ban phước lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con. Ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó, sau hết, cho các linh hồn nơi Luyện ngục.

(LỜI NGUYỆN VẮN TẮT:) Thánh Maria, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy thánh An-phong-sô là quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi thế ngặt biết chạy đến cùng Đức Bà Maria.


CẦU ĐỨC MẸ XÀ SƠN

(Xin hiệp ý cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc)

Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh,

là Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể và là Mẹ chúng con,

Mẹ được tôn kính nơi Đền Thánh Xà Sơn

dưới tước hiệu “Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu”,

toàn thể Giáo Hội tại Trung Quốc trìu mến sốt sắng nhìn lên Mẹ.

Hôm nay chúng con đến trước nhan Mẹ

dâng lời cầu khẩn xin Mẹ chở che.

Xin Mẹ lấy lòng từ mẫu đoái trông

và dìu dắt đoàn dân Chúa theo đường chân lý yêu thương,

để dân Chúa luôn là muối men hòa hợp giữa mọi người.

Khi Mẹ ngoan ngoãn nói lời “xin vâng” ở Nazareth,

Mẹ đã đón nhận Con Thiên Chúa hằng sống

nhập thể vào cung lòng tinh tuyền của Mẹ,

và nhờ đó công trình cứu chuộc đi vào lịch sử.

Mẹ đã cộng tác trong công trình này với lòng quảng đại ân cần

để lưỡi gươm đau khổ đâm thâu lòng Mẹ,

cho đến giờ tột đỉnh của Thập Giá,

Mẹ vẫn kề bên Con trên đỉnh Calvê,

Đấng chịu chết để chúng con được sống.

Từ lúc đó, theo một thể thức mới,

Mẹ trở thành Mẹ của tất cả những ai

tin và đón nhận Đức Chúa Giêsu Con của Mẹ,

và bằng lòng vác thập giá bước theo chân Người.

Lạy Mẹ Cậy Trông,

Mẹ đã bước đi trong tăm tối của Ngày Thứ Bảy Tuần Thánh

với niềm tin vững vàng

Mẹ đã tiến đến rạng đông của Ngày Phục Sinh.

Xin cho chúng con trong mọi hoàn cảnh, dù tối tăm nhất,

biết nhận ra dấu Chúa hiện diện yêu thương

Lạy Đức Mẹ Xà Sơn,

xin nâng đỡ tất cả những ai

giữa những khó khăn hàng ngày ở Trung Quốc

vẫn một lòng tin tưởng, cậy trông và yêu mến.

Xin cho họ đừng sợ

khi phải nói về Chúa Giêsu cho thế giới,

và nói về thế giới cho Chúa Giêsu.

Tượng Mẹ nâng cao Con trên đỉnh Đền Thánh

với vòng tay yêu thương rộng mở

như để trao ban Con Mẹ cho thế gian.

Xin Mẹ giúp các tín hữu Công giáo

luôn là những chứng nhân đáng tin cậy của tình yêu này,

luôn hợp thông với đấng kế vị Thánh Phêrô, nền tảng Hội Thánh.

Lạy Đức Mẹ Trung Quốc và Á Châu,

xin cầu cho chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen!

( ĐGH Bênêđictô XVI biên soạn
Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ dịch )


CẦU VỚI ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

Ôi Maria Vô Nhiễm Khiết trinh, là Mẹ của Lòng thương xót, là Sức khỏe của người bệnh, là Chốn ẩn náu của người tội lỗi, là Niềm ủi an của người đau khổ, Mẹ biết rõ những ước muốn, khó khăn, và đau khổ của chúng con. Xin Mẹ đoái nhìn đến chúng con với Lòng thương xót.

Khi Mẹ hiện ra nơi hang đá Lộ đức, Mẹ đã biến nơi đó thành chốn linh thiêng, nơi mà chúng con đến nhận những ơn lành của Mẹ, và là nơi những kẻ khốn khổ đến nhận sự chữa lành bệnh tật về tâm linh và thể xác của họ. Vì thế, chúng con chạy đến với lòng tin tưởng hoàn toàn vào Mẹ và van xin lời cầu bầu của Mẹ. Hỡi Mẹ yêu dấu của chúng con! Xin Mẹ nhận lời kêu xin của chúng con. Chúng con cố gắng học các nhân đức của Mẹ, để một ngày kia chúng con sẽ cùng chia sẻ hạnh phúc và dâng lời chúc tụng Mẹ trên nước thiên đàng. Amen.


CẦU XIN ĐỨC MẸ CHE CHỞ CHO CĂN NHÀ CỦA CHÚNG TA

Lạy Mẹ Maria nhân lành, Mẹ có tâm hồn tinh tuyền và đau khổ, chúng con xin nhận Mẹ làm Mẹ, làm Nữ Vương căn nhà này. Xin Mẹ gìn giữ căn nhà này khỏi mọi sự dữ.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, hôm nay con xin nhận Mẹ làm Mẹ, làm Chủ căn nhà chúng con. Con xin Mẹ gìn giữ căn nhà con khỏi lửa, nước, sấm sét, giông bão, động đất, bùa yếm, trộm cắp, nổi loạn, chiến tranh và khỏi tất cả mọi sự dữ.

Xin Mẹ ban phép lành và gìn giữ tất cả những ai ở trong căn nhà này. Xin Mẹ cho họ ơn tránh mọi tội lỗi, phạm thượng, chia rẽ, bệnh tật, chết thình lình, tai nạn và những điều bất hạnh khác. Xin Mẹ cho căn nhà này luôn dâng hiến cho Mẹ và cho Chúa Giêsu Con Mẹ. Amen.


CẦU XIN MẸ XUA ĐUỔI THẦN DỮ

TUẦN CỬU NHẬT XIN ƠN LÀNH CỦA KHUÔN MẶT THÁNH ĐỨC MẸ MARIA

(Tuần Cửu Nhật này thường được bắt đầu từ ngày 4/7 đến ngày 12/7 hàng năm tức là vào dịp lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, nhưng chúng ta có thể đọc kinh sau đây trong bất cứ 9 ngày liên tiếp quanh năm)

Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Chúa đã nói rằng Satan muốn cho thế giới thấy khuôn mặt kinh tởm của hắn. Nay chúng con xin cho thế giới thấy Khuôn Mặt Khả Kính của Đức Mẹ Maria.

Xin Chúa ban cho tất cả những ai mang hình ảnh của Mẹ Maria trong thời đại này thì sẽ được hồng ân hoán cải cho chính họ và những người mà họ gặp gỡ. Xin cho tất cả những ai nhìn thấy Khuôn Mặt Thánh của Mẹ thì nhận được ơn hoán cải trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót này.

Xin Chúa cho những ai nhìn thấy Khuôn Mặt Thánh Mẹ thì nhận được ơn cứu độ. Xin Chúa cấm Satan không được bước vào trái tim và cuộc sống của những ai mang hình ảnh Khuôn Mặt Thánh Mẹ và những ai nhìn thấy Khuôn Mặt Thánh Mẹ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được an toàn trong cánh tay của Mẹ Maria. Lạy Chúa Giêsu, xin ban những ơn lành mà chúng con cầu xin vì tình yêu của Đức Mẹ Maria. Amen.

(Kinh nguyện đầy quyền năng sau đây, như được nhắc nhở đến các con cái của Mẹ, hãy thường xuyên đọc kinh nguyện này nhất là trong thời hiện đại vì bao nhiêu sự dữ đang hoành hành chung quanh chúng ta và chúng đang tấn công mạnh như trận bão ghê gớm vào Giáo Hội Công Giáo và cũng là Hội Thánh của Mẹ. Hãy truyền bá kinh nguyện này và cùng nhau siêng năng đọc và cầu nguyện luôn)

Lạy Nữ Vương siêu vời Thiên Quốc, được tôn phong làm Nữ Vương các Thiên Thần, Mẹ đã lãnh nhận quyền lực và sứ mệnh từ Thiên Chúa để đập dập đầu Satan. Vì vậy, chúng con khiêm tốn khẩn cầu Mẹ, xin Mẹ sai Đạo Binh Thiên Đàng của Mẹ tới giúp đỡ chúng con, nhờ đó theo mệnh lệnh và bởi quyền thế Mẹ, các ngài có thể truy nã những thần dữ hỏa hào, giao chiến với chúng nó mọi nơi, đẩy lui những cuộc tấn công hỗn xược của chúng nó và quẳng chúng nó trở vào hố thẳm hoả ngục.

