Kinh Giỗ

PHẦN ĐẦU

+ Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.


KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống,

- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


KINH SẤP MÌNH

Lạy Chúa, con sấp mình xuống trước mặt Chúa. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con, và nhận lời con nguyện. Lạy Chúa, xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa. 


KINH VÌ DẤU

Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh Giá, xin chữa chúng con, cho khỏi kẻ thù, nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.


KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.


KINH TIN

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy, cùng các điều Hội Thánh dậy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.


KINH CẬY

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc, và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.


KINH KÍNH MẾN

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.  


PHẦN KINH GIỖ (Chọn 1 trong 3 mẫu dưới đây)

MẪU 1: KINH LẦN HẠT NĂM DẤU THÁNH

Phép lần hạt Năm Dấu Thánh Mình Đức Chúa Giêsu. Ba mươi KINH LẠY CHA, cùng năm KINH KÍNH MỪNG chia ra làm sáu phần.


THỨ NHẤT THÌ GẪM: Khi quân dữ bắt chân tả ĐCG vào Thánh Giá, mà đóng đinh sắt nên đau lắm, máu chảy xuống ròng ròng.

Khi gẫm sự ấy thì nguyện năm kinh Lạy Cha; lạy ơn ĐCG chịu đóng đinh chân tả vì chúng con đi đàng trái. Cùng nguyện một kinh Kính Mừng; thương Đức Mẹ đau đớn trong lòng, như phải đóng đinh vậy. Lại xin cho chúng con chừa đi đàng trái, là chớ làm sự tội lỗi. Amen.

Thưa: Hằng xem thấy mặt ĐCT sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.


THỨ HAI THÌ GẪM: Khi quân dữ bắt chân hữu ĐCG vào Thánh Giá mà đóng đinh nơi có gân cùng mạch máu nhiều, cho nên cả và mình ĐCG phải khốn.

Khi gẫm sự ấy thì nguyện năm kinh Lạy Cha; lạy ơn ĐCG xưa ở thế gian ba mươi ba năm, mỏi chân những đi dạy dỗ chúng con, mà chúng con lại lấy đinh sắt đóng chân cho làm vậy. Cùng nguyện một kinh Kính Mừng; thương Đức Mẹ phải khốn cùng Con; xin cho chúng con hằng đi đàng ngay thật, là đẹp lòng Đức Chúa Trời luôn. Amen.

Thưa: Hằng xem thấy mặt ĐCT sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.


THỨ BA THÌ GẪM: Khi quân dữ bắt tay tả ĐCG vào Thánh Giá mà lấy búa sắt đóng đinh đau lắm, bởi cả và mình ĐCG nặng thì lỗ tay xé ra càng đau hơn nữa.

Khi gẫm sự ấy thì nguyện năm kinh Lạy Cha; lạy ơn Cha Cả chẳng tiếc mình vì con dữ là chúng con. Cùng nguyện một kinh Kính Mừng; thương Đức Mẹ phải đau đớn cùng Con, xin cho chúng con chừa sự chẳng nên, cho ngày sau khỏi bên tay tả ĐCG là bên kẻ dữ phải xa hoả ngục. Amen.

Thưa: Hằng xem thấy mặt ĐCT sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.


THỨ BỐN THÌ GẪM: Khi quân dữ bắt tay hữu ĐCG vào Thánh Giá, mà bởi chẳng đến lỗ sẵn, thì nó buộc cánh tay ĐCG mà kéo ra cho vừa lỗ, liền giãn những xương ngực ĐCG ra, cho nên đau lắm thì mới đóng đinh được.

Khi gẫm sự ấy thì nguyện năm kinh Lạy Cha; thương ĐCG lấy tay làm những sự lành cho thiên hạ, mà người ta lại trả công cho làm vậy. Cùng nguyện một kinh Kính Mừng; thương Đức Mẹ bởi yêu Con hơn mình thì thương xót Con lắm. Xin cho chúng con làm việc phúc đức, cho ngày sau được ở bên tay hữu ĐCG, là bên kẻ lành được lên thiên đàng. Amen.

Thưa: Hằng xem thấy mặt ĐCT sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.


THỨ NĂM THÌ GẪM: Khi ĐCG đã sinh thì, có một người quân lính lấy đòng mà đâm cạnh nương long ĐCG phải trái tim, máu cùng nước chảy xuống, song le ĐCG chẳng đau gì vì đã sinh thì, mà Đức Mẹ đau đớn như phải dấu ấy thâu qua Trái Tim Đức Mẹ vậy.