“Ai bằng Thiên Chúa, xin các Thánh Thiên Thần và Tổng Lãnh Thiên Thần canh phòng và bảo vệ chúng con!“Kính lạy Mẹ tốt lành từ ái, Mẹ luôn luôn bảo vệ lòng yêu mến và niềm hy vọng của chúng con! Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin sai các Thánh Thiên Thần xuống để bảo vệ chúng con và xua đuổi thần dữ ma quỷ xa khỏi chúng con. Amen

-------------

Đây là Kinh mà Đức Mẹ đã đọc cho Sư Huynh Louis Edouard Cestac 1868, vị Thánh sáng lập Dòng Tôi Tớ Đức Maria tại Pháp. Đức Mẹ dạy “Cầu nguyện là điều Thiên Chúa muốn.” những lời van nài khăng khăng và thường xuyên liên tục thì có uy lực mạnh mẽ hơn, khiến Mẹ tới ngay với các Thánh Thiên Thần. Mẹ sẽ tới với cơ binh các Thiên Thần để giúp đỡ và cứu vớt chúng ta và Giáo Hội.

Năm 1908, Đức Thánh Cha Pio X đã ban ân xá cho những ai đọc kinh này. Kinh nguyện này phải được quảng bá khắp nơi và phải được đọc luôn luôn mỗi ngày. Một sự kiện kỳ dị là mang in lời kinh này lần thứ nhất , máy in bị nổ 3 lần.


Kinh vần D

DÂNG CÁC VIỆC LÀNH MÌNH LÀM CHO TRÁI TIM ĐỨC MẸ

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Lạy Mẹ rất nhân lành ! Con vừa thức dậy, thì con xin dâng mọi sự thuộc về con cho Đức Mẹ hoặc con tư tưởng sự gì,  làm việc gì, nói lời gì, hay là đọc kinh cầu nguyện, hãm mình, ăn chay cách nào trong ngày hôm nay thì con có ý dâng mọi việc lành phúc đức ấy cho Đức Mẹ. Nhân vì sự ấy, con xin Đức Mẹ phù hộ cho con hằng có ý ngay lành và có ý đẹp lòng Đức Chúa Trời khi làm những việc ấy. Con cũng xin dâng những việc ấy cho Trái Tim Đức Mẹ, để cho được nhờ công nghiệp Đức Mẹ, mà thêm công trước mặt Đức Chúa Trời. Con lại xin Đức Mẹ tha phép cho con  hợp làm một cùng Trái Tim Cực Thanh, Cực Sạch Đức Mẹ, mà thờ lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi, và Trái Tim Rất Thánh Đức Chúa Giêsu, hợp làm một cùng Đức Bà để được ơn Người phù hộ cho con và mọi kẻ có tội được trở lại ăn năn tội. Lạy Đức Bà Maria! Lạy Mẹ nhân thay khoan thay ! Con xin Đức Mẹ thêm sức cho con, khỏi phạm tội lỗi mất lòng Chúa trong ngày hôm nay.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.


DÂNG GIA ĐÌNH CHO TRÁI TIM ĐỨC MẸ MARIA

Lạy Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, Chúa đã đặt Trái Tim Mẹ làm gương mẫu thánh hóa các gia đình, làm trung tâm lôi kéo mọi tấm lòng qui hướng về cùng Chúa. Đêm (ngày) hôm nay con xin dâng cho Trái Tim Mẹ trót mình con, cả hồn xác con, cả cuộc đời sống, con cũng xin hiến dâng cho Trái Tim Mẹ cả gia đình con, hết mọi người thân thuộc, hoặc đi vắng, hoặc đang chung sống với nhau trong nhà này.

Xin Mẹ hãy thánh hóa ý chí, tâm tình mọi người trong gia đình con, để gia đình con biết hòa thuận thương yêu nhau, hợp nhất cùng nhau trong Trái Tim Mẹ.

Xin Mẹ hãy xua đuổi quỷ tham lam của cải, lỗi đức công bằng, ra khỏi lòng mọi người trong gia đình con, để chúng con hết thảy biết sống theo đức công bằng và tuân giữ giới răn thứ bảy Chúa cho trọn vẹn.

Xin Mẹ hãy khử trừ quỷ thần ô uế dơ dáy ra khỏi lòng mọi người chúng con, để gia đình con hết thảy biết gớm ghét và xa lánh mọi tội lỗi dơ dáy xác thịt, phạm giới răn thứ sáu, biết giữ hồn xác cho trong sạch, xứng đáng làm con yêu dấu Mẹ, xứng đáng gia đình riêng của Trái Tim Mẹ, đời này được náu ẩn trong Trái Tim Mẹ, đời sau cùng Mẹ hát mừng yêu mến Chúa Ba Ngôi đời đời chẳng cùng. Amen.

Lạy Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, xin hãy sửa đổi gia đình con.

Lạy Trái Tim Tân Khổ và Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con là kẻ có tội chạy đến cùng Mẹ.


DÂNG GIA ĐÌNH CHO TRÁI TIM MẸ

Hỡi Trái Tim Vô nhiễm Nguyên tội Mẹ Maria, Chúa đã đặt Trái Tim Mẹ là gương mẫu cải tạo các gia đình, làm trung tâm lôi kéo mọi tấm lòng hướng về cùng Chúa. Ngày hôm nay, con xin dâng cho Trái Tim Mẹ trót mình con, cả hồn xác con, cả cuộc đời sống. Con cũng xin dâng hiến cho Trái Tim Mẹ cả gia đình con, hết mọi người thân thuộc, hoặc đi vắng, hoặc đang chung sống với nhau trong nhà này. Xin Mẹ hãy cải tạo trí ý tâm tình mọi người trong gia đình con, biết sống theo gương Trái Tim Mẹ. Xin Mẹ hãy xua đuổi quỷ chia rẽ ghen ghét bất thuận, ra khỏi lòng mọi người trong gia đình con, để gia đình con hết thảy hòa thuận thương yêu nhau, hợp nhất cùng nhau trong Trái Tim Mẹ. Xin Mẹ hãy xua đuổi quỉ tham lam của cải, lỗi đức công bằng, ra khỏi lòng mọi người trong gia đình con, để chúng con hết thảy biết sống theo đức công bằng, và tuân giữ giới răn thứ bảy cho trọn vẹn. Xin Mẹ hãy khử trừ quỷ thần ô uế dơ dáy ra khỏi lòng chúng con, để gia đình con hết thảy biết gớm ghét và xa lánh mọi tội ô uế dơ dáy xác thịt, phạm gigiới răn thứ sáu, biết giữ hồn xác cho trong sạch xứng đáng làm con yêu dấu Mẹ, xứng đáng gia đình riêng cuáTrai Tim Mẹ, đời này được ẩn náu trong Trái Tim Mẹ, đời sau cùng Mẹ hát mừng yêu mến Chúa Ba Ngôi đời đời chẳng cùng. Amen.

Hỡi Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria. Xin hãy cải tạo gia đình con (3 lần)


DÂNG GIÁO HỘI VIỆT NAM CHO ĐỨC BÀ MARIA ĐỒNG TRINH

Lạy Rất Thánh Đức Bà là Mẹ Đức Chúa Trời và Mẹ chúng con, nay chúng con sấp mình xin dâng cho Mẹ rất nhân từ, trót mình chúng con là thân xác, sự sống, các việc làm và mọi sự thuộc về chúng con. Lại chúng con cũng lấy lòng con cái mà dâng cho Đức Mẹ mọi người trong Giáo Hội Việt Nam nầy.

Trước là xin Đức Bà làm Mẹ các Thầy Cả, cùng các kẻ giúp việc giảng Đạo Thánh, để mọi đấng bậc được lòng sốt sắng, làm gương sáng và chịu khó lập công cho bền lòng.

Lại xin Đức Bà làm Mẹ các bổn đạo và phù hộ cho các con cái hằng được thêm nhiều và tấn tới đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

Sau hết xin Đức Bà làm Mẹ các kẻ còn ở ngoài Hội Thánh mà đưa về sự sáng thật là đạo thánh Đức Chúa Trời. Chớ chi hết mọi người nhờ Máu cực châu báu Con Đức Mẹ đã đổ ra mà cứu chuộc và nhờ công nghiệp Đức Mẹ cầu bầu, mà được tìm đến cùng Trái Tim cực trọng Đấng Cứu Thế, là cội rễ sự nên lành nên thánh, để sau nên một đoàn chiên, theo một Chúa chiên.

Đức Bà phù hộ kẻ có đạo. Cầu cho chúng con.

Đức Bà thông ơn THIÊN CHÚA. Cầu cho chúng con.

Nữ Vương nước Việt Nam ngự trên Trời. Cầu cho chúng con. Amen.


DÂNG MÌNH CHO ĐỨC MẸ

Lạy Đức Bà Maria, lạy Mẹ nhân thay, con xin dâng mình con cho Đức Mẹ và cho được làm chứng con hết lòng làm con Đức Mẹ, thì ngày hôm nay con xin dâng con mắt, lỗ tai, miệng lưỡi, trái tim cùng trót cả và mình con cho Đức Mẹ.  Lạy Đức Bà Maria, lạy Mẹ khoan thay, này con thuộc về Đức Mẹ thì xin Đức Mẹ gìn giữ con như của riêng Đức Mẹ vậy. Amen.


DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM VẸN SẠCH ĐỨC MARIA

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ hay thương xót là Nữ Vương Trời đất là nơi ẩn náu của những kẻ tội lỗi. Chúng con dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Người. Chúng con dâng cho Người trái tim chúng con linh hồn chúng con gia đình chúng con và hết mọi sự thuộc về chúng con. Để cho việc hiến dâng này được thực sự hữu hiệu và bền vững hôm nay, chúng con xin tuyên xưng lại những điều chúng con đã thề hứa khi chịu phép Rửa tội và phép Thêm sức. Chúng con cam đoan sẽ sống làm người Công Giáo tốt trung thành với Chúa với Giáo Hội với Đức Thánh Cha. Chúng con sẽ rước Mình Thánh Chúa lần hạt Mân Côi sùng kính ngày Thứ Bảy đầu tháng và nhất là làm việc giúp kẻ tội lỗi ăn năn trở lại.

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria chúng con lại xin hứa thêm với Người chúng con sẽ sốt sắng tôn sùng Người để nhờ sự dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Người và nhờ ơn Người cầu bầu nước Chúa sẽ mau trị đến trong thế gian này. Amen.


DÂNG MÌNH ĐỀN TẠ TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI ĐỨC MẸ

(Có thể đọc ban sáng mỗi ngày)

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, ngày hôm nay con xin dâng mình con, dâng sự sống con, dâng các việc lành con làm, dâng hết mọi sự thuộc về con, nhất là con xin bằng lòng chịu mọi sự khó Chúa định, có ý đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và đau đớn Mẹ, bù lại những tội lỗi con, và tội lỗi mọi người xúc phạm đến Trái Tim Mẹ, cùng Trái Tim Chúa Giêsu Con Mẹ, cũng là như chính Trái Tim Mẹ vậy.

Con xin hợp cùng những kẻ dâng mình đền tạ liên tiếp Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Nguyện xin Mẹ cho chúng con được vào ẩn náu trong Trái Tim Mẹ, và nhờ Trái Tim Mẹ mà đến cùng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Con Mẹ.

Lại xin Mẹ bầu cử cùng Chúa đổ ơn tha thứ, và ơn thương xót xuống cho mọi người trên thế gian, cùng làm cho mọi người nhận biết và kính mến Trái Tim Mẹ ở đời này, để ngày sau được hợp cùng Trái Tim Mẹ, hát mừng tạ ơn Chúa Ba Ngôi trên nơi vĩnh phúc đời đời. Amen.


DÂNG MỌI NGƯỜI NƯỚC VIỆT NAM CHO ĐỨC MẸ MARIA

Lạy Rất Thánh Đức Bà là Mẹ Đức Chúa Trời và Mẹ chúng con, nay chúng con sấp mình xin dâng cho Mẹ rất nhân từ, trót mình chúng con là thân xác, sự sống, các việc làm và mọi sự thuộc về chúng con. Nay chúng con cũng lấy lòng con cái mà dâng cho Đức Mẹ mọi miền trong dân nước Việt nam này.

Trước là xin Đức Bà làm Mẹ các Thầy Cả, cùng các kẻ giúp việc giảng Đạo Thánh, để mọi đấng bậc được lòng sốt sắng, làm gương sáng và chịu khó lập công cho bền lòng.

Lại xin làm Mẹ các giáo hữu, và phù hộ cho các con cái hằng được thêm nhiều và tấn tới đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

Sau hết, xin làm Mẹ các kẻ còn đi đàng lạc, mà đưa về sự sáng thật là đạo Thánh Đức Chúa Trời.

Chớ gì hết mọi người trong nước Việt nam này, nhờ Máu cực châu báu Con Đức Mẹ đã đổ ra mà cứu chuộc, và nhờ công nghiệp Đức Mẹ cầu bầu, mà được tìm đến cùng Trái Tim Cực Trọng Đấng Cứu thế, là cội rễ sự nên lành nên thánh, để sau nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên.

Đức Bà phù hộ kẻ có đạo, cầu cho chúng con.

Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa, cầu cho chúng con.

Nữ Vương nước Việt Nam ngự trên trời, cầu cho chúng con. Amen.


DÂNG NƯỚC VIỆT NAM CHO TRÁI TIM MẸ

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng trông cậy chạy đến cùng Mẹ

Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ chúng con. Mẹ là Nữ vương toàn năng, là Đấng Bầu Cử cho chúng con trước tòa Chúạ Biết bao lần Mẹ cứu vãn Giáo hội và các dân tộc trong cơn nguy biến. Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội và tổ quốc Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Me, để thực hành mệnh lệnh của Mẹ và đê/ nhờ Mẹ che chở phù trì ngày nay và mãi mãi!

Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng giáo phẩm, dìu dắt và thánh hóa các linh mục. Xin Me giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa, và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh em của chúng con đang phải khốn khó vì Đạo Chúạ

Xin Mẹ chúc lành cho Tổ Quốc Việt Nam. Xin Mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc. Xin Mẹ đem tinh thần Phúc Âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc giạ Xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết để cùng nhau xây dựng lại giang sơn. Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn Cộng Sản vô thần, để mọi người được sống trong tự do hòa bình, ngõ hầu Nước Chúa được mở rộng khắp nơi.

Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của Mẹ.

Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ, vì chúng con biết Mẹ sẽ nhận lời chúng con, và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹ sẽ thắng. Amen.

Kinh vần Đ

ĐỀN TẠ TRÁI TIM MẸ MARIA

(Đọc vào các ngày Thứ bảy đầu tháng)

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria Mẹ Chúa Trời, và là Nữ Vương các thiên thần cùng cả và loài người ta. Chúng con cảm đội ơn Chúa Ba Ngôi cực thánh rất đáng thờ phượng cung kính; đã ban cho Mẹ những ơn riêng vinh hiển.

Chúng con tin tất cả các điều Hội Thánh dạy, tin về những sự cao sang, quyền phép lòng lành và nhân đức Đức Mẹ, nhất là chúng con tin kính Mẹ từ thuở dựng thai chẳng hề mắc tội tổ tông. Mẹ chịu thai cùng sinh dưỡng Chúa Giêsu mà còn trọn đời đồng trinh trong trắng.

Mẹ là Đấng rất mực thánh thiện, và đã vượt trên cả lòai người cùng các thiên thần, vì Mẹ được đầy dẫy mọi ơn, và hằng trung tín cùng ơn nghĩa Chúa. Mẹ đã đáng gọi là Đấng Đồng Công cứu chuộc lòai người, vì Mẹ đã thông phần trong việc cứu thế.

Mẹ là Đấng giữ kho cùng là cửa thiên đàng, vì Mẹ đứng ban phát mọi ơn Chúa. Sau hết Mẹ được phong quyền Nữ Vương trời đất : Mẹ là Hòang hậu, là Nữ Vương các thiên thần cùng tòan thể loài người.

Chúng con ái mộ cao rao Mẹ là Đấng tòan năng bởi lời Mẹ xin cùng Chúa và Mẹ chỉ dùng quyền phép ấy để cứu rỗi linh hồn người ta; cùng yên ủi kẻ âu lo khốn khó, vì Mẹ hằng cứu giúp mọi kẻ cầu xin Mẹ, và nhiều khi Mẹ cũng tiếp cứu cả những kẻ chưa kêu đến Mẹ nữa.

Ôi! lạy Mẹ thông ơn Thiên Chúa, bầu chữa kẻ có tội và phù hộ các giáo hữu, xin đóai nhận lời khiêm nhường chúng con dâng lên cảm tạ Mẹ, vì muôn ơn lành Mẹ cầu bầu cho tòan thể Hội Thánh cùng các giáo hữu. Chúng con xin dâng trót lòng chúng con để cảm tạ Mẹ vì hết mọi ơn Mẹ ban.

Lạy Nữ Vương cùng là Mẹ hay thương xót, xin Mẹ thứ tha cho các điều chúng con bội bạc cùng Mẹ. Chúng con xin đoan hứa từ nay; nhờ ơn Chúa giúp, chúng con sẽ hết sức tôn kính yêu mến và bắt chước Mẹ hơn trước.

Lạy Mẹ rất tốt lành êm ái, xin Mẹ thứ tha cho lời nói hay các bài viết xúc phạm đến Mẹ. Xin Mẹ tha thứ cho những tội bất kính tượng ảnh Mẹ, và những điều xỉ nhục bội bạc làm cho Trái Tim Mẹ phải đau đớn. Xin Mẹ tha thứ cho những kẻ dâng mình cho Mẹ cách riêng đã cả lòng bất trung cùng ơn nghĩa Chúa.