Khi gẫm sự ấy thì nguyện năm kinh Lạy Cha; đội ơn ĐCG lấy hết máu trong mạch đổ ra cho chúng con. Cùng nguyện một kinh Kính Mừng: thương Đức Mẹ phải đau đớn như dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin cho chúng con chớ có lòng yêu sự thế gian mà bỏ nghĩa ĐCG yêu dấu chúng con cho nên chịu chết vì chúng con. Amen.

Thưa: Hằng xem thấy mặt ĐCT sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.


THỨ SÁU THÌ NGUYỆN BA KINH LẠY CHA, kính lạy những cái đinh thâu qua chân tay ĐCG. Cùng nguyện một kinh Lạy Cha, kính lạy lưỡi đòng thâu qua cạnh nương long ĐCG. Cùng nguyện một kinh Lạy Cha kính lạy Thánh Giá là giường Cha cả trên hết mọi sự nằm khi sinh thì.

Chúng con lạy ơn ĐCG, xin Chúa lấy Thánh Giá, đinh sắc, lưỡi đòng, như chìa khóa mở cửa thiên đàng cho chúng con được vào. Amen.


LỜI NGUYỆN 

Chúng con lạy ơn ĐCG cùng rất thánh Đức Bà; chúng con dâng bấy nhiêu kinh nguyện này, nhớ đến những sự thương khó ĐCG đã chịu vì chúng con. Chớ chi chúng con có ngày nào được chịu sự gì khó vì ĐCG làm chứng có lòng kính mến Cha cả trên hết mọi sự. Song le chúng con là kẻ yếu sức, cậy nhờ rất thánh Đức Bà cầu thêm sức cho chúng con được bền lòng giữ đạo cho trọn, cùng xưng tên ĐCG ra trước mặt thiên hạ. Amen.

 

KINH CHÚNG CON LÀ VẬT MỌN

Chúng con là vật mọn phàm hèn mà cả lòng lạy Đức Chúa Giêsu chí tôn chí đại là Chúa chúng con. Chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng chúng con thảm thiết kinh khủng nhuốc nha, mà chúng con có ngày nào được trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên? Thuở xưa khi Đức Chúa Giêsu chuộc tội chịu chết, thì trời đất u ám, động điạ, sầu não, núi non là đá vỡ ra tan tác, còn thương Chúa sinh nên muôn vật, huống là chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì sao? Ấy Máu Thánh Cha Cả đã chảy ra hết vì tội con dữ là chúng con, mà chúng con thấy Cha thương con dường ấy, chẳng có khi dừng nước mắt chảy ra ăn năn tội lỗi đã phạm cùng Đức Chúa Trời. Ấy thật bởi tội chúng con, cho nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình chịu đóng đinh, chịu chết làm vậy!

Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giêsu, hằng theo chân Đức Chúa Giêsu mà tích năm Dấu Thánh Mình Đức Chúa Giêsu vào ở trong lòng chúng con.

Chúng con lạy ơn Dấu Thánh chân tả Đức Chúa Giêsu!

*Thưa: Vì tội chúng con (câu nào cũng thưa như vậy).

Chúng con lạy ơn Dấu Thánh chân hữu Đức Chúa Giêsu!

Chúng con lạy ơn Dấu Thánh tay tả Đức Chúa Giêsu!

Chúng con lạy ơn Dấu Thánh tay hữu Đức Chúa Giêsu!

Chúng con lạy ơn Dấu Thánh Cạnh Nương long Đức Chúa Giêsu!


KINH CẬY VÌ

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho Linh Hồn___________ được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.


(Tiếp PHẦN KẾT)

MẪU 2: KINH LẦN HẠT MÂN CÔI

Cách lần chuỗi Mân Côi

(bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá và đọc:


KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.

Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công.

Tôi tin phép tha tội.

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.

Tôi tin hằng sống vậy. Amen.


KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.


KINH KÍNH MỪNG

Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.


KINH SÁNG DANH

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.


LỜI KINH FATIMA

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hoả ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Amen.


KINH CẬY VÌ

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho Linh Hồn___________ được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.


NGẮM TẮT

(Chọn 1 trong 2 mầu nhiệm dưới đây)


NĂM SỰ THƯƠNG

-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

• Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

-- Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

• Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

-- Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

• Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá.