Chớ gì chúng con được hợp cùng các thiên thần, các thánh và các người lành hằng ngợi khen Mẹ ở trên trời dưới đất mà đền tạ những tội gớm ghê ấy cho cân xứng.

Xin Mẹ đóai thương chứng nhận lòng chúng con mến Mẹ. Xin Mẹ hãy tỏ ra Mẹ là Mẹ thật chúng con, và làm cho chúng con đáng gọi và được nên con thật của Mẹ. Amen.


ĐỀN TẠ TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI MẸ

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, ngày hôm nay con xin dâng mình con, dâng sự sống con, dâng các việc lành con làm, dâng hết mọi sự thuộc về con, nhất là con xin bằng lòng chịu mọi sự khó Chúa định, có ý đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và đau đớn Mẹ, bù lại những tội lỗi con, và tội lỗi mọi người xúc phạm đến Trái Tim Mẹ, cùng Trái Tim Chúa Giêsu Con Mẹ, cũng là như chính Trái Tim Mẹ vậy.

Con xin hợp cùng những kẻ dâng mình đền tạ liên tiếp Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Nguyện xin Mẹ cho chúng con được vào ẩn náu trong Trái Tim Mẹ, và nhờ Trái Tim Mẹ mà đến cùng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Con Mẹ.

Lại xin Mẹ bầu cử cùng Chúa đổ ơn tha thứ và ơn thương xót xuống cho mọi người trên thế gian, cùng làm cho mọi người nhận biết và kính mến Trái Tim Mẹ ở đời này, để ngày sau được hợp cùng Trái Tim Mẹ hát mừng tạ ơn Chúa Ba Ngôi trên nơi vĩnh phúc đời đời. Amen.


ĐỨC BÀ MARIA

Lạy ơn Rất Thánh Đức Bà Maria là Mẹ cực khoan cực nhân rất thương loài người ta, là Mẹ sinh ra Đức Chúa Giêsu, xuống cho chúng con mọi sự lành. Những kẻ âu lo nhớ đến Đức Bà, thì được yên ủi, các Thánh xem thấy Đức Bà thì được phần vui mừng, kẻ có tội chạy đến cùng lòng lành Đức Bà thì Đức Bà ban cho sức mạnh, cho được làm những việc lành phúc đức. Chúng con là kẻ rất hèn mọn, đã làm bấy nhiêu việc lành, thì chúng con dâng cho Đức Bà, cùng xin Đức Bà nhận lấy, cho chúng con được các Ân Xá như Đức Giáo Hoàng truyền cho chúng con vậy. Chúng con đã vâng lời Đức Giáo Hoàng, cùng hợp một ý người dậy; song le chúng con yếu sức lắm, chẳng có làm việc lành này nên chia trí lo đi đàng khác, chúng con xin Đức Bà chớ chấp sự ấy. Chúng con lại cậy lòng lành Đức Bà mà cả lòng xin Đức Bà cầu cùng Đức Chúa Giêsu là con thật Đức Bà, cho Hội Thánh càng ngày càng thịnh, cùng gìn giữ Đức Giáo Hoàng cho được bằng yên, cho các vua chúa có đạo thuận hoà yêu nhau, cùng phá mọi sự rối, soi lòng kẻ nghịch trở lại cùng Hội Thánh, mở lòng có kẻ chẳng có đạo biết được Đạo Thánh Đức Chúa Trời, cùng phù hộ cho các giáo hữu mọi nơi, khỏi sự dữ được mọi sự lành phần hồn phần xác, cho chúng con được ân xá này, là tha phần phạt đền tội cho chúng con, cho ngày sau được chịu muôn phúc ở trên Thiên Đàng đời đời chẳng cùng. Amen.


ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG

Lạy Đức Mẹ Maria, chúng con ngợi khen Mẹ vì Chúa đã phong Mẹ làm Nữ Vương Trời Đất. Mẹ làm Nữ Vương để cùng với Chúa Giêsu cai trị vũ trụ Mẹ quyền thế vô song và nhân lành vô biên. Xin Mẹ giúp chúng con từ bỏ tội lỗi và các tính mê nết xấu. Xin ban cho chúng con thắng tội kêu ngạo, biết sống khiêm nhường thắng tội ích kỷ, biết sống quảng đại thắng tội ghen ghét, biết thương yêu người khác thắng tội lười biếng, biết siêng năng làm việc thiện thắng tội mê xác thịt, biết sống thanh sạch trong bậc mình.

Lạy Đức Maria Nữ Vương, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Hội Thánh, là vinh quang, là ơn cứu rỗi của mọi dân nước là niềm an ủi các linh hồn, và là cửa Thiên Đàng. Chúng con chúc tụng Mẹ, chúng con cảm tạ Mẹ, chúng con dâng mình cho Mẹ. Xin Mẹ làm Nữ Vương chúng con, và ban cho Tổ quốc chúng con được mọi ơn lành hồn xác. Xin giúp chúng con hăng hái làm việc Tông đồ mở nước Chúa, và đem Tin Mừng cứu độ cho mọi người, để tất cả chúng con được cùng Mẹ, cai trị với Chúa Kitô trong nước Thiên Chúa. Amen.


ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 1

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp! Con được đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ, thì linh hồn con hết lòng trông cậy vững vàng, khác nào con thảo đối với Mẹ lành vậy.

Con thấy Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc loài người, và cũng là Chúa con đang ngự trên tay Mẹ, Người là Đấng phép tắc vô cùng, là Chúa Tể cầm quyền sinh tử, là Đấng ban phát mọi ơn lành.

Vì Mẹ là Mẹ Người, vậy Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin Người, cùng đủ quyền buộc Người phải ưng nhận lời Mẹ. Người đã xưng thật Người chẳng có thể từ chối Mẹ ơn gì, mà lại ước ao muốn nghe lời Mẹ xin.

Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu! Lời Mẹ cầu bầu rất đỗi thần thế, nên con dám nài xin Mẹ trong giờ khấn này, ban cho con như ý con xin. Con hết lòng cầu xin và trông cậy vững vàng Mẹ sẽ chuyển cầu cho con.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp! Xin che chở mọi kẻ thuộc về con, cho Đức Giáo Hoàng, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ tình nghĩa, kẻ thù nghịch, và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết cho các Linh Hồn đáng thương trong Lửa Luyện Ngục.

Thánh Maria, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu bầu cho con.

Lạy thánh Anphongsô là quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn biết chạy đến cùng Đức Mẹ Maria.


ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 2

Lạy Rất Thánh Đồng Trinh Maria! Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin Mẹ dủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội, khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết.

Lạy Mẹ hay thương xót! Con tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng Mẹ, thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này, là siêng năng cầu xin Mẹ, và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, để Mẹ nghe lời con hằng cầu xin mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng.

Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp! Xin Mẹ ban phúc lành cho con, và cầu bầu cho con khi nay và trong giờ lâm tử.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp! Xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết cho các Linh Hồn đáng thương trong Luyện Ngục.

Thánh Maria, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu bầu cho con.

Lạy Thánh Anphongsô là quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn biết chạy đến cùng Đức Mẹ Maria.


ĐỨC MẸ HOA HỒNG MẦU NHIỆM #1

Lạy Đức Nữ Hoa Hồng mầu nhiệm, Mẹ Chúa Giêsu và Mẹ chúng con! Mẹ là niềm hy vọng, là sức mạnh  và là niềm an ủi của chúng con. Với tình yêu từ trời cao chúc phúc cho chúng con, nhân danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Amen.

Lạy Đức Nữ Hoa hồng mầu nhiệm, Nữ trinh tinh toàn, Mẹ ân phúc, chúng con phủ phục trước Mẹ  trong vinh quang của Con chí thánh Mẹ  trong vinh quang của Con chí thánh Mẹ, cậy nhờ Mẹ  nài xin lòng thương xót nhân từ Thiên Chúa. Không mảy may do công phúc chúng con, nhưng hoàn toàn do Trái tim từ mẫu vô cùng nhân ái Mẹ, chúng con nài xin sự trợ giúp và ân thánh, vì chúng con tin chắc rằng  Mẹ sẽ nghe lời chúng con.

Lạy Đức Nữ Hoa hồng mầu nhiệm, Mẹ Chúa Giêsu, Nữ Vương rất thánh Mân Côi  và là Mẹ Giáo Hội, nhiệm thể Đức Kitô, chúng con cầu xin ơn hiệp nhất  và hòa bình cho toàn thể ơn hiệp nhất  và hòa bình cho toàn thế giới này, thế giới đang bị sâu xé từng mảnh, bởi bất hòa xích mích  và xin ban xuống mọi ơn thánh để nhiều tâm hồn các con cái Mẹ được cải hóa.