• Ta hãy xin được vác Thánh giá theo chân Chúa.

-- Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá.

• Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.


NĂM SỰ MỪNG

-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại.

• Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

-- Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời.

• Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

-- Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

• Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời.

• Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

-- Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

• Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phước lạ. Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.


KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dũ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.


(Tiếp PHẦN KẾT)

MẪU 3: KINH LẦN CHUỖI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.


KINH KÍNH MỪNG

Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.


KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.

Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công.

Tôi tin phép tha tội.

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.

Tôi tin hằng sống vậy. Amen.


KINH LẠY CHA HẰNG HỮU

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh hồn, và Thiên tính của Con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền tạ tội lỗi chúng con và tội lỗi toàn thế giới.


KINH KHỔ NẠN (10 lần)

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.


(Trở lại kinh Hằng Hữu và kinh Khổ Nạn cho đến hết 50 kinh Khổ Nạn)


KINH CHA CHÍ THÁNH (3 lần)

Lạy Cha Chí Thánh, Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.


KINH MÁU và NƯỚC (3 lần)

Ôi máu và nước đã tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu, là nguồn mạch lòng Chúa thương xót, chúng con trông cậy ở nơi Ngài.


Hát kinh "LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA"  (Huyền Linh) (Cm)

Ngợi ca Lòng Thương Xót Chúa đã ban tặng con.

Hỡi trái tim từ nhân con tín thác nơi Ngài.

Chiều đồi núi Can - vê

năm nào Ngài chết treo thân.

Thập tự Ngài đã hiến dâng

máu đào để cứu chuộc con.

Và dòng suối yêu thương

chan hòa từ trái tim Cha.

Tuôn tràn tẩy xóa đi bao

lỗi tội tái sinh đời con.

Ngợi ca Lòng Thương Xót Chúa đã ban tặng con.

Hỡi trái tim từ nhân con tín thác nơi Ngài.


(Tiếp PHẦN KẾT)

PHẦN KẾT

KINH A RẤT THÁNH GIÁ

A Rất Thánh Giá chúng tôi kính mừng cây Thánh Giá, là cây đã chuộc muôn dân được rỗi, cho kẻ có phước được lòng vui mừng, cho kẻ có tội được lòng trông cậy, cho kẻ yếu đuối được nhờ sức mạnh, cho kẻ khốn nạn được sự an lành.

Khen cây Thánh Giá ở giữa rừng phàm, nên giống báu lành, nên cây sang trọng, nên đơn linh nghiệm, nên tàu vượt qua biển hiểm thế này.

Cây Thánh Giá thật là gươm giáo dẹp giặc linh hồn, khử trừ đánh diệt tam cừu oan gia, sát phạt tà ma thịt mình thế tục.

Vì  Cây Thánh Giá là như chìa khóa mở cửa Thiên Đàng cho linh hồn______________ được vào đến nơi quê thật.

Cây Thánh Giá tốt lành rất mực dìm dà êm mát, bóng che thiên hạ khỏi chốn hỏa hình. Cội rễ, nhành lá, búp bông, hoa quả. Từ xưa nhẫn nay, cây nào dám ví bằng cây Thánh Giá, từ cây Thánh Giá chở mình Chúa cả đóng đinh chịu chết trên cây Thánh Giá.

Vậy cây Thánh Giá nên giống báu lành, vô lượng vô biên, lưỡi khen chẳng xiết, bút ngợi không cùng. Tài Thánh Giá ai dám ví bằng. Sức Thánh Giá vô số chẳng cùng. Rày tôi trông cậy Thánh Giá. Tôi nhớ Chúa tôi là Chúa Giêsu cực cao cực cả, đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội tôi.

Vậy nên tôi phải hết lòng khiêm nhượng, cảm ơn thờ phượng, tôi kính tôi lạy, tôi mừng Thánh Giá, ngửa nhìn Thánh Giá, thật giống Chúa tôi, chuộc tôi được rỗi tha hết tội tôi. Tôi cầu đã phỉ, tội nguyện đã đáng. Tôi được cậy nhờ đâu thì liền đã, nghèo xảy lại an.

Vậy tôi trông cậy Thánh Giá xin đưa (chúng tôi) qua khỏi gian nan, tới nước Thiên Đàng được ở chốn an chẳng còn khốn khó. Amen.