Lạy Đức Nữ Hoa hồng mầu nhiệm, Nữ Vương các thánh Tông đồ, Mẹ là nguyên do làm phát sinh nhiều ơn thiên triệu và tu sĩ  nở hao quanh bàn thờ thánh thể Chúa, trong Hội Thánh . Nhờ thế  mà nhiều người được kêu gọi, lôi cuốn, vì gương mẫu đời sống thánh thiện và tình yêu nồng nhiệt  họ dành cho các linh hồn  và lan rộng khắp nơi trên cùng cõi trái đất này.

Ôi Maria  Hoa hồng mầu nhiệm Đấng vô nhiễm nguyên tội, Đấng bảo trợ ơn gọi linh mục và thánh hiến, xin cầu cùng Chúa Giêsu cho các linh mục  và các linh hồn thánh hiến. Amen.

Lạy Đức Nữ Hoa hồng mầu nhiệm, Mẹ Giáo Hội, xin cầu cho chúng con và các linh mục của Mẹ. Amen.


ĐỨC MẸ HOA HỒNG MẦU NHIỆM #2

Ôi Hoa Hồng mầu nhiệm, Nữ Trinh Vô Nhiễm. Mẹ Ơn Thánh, chúng con xấp mình trước nhan Mẹ để tôn vinh Con Chí Thánh Mẹ và đón nhận ơn thương xót của Thiên Chúa. Chúng con không dám cậy công sức riêng mình, chỉ cậy vào lòng nhân từ Trái Tim Mẹ mả kêu xin Mẹ cứu giúp và ban ơn thánh cho chúng con. Chúng con tin tưởng Mẹ nhậm lời chúng con.

Kính Mừng Maria.

Ôi Hoa Hồng mầu nhiệm, Mẹ Chúa Giêsu, Nữ Vương Rất thánh Mân Côi và Mẹ Hội Thánh, là Nhiệm Tể Chúa Kitô, chúng con cầu xin cho thế giới đang bị xâu xé bởi biết bao tranh chấp. Xin Mẹ ban ơn hòa thuận, bình an và mọi ơn dẫn đến sự cải hóa tâm hồn cho biết bao con cái Mẹ.

Kính Mừng Maria.

Ôi Hoa Hồng mầu nhiệm, Nữ Vương các thánh tông đồ, xin làm nẩy nở chung quanh các bàn thờ Thánh Thể thật nhiều ơn gọi linh mục và thánh hiến, biết dùng đời sống thánh thiện và nhiệt huyết tông đồ để thiết lập triều đại tình thương vinh quang Con Chí Thánh Mẹ trên thế giới. Xin Mẹ đổ tràn ơn trời cho chúng con.

Kính Mừng Maria.

Lạy Nữ Vương Mẹ Nhân Lành…

Ôi Hoa Hồng mầu nhiệm, Đấng Vô Nhiễm Nguyên tội, Đấng bảo trợ ơn gọi linh mục và thánh hiến, Xin cầu cùng Chúa Giêsu cho các linh mục và các linh hồn thánh hiến. Amen.


ĐỨC MẸ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn thể giáo hữu (Việt Nam) hết lòng tin cậy chạy đến cùng Mẹ.

Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ chúng con, Mẹ là Nữ Vương Toàn Năng, là Đấng bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao nhiêu lần, Mẹ đã cứu vãn Giáo Hội, và các dân tộc trong cơn nguy biến.

Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội và … (tổ quốc Việt Nam) cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Để thực hành mệnh lệnh của Mẹ, và để nhờ Mẹ che chở phù trì, ngày nay và mãi mãi.

Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội (Việt Nam). Xin Mẹ soi sáng hàng Giáo Phẩm, dìu dắt và thánh hóa các Linh Mục. Xin Mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa, và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh chị em của chúng con, đang phải khốn khó vì Đạo Chúa.

Xin Mẹ chúc lành cho tổ quốc Việt Nam. Xin Mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc, xin Mẹ đem tinh thần Phúc Âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia, xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết, để cùng nhau xây dựng lại giang sơn.

Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn …, để mọi người được sống trong tự do, hòa bình, ngõ hầu Nước Chúa được mở rộng khắp nơi.

Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ, và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của Mẹ.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ, vì chúng con biết Mẹ sẽ nhậm lời chúng con. Và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹ  thắng. Amen.


ĐỨC MẸ TÀ PAO

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí ái Chúng con chúc tụng Chúa vì đời đời Chúa đã chọn Đức Maria làm Mẹ hạ sinh con Thiên Chúa làm người cho chúng con và đã tôn vinh Người làm Nữ Vương và là Mẹ của chúng con để nhờ Mẹ, Chúa yêu thương và chăm sóc đoàn con đang lữ hành dưới thế. Chúng con tạ ơn Chúa, đã thương nhận núi rừng Tà Pao này làm linh địa để Mẹ gặp gỡ chúng con, và qua Mẹ, chúng con gặp gỡ được chính Thiên Chúa nơi tận sâu thẳm lòng mình, và để tại nơi đây Mẹ chuyển trao lòng thương xót Chúa cho tất cả những ai đang đau khổ tinh thần cũng như thể xác biết hết lòng tin tưởng chạy đến khẩn cầu cùng Mẹ. Lạy Đức Mẹ Tà Pao giữa thế giới hôm nay đang ngày càng có xu hướng tục hóa sống hưởng thụ và vị kỷ lo âu sợ hãi vì bạo lực-hận thù-chiến tranh chúng con thành tâm chạy đến cùng Mẹ xin Mẹ dạy chúng con biết hết lòng phụng thờ Chúa lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy yêu thương và phục vụ theo tinh thần Tin Mừng tôn trọng phẩm giá con người cùng nhau xây dựng trời mới đất mới Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí ái xin cho chúng con biết noi gương Mẹ luôn luôn vâng theo Thánh Ý Chúa trong mọi hoàn cảnh ở đời sống thanh sạch-khiêm tốn-vị tha-dấn thân phục vụ suốt cuộc đời hết lòng kính mến Chúa và yêu thương tha nhân để được cùng Mẹ hưởng hạnh phúc vĩnh hằng trong Chúa. Amen.


ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU

Lạy Mẹ Trà Kiệu mến yêu  Mẹ đầy ơn phước và quyền năng. Mẹ đã hiện ra cùng với các Thiên Thần  để cứu giúp tổ tiên chúng con trong cơn thử thách đức tin. Mẹ là Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu  Mẹ luôn luôn cầm Phủ Việt mà Chúa Cha đã trao cho Mẹ  để bênh vực Chúa Giêsu Hài Đồng  đang sợ hãi nép mình vào Mẹ  trong cơn cuồng phong bách hại. Chúng con xin Mẹ thương đến chúng con  cho mọi tín hữu biết can đảm tuyên xưng đức tin  biết cải thiện đời sống  để trở thành một cộng đoàn hiệp nhất, chia sẻ và yêu thương. Chúng con xin Mẹ thương đến những người chưa biết Chúa  để họ nhận ra Chúa là Chúa Tể Càn Khôn  hầu chúng con cùng Mẹ hát bài ca chúc tụng Chúa Ba Ngôi trên Thiên Quốc. Lạy Mẹ Trà Kiệu mến yêu  với hết lòng tin tưởng phó thác  chúng con sấp mình cầu xin Mẹ nhận lời chúng con. Amen.


Kinh vần G

Kinh vần H

HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dũ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.


HỘI ÁO ĐỨC BÀ CARMELÔ

Lạy Đức Bà Maria là Quan Thầy Họ Áo Đức Bà, chúng con xin dốc lòng vào Họ Áo Đức Bà, và mặc áo Đức Bà mọi ngày cho đến trọn đời. Khi chúng con phải chước cám dỗ, gặp cơn gian nan hiểm nghèo phần hồn phần xác, thì sẽ cậy Áo Đức Bà phù hộ thêm sức cùng cứu chữa chúng con cho khỏi. Mà đến giờ chết, khi Đức Bà thấy Áo thánh ấy ở nơi mình chúng con, thì xin Đức Bà nhận lấy chúng con làm con cái Đức Bà, và đưa chúng con về Thiên đàng chầu chực Đức Chúa Trời Ba Ngôi cùng Rất Thánh Đức Bà đời đời chẳng cùng. Amen.


Kinh vần K

KHẤN ĐỨC MẸ ĐƯỜNG CAO TỐC

Lạy Mẹ là Mẹ của những khách lữ hành,

Xin đồng hành với chúng con trong suốt hành trình,

Vì con đường Mẹ đi thật là xinh đẹp,

Lối mòn Mẹ qua đầy sự bình an.

Ôi lạy Chúa!

Là Đấng âm thầm bảo vệ và hướng dẫn chúng con

Xin sai tôi tớ của Ngài là Đức Maria đến,

để nhờ lời bầu và sự coi sóc của Mẹ,

chúng con được bảo vệ khỏi mọi hiểm nguy,

cho đến kết thúc hành trình luôn được bình an. Amen.


KHẤN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, con được đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ, thì Linh hồn con hết lòng trông cậy vững vàng, khác nào con thảo đối với Mẹ lành vậy. Con thấy Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc loài người, và cũng là Chúa con, đang ngự trên tay Mẹ, Người là Đấng phép tắc vô cùng, là Chúa Tể cầm quyền sinh tử, là Đấng ban phát mọi ơn lành. Vì Mẹ là Mẹ Người, vậy Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin Người, cùng đủ quyền buộc Người phải ưng nhận lời Mẹ. Người đã xưng thật  Người chẳng có thể từ chối Mẹ ơn gì, mà lại ước ao muốn nghe lời Mẹ xin.

Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu, lời Mẹ cầu bầu rất đỗi thần thế, nên con dám nài xin Mẹ trong giờ khấn này, ban cho con như ý con xin. Con hết lòng cầu xin và trông cậy vững vàng. Mẹ sẽ chuyển cầu cho con.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, cho Đức Giáo Hoàng, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ tình nghĩa, kẻ thù nghịch, và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết, cho các Linh hồn khốn nạn trong luyện ngục.

Thánh Maria, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy thánh Anphongsô, quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn  biết chạy đến cùng Đức Bà Maria.


KHẤN ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

Lạy Mẹ Lộ Đức, Nữ Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mẹ đã hiện ra với em bé Bernadetta tại hang núi đá Massabielle ở Lộ Đức, Mẹ đã kêu gọi hãy siêng năng lần hạt và ăn năn sám hối và cho biết Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mẹ cũng cho nước của một dòng suối nhỏ chảy trước hang núi đá nơi Mẹ hiện ra có khả năng chữa bệnh khi con người có lòng tin và chân thành cầu xin, nhất là đối với các bệnh nhân.

Hôm nay chúng con chạy đến cùng Mẹ, chúng con nhìn nhận và hát ca niềm vui từ trời toả rạng trên khuôn mặt em Bernadetta, làm rõ sự nghèo khó của em và của chúng con nữa. Mẹ đã ngỏ lời với em cách đơn sơ dịu dàng và hướng dẫn em cầu nguyện cho tất cả những người tội lỗi, để đưa họ đến tận cung lòng Thiên Chúa. Dòng suối chảy dưới chân hang núi đá Massabielle vẫn hằng mang theo hệ lụy của biết bao cuộc đời, người bệnh tật tìm được ở đó niềm hy vọng, kẻ tìm kiếm Thiên Chúa thấy ở đó một con đường và người tội lỗi gặp ở đó Đấng Thiên Chúa nhân từ và tha thứ.

Lạy Mẹ Lộ Đức, Nữ Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con xin cảm tạ Mẹ vì muôn ơn Mẹ đã cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, và với tấm lòng hiền mẫu, Mẹ luôn che chở chúng con.

Lạy Mẹ Lộ Đức, Nữ Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội, hôm nay chúng con dâng cả gia đình và tổ quốc chúng con cho Mẹ. Xin Mẹ gìn giữ những người thân yêu của chúng con. Chúng con phó thác vận mệnh chúng con cho Mẹ.

Xin Mẹ dìu dắt chúng con đêm ngày tin tưởng vào Chúa Quan Phòng.

Lạy Chúa Giêsu Đấng giàu lòng thương xót, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin ban cho chúng con những ơn chúng con đang cầu xin. Chúa là Đấng Hằng Sống và hiển trị cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.


KHẤN ĐỨC MẸ NÚI CÚI

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Núi Cúi, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con xin cùng Mẹ ca ngợi Chúa đã ban cho Mẹ vinh dự lớn lao là làm Mẹ Thiên Chúa và Mẹ nhân loại. Mẹ là người có phúc vì đã tin vào Lời Chúa và luôn có Chúa ở cùng. Xin Mẹ hiến dâng lên Chúa cuộc đời chúng con, cùng tâm tình tri ân cảm tạ về muôn ơn lành mà Chúa hằng tuôn đổ trên Hội Thánh và trên mỗi người chúng con. Mẹ là Nữ Vương trời đất, xin giúp cho các dân tộc trên toàn thế giới đang chịu nhiều bất công và bạo lực biết cậy trông nơi Chúa là Đấng tạo thành và cứu độ để gia đình nhân loại được sống trong hòa bình và công lý. Xin cho mọi người biết nhìn nhận giá trị thánh thiêng của sự sống, để luôn tôn trọng, bảo vệ và vun đắp. Mẹ là Nữ Vương các Tông Đồ, xin giúp Hội Thánh trung thành loan báo Tin Mừng và trở nên dấu chỉ lòng thương xót của Thiên Chúa giữa trần gian, để nhiều người nhận biết Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh em với nhau. Xin cho những người tin Chúa được tự do thờ phượng Chúa. Mẹ là Đấng bầu chữa kẻ có tội, xin cho các tội nhân được ơn hoán cải. Mẹ là Đấng an ủi kẻ âu lo, xin cho những người khổ đau bệnh tật, những gia đình đang bất hòa bất thuận, tìm được nơi trái tim từ ái của Mẹ niềm an ủi và ơn chữa lành. Mẹ là Nữ Vương các gia đình, xin giúp mọi thành viên trong gia đình (cộng đoàn) chúng con luôn sống trong chân lý và tình yêu, để trở nên ngôi nhà hiệp thông và cầu nguyện, thành ngôi trường của Tin Mừng và Hội Thánh tại gia. Mẹ là Mẹ các tín hữu, xin cho chúng con nên mạnh mẽ khi gặp gian nan thử thách. Xin dạy chúng con chu toàn bổn phận hằng ngày với lòng mến Chúa yêu người. Xin giúp chúng con cảm nếm niềm vui đức tin, hân hoan thực thi đức ái và vững niềm cậy trông trên đường nên thánh. Lạy Thánh Mẫu Maria là suối an vui cho người bé mọn, xin cầu cho chúng con được luôn sống trong tình yêu cứu độ của Con Mẹ bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.


KÍNH MỪNG

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.KÍNH MỪNG MARIA

(StLouis Marie de Montfort)

Kính mừng Maria, Con Đức Chúa Cha; kính mừng Maria, Mẹ Đức Chúa Con; kính mừng Maria, Bạn Chúa Thánh Thần; kính mừng Maria, Đền Thờ Chúa Ba Ngôi cực thánh.

Kính mừng Maria, Bà chủ con, thiện hảo của con, chí thiết của con, Nữ Vương của lòng con, Hiền Mẫu con, nguồn sống con, sự ngọt ngào của con, hy vọng yêu quí của con; và hơn nữa là trái tim con, là linh hồn con:  toàn thân con xin thuộc về Mẹ, mọi sự của con xin là của Mẹ.

Ôi, Trinh Nữ có khác hơn mọi loài!  Linh hồn Mẹ hãy ở trong con để ngợi khen Chúa; tâm trí Mẹ hãy ở trong con để vui mừng trong Chúa.  Lạy Trinh Mẫu chí trung, xin Mẹ đặt mình vào trái tim con làm ấn tín, để con luôn luôn trong Mẹ, nhờ Mẹ mà trung thành với Chúa.

Ôi Mẹ Maria từ bi! xin thương nhận con vào sổ những kẻ Mẹ yêu, Mẹ dạy, Mẹ dẫn, Mẹ nuôi dưỡng, Mẹ phù hộ như con Mẹ.  Xin Mẹ làm cho con, vì mến yêu Mẹ xem nhẹ mọi sự an ủi ở đời mà chăm chỉ hăm hở những sự vui vẻ trên trời, để Chúa Thánh Thần, Đấng là Bạn chí tín của Mẹ, và Mẹ, là Bạn chí trung của Người , làm cho Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ, thành hình trong con để vinh danh Chúa Cha.  Amen.


Kinh vần L

LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.


LẠY NỮ VƯƠNG GIA ĐÌNH

Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai?

Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở bên chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen.


LẠY NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG

(Sáng trưa chiều đọc mỗi lần được 10 năm ân xá, đọc đủ 1 tháng được 1 ơn toàn xá. Đọc kinh này phải đứng).

Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng, Halleluja!

- Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng, Halleluja!

Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa, Halleluja!

- Xin cầu cùng Chúa cho chúng con, Halleluja!

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria hãy hỉ hoan khoái lạc, Halleluja!

- Vì Chúa đã sống lại thật, Halleluja!

Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng quá bội, bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại. Xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời, vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


LẠY THÁNH MẪU

Lạy Thánh Mẫu Maria là Mẹ rất nhân từ, Mẹ thông ơn Chúa, xin chữa chúng con cho khỏi tay kẻ thù, xin hãy ghé mặt thương xem trong thì lâm tử. Amen.