Lời nguyện:

Lạy Chúa là Đấng đã dựng nên và cứu chuộc các kẻ tin, xin Chúa hãy lấy lòng rất nhân từ mà tha hết tội lỗi cho các linh hồn______________, là người khi còn sống đã có lòng phượng thờ Chúa, vì linh hốn______________ hằng ước trông cho được chịu lấy ơn dung thứ, bởi lời nguyện nhân lành dâng cho Chúa vì Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

Lạy Chúa, xin Chúa hãy lấy lòng thương xót cho linh hồn______________ được nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen.


KINH BỞI LỜI

Lạy Ðức Chúa Giêsu, xưa bởi lời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi. Thì rày chúng con xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn __________ đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra mà đem đến chốn hưởng vui thật là nước Thiên Ðàng vì công nghiệp Chúa đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.


KINH VỰC SÂU

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa đoái thương nhận lời và lắng nghe tiếng con cầu xin kêu van, nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn __________ được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn __________ cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen.  

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng, con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen 


KINH CẢM ƠN

Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con qua ngày hôm nay (sáng thì đọc: đêm hôm nay) được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa cùng cảm ơn như vậy. Amen.


KINH TRÔNG CẬY – CÁC CÂU LẠY

Xướng: Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

Đáp: Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

X: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp: Thương xót chúng con.

X: Lạy Trái Tim cực thánh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Tử Đạo nước Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Bổn Mạng và các Thiên Thần Bản Mệnh của chúng con.

Đáp: Cầu cho chúng con.

X: Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin hiệp nhất chúng con.

Đáp: Amen.


LÀM DẤU THÁNH GIÁ (kết thúc)

X: Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần.

Đáp: Amen.

CÁC KINH HÁT

CA TÌNH TRI ÂN

ĐK: Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Người hồn con vui sống. Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

1. Hồn con thao thức bên lòng Chúa, Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con, là chén phần phúc con trông mong. Con tiến dâng Người tấm lòng cậy trông.

2. Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa, Chúa là hy vọng nâng đỡ đời con, là chính cùng đích con trông mong. Nơi cánh tay Người vững một niềm tin.


CỦA LỄ CẬY TRÔNG

1. Xin dâng lên Ngài người thân yêu đã ra đi rồi. Xin dâng lên Ngài người anh em đã về cùng Chúa. Cúi xin Ngài xót thương chiếu chan hòa ánh quang để người ra đi về tới bến bờ yêu thương.

ĐK. Xin dâng lên Ngài trọn niềm cậy trông, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tín trung. Xin Chúa đón nhận người con thân yêu, nay ra đi rồi chỉ ước một điều, Chúa sẽ ban hạnh phúc thiên triều.

2. Xin dâng lên Ngài này của lễ cứu độ nhân trần. Xin dâng lên Ngài này của lễ suối nguồn hồng ân. Cúi xin Ngài thứ tha những lỗi lầm đã qua, để người anh em được mãi sống đời quang vinh.CÁT BỤI HƯ VÔ _ Trầm Hương

1. Bao năm lo toan trong cuộc đời. Bao năm lênh đênh trên giòng đời. Nào có biết, nào có biết đâu giờ đây ta trở về cát bụi hư vô.

- Lạy Chúa nhân từ! Lạy Chúa nhân từ xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu.

Vì tháng năm qua, trần thế hão huyền nhận chìm con trong mê đắm phù hoa.


2. Hôm nao ra đi vĩnh biệt đời. Tâm tư an vui hay ngậm ngùi. Tình yêu Chúa, tình yêu mến nhau ngày qua sẽ dự phần phúc lộc cho ta.

- Lạy Chúa nhân từ! Lạy Chúa nhân từ xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu.

Vì tháng năm qua, tình Chúa kêu mời mà hồn con như quên lãng từ lâu.


3. Trăm năm qua đi có là gì. Vinh hoa dương gian chút bụi mờ. Một cơn gió, một cơn gió thoảng mà thôi tiễn đưa người xót phận đơn côi.

-Lạy Chúa nhân từ! Lạy Chúa nhân từ xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu.

Vì tháng năm qua, mộng ước tương lai đã làm con xa Thiên Chúa Tình Yêu.


CHÚA LÀ ĐẤNG TỪ BI

1. Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, Người đại lượng và chan chứa tình thương. Người không xử với ta như ta đáng tội, và không trả cho ta theo lỗi của ta.

ĐK. Chúa ban ơn cứu độ cho người công chính.