LỜI CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC MẸ FATIMA

Lạy Đức Mẹ Đồng Trinh Fatima Trong tâm tình tạ ơn tình mẫu tử của Đức Mẹ, Mẹ đã nối kết tiếng nói của chúng con với tiếng nói của tất cả mọi thế hệ, chúng con xin dâng lên lời kính mừng Mẹ. Nơi Mẹ, chúng con xin dâng mừng tất cả các tuyệt tác của Thiên Chúa, Đấng luôn dủ lòng thương xót xuống cho nhân loại, một nhân loại bị đau khổ, bị tổn thương vì tội lỗi, để chữa lành và để cứu nhân loại.

Hôm nay trước bức tượng thân yêu của Mẹ, với tâm tình phó thác, chúng con xin tận hiến lòng mình cho Mẹ. Chúng con đoan tin, mỗi chúng con đều quý báu dưới mắt Mẹ và không gì trong lòng chúng con mà Mẹ không biết. Chúng con xúc động trước ánh mắt dịu hiền của Mẹ, trước nụ cười an ủi của Mẹ. Xin Mẹ gìn giữ đời sống chúng con trong tay Mẹ; Xin Mẹ chúc lành và củng cố tất cả mọi ước muốn tốt đẹp; Xin Mẹ thổi bừng lên và nuôi dưỡng đức tin chúng con; Nâng đỡ và soi sáng hy vọng; Khơi dậy và lay động đức ái; Hướng dẫn tất cả chúng con trên con đường thánh thiện. Xin Mẹ dạy cho chúng con có tình yêu hàng đầu Đối với những người nhỏ bé và nghèo khổ, Những người sống bên lề và những người đau khổ, Những người tội lỗi và những người đi lạc trong chính tâm hồn của mình; Xin kết hiệp tất cả chúng con dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ và đặt tất cả chúng con vào lòng Con Yêu Quý của Mẹ, Chúa Giêsu, Chúa của chúng con. Amen.


LẦN HẠT BẢY NIỀM VUI CỦA MẸ MARIA

Lời nguyện mở đầu

Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, xin Mẹ tẩy rửa miệng lưỡi và tâm hồn chúng con, để chúng con xứng đáng đọc  những lời kinh kết thành vòng hoa 7 niềm vui của Mẹ; chúng con kính dâng lên để làm vinh danh Mẹ, để giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục, để cầu cho Hội Thánh và quê hương chúng con được những ơn cần thiết, để xin Chúa công thẳng rộng lòng khoan dung tha thứ.  Chúng con nguyện xin hợp một ý với Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ.


1. Niềm Vui Thứ Nhất:  Thiên Thần Truyền Tin Cho Đức Mẹ

Chúng ta hãy xin Đức Mẹ dạy chúng ta biết giữ thinh lặng, để có thể giống như Mẹ nghe thấy tiếng nói của Chúa.  Xin Mẹ dạy chúng ta biết như Mẹ cất tiếng nói XIN VÂNG theo Thánh Ý Chúa đã định.

Ngày xưa, chắc mỗi ngày, trong mọi trường hợp, Đức Mẹ đều đã cất tiếng nói XIN VÂNG theo Thánh Ý Chúa; và nhờ đó, Người đã tái khám phá được Thiên Chúa trong đời sống, dưới những hình thức mà Người không ngờ.

Chúng ta hãy xin Mẹ dạy ta biết mỗi ngày dâng trình cho Chúa, không phải một trang giấy đã viết sẵn, mà là một trang giấy còn trắng để Chúa Thánh Thần tùy nghi từng giờ từng phút viết lên đó những sự kỳ diệu mà Người muốn thực hiện nơi chúng ta.

Lời Nguyện:

Lạy Mẹ Maria, là Đấng đã từng chú tâm đón nghe sứ điệp của Chúa, đã lắng nghe và tiếp nhận để Lời Chúa thấu nhập vào tâm hồn và trở thành cụ thể sống động nơi Mẹ, đã suy gẫm và giữ trong lòng những lời Kinh Thánh chép.

LẠY MẸ MARIA ĐẦY ƠN PHÚC, XIN MẸ HÃY VUI MỪNG!


2. Niềm Vui Thứ Hai: Đức Mẹ Đi Thăm Bà Thánh Isave.

Giống như một vị thừa sai đi rao giảng Tin Mừng, Đức Mẹ, có Chúa ngự trong lòng, đã vội vàng đem Chúa đến cho kẻ khác.  Khi có Chúa ngự trong lòng chúng ta không thể giữ Người riêng cho mình, bởi vì Tình Yêu là một thứ luôn luôn có khuynh hướng phát triển và lan tràn rộng thêm.

Theo gương Mẹ Maria, chúng ta hãy để cho Chúa chiếm ngự mình và hãy cấp tốc mang Chúa đến cho tha nhân.  Chúng ta hãy xin Mẹ Maria, Đấng đã vội vã lên đường đi Viếng Thăm, đem lại cho đời sống chúng ta niềm phấn khởi  quảng đại thúc đẩy chúng ta mang Chúa đang tràn đầy trong ta đến cho tha nhân và dấn thân phục vụ họ.   Và trong khi phục vụ, xin Mẹ Maria dạy chúng ta biết cách khéo léo hiến thân mà không gượng ép, biết thuyết phục mà không bó buộc, biết dám làm trước những cử chỉ cần thiết hầu kẻ khác không có cảm giác bị cưỡng áp.

Lời nguyện:

Lạy Mẹ Maria, là Đấng đã mang Tình Yêu đến cho người đồng loại; đã được các thế hệ ca ngợi là người <diễm phúc>; đã để lộ tâm hồn lên tiếng tạ ơn và bày tỏ niềm hân hoan, mà những lời chúc tụng ngợi khen đã trở thành lời ca nguyện trong Giáo Hội.

LẠY MẸ MARIA ĐẦY ƠN PHÚC, XIN MẸ HÃY VUI MỪNG.


3. Niềm Vui  Thứ Ba:  Mẹ Maria Sinh Chúa Giêsu Nơi Hang Đá

Niềm vui của Mẹ Maria cũng như quyềng năng của Thiên Chúa được tỏ lộ ra qua sự yếu đuối và nghèo hèn.  Chúa Giêsu đã chấp nhận sinh ra trong hang đá máng cỏ, nơi trú chân của súc vật, chứ không phải trong một thị trấn lớn lao, và trong dịp cha mẹ đi thi hành một mệnh lệnh do kẻ nắm quyền trần thế ban hành.  Những người chứng kiến biến cố này chỉ là mục đồng, nghĩa là những kẻ bé mọn và nghèo hèn.

Muốn chắc chắn tìm thấy Chúa, chúng ta hãy nên tìm kiếm Người qua những dấu chứng tầm thường, những biếng cố nho nhỏ và nơi những con người bề ngoài phàm hèn... bới vì có những người chúng ta chỉ có thể tìm kiếm được với con mắt của tâm hồn!

Khi ta ngắm nhìn với con mắt của thân xác thì điều cốt yếu thường trở thành vô hình không thể nhận ra được.   Các khách sạn lớn là dành cho người giàu có, còn nhà tranh vách nát là nơi trú ngụ của kẻ nghèo.  Mà Chúa Kitô thì lại đã sinh ra giữa những kẻ nghèo khó.

Lời nguyện:

Lạy Mẹ Maria, là Đấng đã nhờ quyền phép Chúa Thánh Thần sinh hạ Con Thiên Chúa với lòng tin và đức vâng lời, Mẹ đã ban cho thế gian một tặng phẩm vô giá khi sinh ra Chúa Cứu Thế, là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của mọi người sinh ra nơi trần gian.

LẠY MẸ MARIA ĐẦY ƠN PHÚC, XIN MẸ HÃY VUI MỪNG!


4. Niềm Vui Thứ Tư: Mẹ Maria Tiếp Đón Ba Vua

Khi thấy những người dân ngoại là những nhà thiênvăn báchọc, từ miền xa xăm đến kính thờ và dâng lễ vật cho Con mình mới sinh, Mẹ Maria vui mừng khôn tả.  Tin, tức là lên đường như những nhà đạo sĩ đi tìm Thiên Chúa.  Khi Ngôi sao lạ biến mất, khi lòng tràn ngập nghi nan thất vọng, chúng ta hãy đơn sơ tìm sự giúp đỡ để thấy lại được con đường phải đi...   Và khi vui mừng tìm thấy Chúa, chúng ta hãy trở thành nguồn sáng và người hướng dẫn giúp những kẻ đang tìm kiếm cũng tìm thấy được như chúng ta.

Hiển linh có  nghĩa là tó mình ra.  Ngàynay, Chúa muốn tỏ lộ tình yêu của Ngài đối với toàn thể nhân loại và Người cần có sự giúp đỡ của chúng ta.   Chúng ta hãy tỏ lộ cho mọi người thấy lòng nhân từ của Chúa bằng cách đem tặng cho họ niềm vui, tình bạn, sự tha thứ, thời giờ và công sức của ta, hầu tất cả những người ta gặp gỡ mỗi ngày đều được chứng kiến sự Hiển Linh của Chúa.

Lời nguyện:

Lạy Mẹ Maria, là Đấng đã đưa Chúa Hài Nhi ra cho các mục đồng, các vị đạo sĩ và tất cả những kẻ xa gần thờ lạy, là nguồn Ánh Sáng giữa tăm tối thế gian, là Đấng dẫn đưa đoàn con cái đến với Con của Mẹ.

LẠY MẸ MARIA ĐẦY ƠN PHÚC, XIN MẸ HÃY VUI MỪNG!


5. Niềm Vui Thứ Năm: Đức Mẹ Tìm được Chúa Giêsu Nơi Đền Thờ

(Hai ông bà không hiểu)

Đối với chúng ta cũng vậy, thánh ý Chúa thường nhiêm mầu và gây nhiều băn khoăn thắc mắc ...  Thế nhưng tốt hơn là chúng ta nên chấp nhận với lòng tin, bởi vì Cha trên trời chỉ muốn những sự lành cho chúng ta.  Gian truân thử thách luôn luôn bao hàm một sứ điệp của Chúa mà chúng ta cần phải khám phá.  Chính trong dịp này, cuối cùng Đức Maria đã hiểu rằng Con của mình cũng là Con Thiên Chúa, được ban không phải chỉ riêng cho Người mà để Người ban lại cho kẻ khác.  Và hôm đó, Đức Mẹ đã thoáng nhìn thấy một ngày kia Chúa Giêsu sẽ phải rời xa Người để thi hành một sứ vụ cao vời. Đối với chúng ta cũng vậy:  có nhiều sự việc vượt quá tầm hiểu biết của ta.  Chúng ta hãy theo gương Đức Mẹ, đón nhận mọi sự việc với lòng tin tưởng cậy trông.  Rồi ra chúng ta sẽ thấy rõ Chúa mong đợi gì nơi chúng ta...  và Người sẽ ban cho ta sức mạnh để chấp nhận.

Lời Nguyện:

Lạy Mẹ Maria là Đấng đã vui mừng khi tìm lại được Chúa Giêsu nơi đền thánh sau khi lạc mất Người; là Đấng sau khi đã tìm lại được Chúa, vẫn phải tiếp tục tìm hiểu lời Người nói:  "chớ thì cha và Mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con sao?", là Đấng yên ủi những bậc cha mẹ mất con và ban cho họ niềm hy vọng sẽ có ngày tìm lại được.

Xin Mẹ ban ơn cho chúng con biết vui lòng chấp nhận những giờ phút đen tối của tâm hồn, xin củng cố lòng tin, nâng đỡ niềm cậy trông và gia tăng lòng mến của chúng con.

LẠY MẸ MARIA ĐẦY ƠN PHÚC, XIN MẸ HÃY VUI MỪNG!


6. Niềm Vui Thứ Sáu: Đức Mẹ Thấy Chúa Giêsu Sống Lại

Đã nhiều lần Chúa Giêsu báo trước  cho các môn đệ biết:  Người sẽ bị kẻ dữ giết chết và Người sẽ sống lại.  Nếu Người không sống lại và ra khỏi mồ đá thì sứ vụ của Người sẽ vô giá trị và đức tin của chúng ta sẽ trở thành vô ý nghĩa, vô căn cứ.   Nhưng Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết và đã sống lại để chứng minh rằng Người là Thiên Chúa.   Mẹ Maria không bao giờ nghi nan về Con, song Người không biết các sự việc sẽ xảy ra như thế nào...  Và Người vui mừng khôn tả khi gặp lại được Chúa Kitô Phục Sinh.   Mà bởi vì Chúa Giêsu Kitô đã sống lại như lời đã phán hứa nên chúng ta cũng sẽ được sống lại.  Sự Phục Sinh của Chúa đem lại một ý nghĩa cho đức tin và sự sống của chúng ta.

Lời Nguyện:

Lạy Mẹ Maria là Đấng đã dùng hai tiếng XIN VÂNG  khi Truyền tin để giúp cho NgườiThiên Chúa không những có thể sinh ra mà cò có thể đối đầu và chiến thắng sự chết; là Đấng đã đặt hết niềm tin vào Con khi Người loan báo trước sẽ chết và sẽ sống lại; là Đấng đem lại niềm hy vọng và tin tưởng cho thế giới ngày hôm nay.  LẠY MẸ MARIA ĐẦY ƠN PHÚC, XIN MẸ HÃY VUI MỪNG!


7. Niềm Vui Thứ Bảy: Đức Mẹ Được Chúa Rước Linh Hồn Và Xác Lên Trời

Trong ngày MôngTriệu, Mẹ Maria đã được Thiên Chúa rước linh hồn và xác lên nơi vinh quang trên trời. Thân xác vẹn tuyền đã cưu mang Con Thiên Chúa và không vướng mắc chút bợn nhơ tội tình không thể bị hư nát trong mồ như thân xác chúng ta. Việc Đức Mẹ Mông Triệu dạy chúng ta rằng:  không phải chỉ linh hồn mới được cứu rỗi, mà cả thân xác loài người cũng được ơn cứu độ và vinh quang trên trời. Chúng ta hãy tôn trọng thân xác mình vì là "Đền Thờ của Thiên Chúa" và là "nơi ngự của Chúa Thánh Thần."

Lời Nguyện:

Lạy Mẹ Maria là Đấng sau khi đi theo Đức Chúa Con lên tận núi Calvaire thì đã được hưởng vinh quang của Người trên trời; là Đấng rọi sáng chiếu ngời như dấu chứng của niềm hy vọng cho đoàn con cái nơi trần gian;  là Đấng mà sự cầu bầu luôn luôn được Đức Chúa Con chấp nhận.

LẠY MẸ MARIA ĐẦY ƠN PHÚC, XIN MẸ HÃY VUI MỪNG!


LẠY ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ THIÊN CHÚA

( Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ )

Lạy Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa,

xin gìn giữ nơi con quả tim của trẻ thơ

tinh tuyền và trong ngần như dòng suối.

Xin ban cho con quả tim đơn sơ,

mau quên những nỗi buồn phiền.

Một quả tim hào hiệp dám hiến thân,

dịu dàng để cảm thông.

Một quả tim trung thành và quảng đại,

không quên ơn, không báo oán.

Xin tạo cho con quả tim hiền từ và khiêm tốn,

yêu mà không mong được yêu lại,

hân hoan xóa mình đi để Con của Mẹ có chỗ trong lòng người khác.

Một quả tim vĩ đại và bất khuất,

không khép lại trước những kẻ vô ơn,

không chán nản trước người lạnh nhạt.

Một quả tim khắc khoải

lo tìm vinh danh Chúa Giêsu Kitô,

quả tim mang vết thương vì yêu Ngài,

vết thương chỉ lành

khi được sống với Ngài trên trời. Amen.


LỜI CẦU CÙNG ĐỨC MẸ LAVANG

(Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt)

Lạy Đức Mẹ LaVang là Mẹ đầy lòng từ ái, thiết tha và đáng trông cậy vững vàng. Mẹ đã tỏ lòng yêu thương Nước Việt Nam nầy cách riêng, và như nhận lấy dân nước này làm con riêng Mẹ: nay con hết lòng nguyện xin Mẹ, ban cho khắp nước nầy được an hòa thới thạnh; cho giáo nhơn mọi đấng được hết lòng làm tôi Chúa theo đấng bậc mình; cho kẻ xiêu sa đàng tội lỗi được cải tà quy chánh, cho ức triệu người còn ngoại giáo được nhìn biết Chúa và trở lại Đạo Thánh, hầu khắp nước đều nên con cái Mẹ, và ngày sau được sum vầy cùng Mẹ trên nước Thiên Đàng.

Xin Mẹ soi sáng cho mọi người sống theo ánh sáng Phúc Âm; xin Mẹ ngăn ngừa tuổi xuân non nớt kẻo nhiễm thói tục mất nết lăng loàn; xin Mẹ rộng tay ban mọi ơn phước cho những kẻ túng ngặt chạy đến cùng Mẹ.

Sau hết, con xin dâng cho Mẹ cách riêng xác hồn con và mọi kẻ con yêu dấu, xin Mẹ hằng gìn giữ phù trì như của riêng Mẹ vậy. AMEN.


LỜI CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II DÂNG ĐỨC MẸ GUADALUPE