2. Như người cha xót thương con cái mình, Chúa xót thương những kẻ kính  sợ người, vì Người biết chúng ta được dựng nên bằng gì, Người vẫn nhớ chúng ta là cát bụi.

3. Đời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích.

4. Nhưng lòng từ bi Chúa tồn tại đến muôn đời, đối với những kẻ kính sợ Người, và công lý Người ban tới con cái cháu chắt. Đối với những người trung thành với lời giao ước, và nhớ tuân giữ các giới răn của Người.


CHÚA LÀ MỤC TỬ 

1. Chúa là mục tử, Người dẫn lối chỉ đường cho con đi, đi trong tay Chúa, nào con thiếu chi con sợ chi. Cỏ tươi rợn đồng xa, con no thỏa không bao giờ thiếu nữa, suối nước trường sinh con nghỉ uống no đầy.

ÐK: Chúa chiên nhân từ, Người dẫn con tới đồng nội này suối nước mát bóng, con tới uống thảnh thơi. Chúa ơi, sướng vui trong tay Chúa Người dẫn con đi, đi giữa suối mát cỏ xanh con thiếu gì.

2. Chúa là mục tử, Người dẫn dắt con lần theo chính lối, cho con đi tới, vì danh Chúa con không lạc vương. Tối tăm con sợ chi vì có Chúa với con cùng tiến bước. Cánh tay Người đưa, gậy Người dẫn an lòng.

3. Chúa là mục tử, Người dọn bữa kê bàn cho con dân, dầu Người tràn lan, và chén ái ân Người đầy chan. Chúa ban cho đời con qua năm tháng hưởng dư thừa phúc đức. Chúa ở cùng con, con cùng Chúa muôn đời.


CHÚA NHÂN TỪ _ Kim Long

ĐK. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van lạy Chúa xin dủ thương. Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn.

1. Lạy Chúa xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lân tuất vô bờ.

2. Rửa con nên trinh trong giũ sạch mọi gian ác. Cứu con qua ách tội khiên, con thành tâm thú lỗi lầm.

3. Ở ngay bên Thiên Nhan, con phạm tội nhơ nhớp. Chúa luôn công chính từ nhân khi Ngài tuyên án nhân loại.

4. Mẹ con cưu mang con trong nguồn mạch tội lỗi. Trót sinh trong kiếp tội nhân, con hằng sợ hãi u sầu.

5. Lòng Chúa luôn yêu thương tâm hồn nào ngay chính. Sáng soi cho trí lòng con theo nguồn chân lý muôn đời.

6. Vẩy nước cho con nên tinh sạch tựa bông tuyết. Chúa ơi con ước được nghe bao lời sung sướng hoan lạc.

7. Thịt xương Chúa đánh nát nay tràn trề vui sướng. Chúa ơi xin lánh mặt đi, xin đừng xem xét tội tình.


CHÚA Ở ĐÂU CON Ở ĐÓ _ Bạch Vân  mp3  pdf

1. Con sống tốt hôm nay để khi nhắm mắt xuôi tay. Con trở về bên Chúa được Ngài dủ tình xót thương. Như nến cháy tiêu hao dịu êm thắp sáng dương cao, luôn dạt dào trao hiến một đời cháy sáng triền miên.

ĐK. Lạy Chúa, con muốn Chúa ở đâu thì xin cho con ở đó trọn đời ở với Ngài thôi. Lạy Chúa, con muốn Chúa ở đâu thì xin cho con ở đó, vì Ngài Đấng Cứu Độ con.

2. Thiên Chúa rất thương ta tình yêu thắp sáng bao la, luôn quảng đại bác ái từ bi nhân hậu thứ tha. Con muốn sống tỏa hương tràn lan sức sống muôn phương, luôn làm rạng danh Chúa trở nên chứng tá tình thương.

3. Con phó thác tin yêu cậy trông Đấng Thánh cao siêu, xin dủ tình thương xót tẩy sạch những lầm lỗi xưa. Con phó thác kiên trung vào tình Chúa rất bao dung, xin Ngài hằng ưu ái dìu con thoát chốn trần ai.


CON XIN PHÓ THÁC _ Thành Tâm  mp3  pdf

ĐK: Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha! Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Ngài! Vì Chúa đã cứu chuộc con. Lạy Chúa là Đấng tín trung. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha!

1. Bên Người con ẩn náu, an tâm chẳng lo âu. Tin rằng trong tay Chúa, con đâu phải sợ chi? Lạy Chúa xin cứu thoát con, vì Chúa công chính thủy chung. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha.

2. Con thành bia chế riễu, địch thù hả hê trêu. Đọa đầy thân cô thế, ai ai cũng cười chê. Dù thế, con vẫn trông cậy, vì Chúa Thiên Chúa của con. Lạy Cha con xin phó thác linh hồn trong tay Cha!

3.Như người mang án chết, bạn bè lánh ra xa. Xin Người thương giải phá âm mưu kẻ thù con. Lạy Chúa xin tỏ nhan Người, nhìn đến tôi tớ Chúa đây. Này ai luôn tin kính Chúa, hãy mừng vui hiên ngang.


DÂNG MẸ _ Hoài Đức

ĐK: Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ Đồng Trinh. Đoàn con chung tiếng hát chung tấm lòng dâng đời sống. Lạy Mẹ Maria Mẹ nhân ái Mẹ hiển vinh. Mẹ chính là Nữ Vương là trạng sư là Mẹ con.

1. Con dâng Mẹ đây tâm hồn đây trí khôn. Cả dĩ vãng cả hiện tại với tương lai. Đức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới. Trông lên Mẹ là gương mẫu của đời con.

2. Yêu thanh bần yêu vâng lời yêu khiết trinh. Và yêu sống trên con đường Chúa đi xưa. Xứng con Mẹ con vui bước tới Thiên Chúa. Hy sinh nhiều vì bác ái quên lợi danh.

3. Con nguyện cầu con trung thành con quyết tâm. Mẹ nhận lấy cả tâm hồn con kính dâng lên. Sống bên Mẹ muôn ơn thánh giúp con tiến. Xin che chở giờ sau hết qua trần gian.


ĐI VỀ NHÀ CHÚA

1. Đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa đi về nhà Chúa tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời.

2. Đi về nhà Chúa như dân xưa đi về Thánh đô. Đi về nhà Chúa tâm tư con đã bao đợi chờ. Lạy Chúa đi về nhà Chúa như dân xưa đi về Thánh đô. Đi về nhà Chúa đi về nhà Chúa, tâm tư con đã bao đợi chờ.

3. Đi về nhà Chúa dâng muôn câu cảm tạ chúc khen. Đi về nhà Chúa dâng lên Cha trái tim mọn hèn. Lạy Chúa đi về nhà Chúa dâng muôn câu cảm tạ chúc khen. Đi về nhà Chúa đi về nhà Chúa dâng lên Cha trái tim mọn hèn.

4. Đi về nhà Chúa con xin tri ân Ngài Chúa ơi. Với triều thần thánh, con ca danh Chúa ôi tuyệt vời. Lạy Chúa đi về nhà Chúa con xin tri ân Ngài Chúa ơi. Đi về nhà Chúa con với triều thần thánh, con ca danh Chúa ôi tuyệt vời.


HỠI NGƯỜI HÃY NHỚ

ĐK. Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro.

1. Ôi thân phận của con người tựa bông hoa nở tươi. Một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sắc màu.

2. Hôm nay người người vui cười, rồi mai đây lệ rơi. Đời là giấc điệp qua mau, nuối tiếc chi bóng sầu.

3. Ôi muôn sự đều hão huyền, giả trá và đảo điên. Một điều vững bền thiên thu: đức kính yêu Chúa Trời.

4. Mau quay về cùng Chúa Trời, lòng hân hoan nhảy vui. Đường tội lỗi nguyện lui xa Chúa sẽ thương hải hà.

5. Ôi trên đời nào ai người lòng không vương tội khiên. Dù người chính trực truân chuyên cũng mấy phen yếu hèn.

6. Ăn năn vì ngàn lỗi lầm, nguyện Chúa hãy rủ thương. Và đừng khép miệng con dân cất tiếng lên hát mừng.


ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG_Vinh Hạnh

ĐK: Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái là Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đó chứa chan niềm vui

1. Nài xin tha thiết Thượng đế muôn tình lân ái Xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha Yêu Chúa hết lòng hết sức hết cả trí khôn Cùng yêu anh em như CHúa mến yêu chúng con

2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu diệt tan căm hờn chia rẽ oán hờn ghét ghen gìn giữ đúc ái yêu Chúa mến thương anh em.


KINH HÒA BÌNH

Lạy Chúa từ nhân! Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn ưu sầu.

Lạy Chúa xin hãy dạy con: Tìm an ủi người hơn được người ủi an. Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết. Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản than. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con. Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí. Ơn an bình.


NGÀY VỀ

ĐK: Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc.

1. Khi dân Sion qua khỏi kiếp lưu đày, tôi vẫn cứ như còn, sống hoài giấc mơ triền miên.

2. Hôm nay chư dân loan truyền với nhau rằng: Thiên Chúa rất nhân từ, đã làm biết bao kỳ công.

3. Bao nhiêu anh em lưu lạc chốn quê người, xin Chúa dẫn đưa về, như dòng nước xuôi miền nam.

4. Gieo trong đau thương sẽ gặt giữa vui mừng. Đi khóc lóc u sầu, sẽ về giữa muôn lời ca.


NGUYỆN CHÚA CHÍ ÁI

ĐK. Nguyện Chúa chí ái hãy lắng nghe lời chúng con. Dủ tình khoan dung vì chúng con phạm đến Ngài.

1. Dòng suối lệ tuôn mãi, đoàn chúng con hướng lên Ngài. Lạy Chúa Trời vinh quang, nguyện thương đến lời van nài.

2. Người chính đường sinh phúc, là cánh tay Chúa uy quyền. Chìa khóa trời cao quang, nguyện thương xóa sạch lỗi lầm.

3. Lạy Chúa Trời cao sáng, nguyện đoái thương lắng nghe lời. Lòng Chúa đầy khoan dung hằng tha thứ ngàn lỗi lầm.

4. Này cõi lòng nhơ uế, tội ác che lấp tâm hồn. Cầu Chúa Trời khoan nhân, rửa cho tuyết trinh trắng ngần.


SỐNG GẦN MẸ

ÐK: Sống gần Mẹ lòng con hoan lạc biết bao, Mẹ ơi ! Sống gần Mẹ lòng con êm đềm thiết tha Mẹ ơi.

1. Lòng Mẹ ấm êm dịu dàng con muốn đêm ngày đến nương tựa bên lòng. Mẹ con thở than thiết tha, nỗi vui hoặc nỗi buồn, lòng con được thảnh thơi. Ðời con chứa chan bao tình âu yếm khi được sống bên Mẹ đêm ngày. Lòng con yên hàn vững tin tới khi về quê trời là cõi vui đời đời.

2. Lòng Mẹ thẳm sâu, cao vời khôn ví, dư đầy đức nhân hậu khoan hồng. Rạng đông tưng bừng ánh xuân, chứa chan mầu hy vọng, lời Mẹ đẹp gấp trăm. Ðược Mẹ ủi an, giữ gìn âu yếm, con còn ước mong gì trong lòng ? Phải chăng ước mong tới khi sống bên Mẹ trên trời, hưởng phúc vinh đời đời.


SỰ SỐNG THAY ĐỔI NHƯNG KHÔNG MẤT ĐI

1. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm im giấc ngủ. Mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người nay không còn nước mắt, nụ cười. Nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa. Chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. ĐK: Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. 

2. Cuộc sống này kìa hoa nở và hoa úa phai. Nắng lên đồi thì đêm tắt thở. Mây tím giăng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiễn ngậm ngùi. Nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa. Chẳng có chia lìa, chẳng có hợp tan. 

3. Cuộc sống này ngày chưa tròn mà đêm đã lên. Lá thay mùa thời gian biến đổi. Như vó câu dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã đến cội nguồn. Nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa. Hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. 

4. Sự sống này vào nấm mộ mà không mất đi. Chúa thương từng hạt bụi cây lá cỏ. Đâu muốn con người phải nát tan đi. Trọn kiếp này ai theo đường trọn tình. Mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa. Được sống muôn đời cuộc sống hiển vinh. 

5. Cuộc sống này nhiều thay đổi cùng bao gió sương. Chỉ một điều hằng không biến đổi. Là trái tim vàng của Chúa yêu thương. Ngày giã từ xuôi tay nằm trong cát bụi tàn. Nghe xôn xao trời lời ru êm ái. Thiên Chúa nhân từ chào đón người con.


TRONG GIAN TRUÂN

ÐK: Trong gian truân con đã kêu cầu, và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa, và Chúa đã nghe tiếng con.

1. Chúa xô con xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồng sóng đại dương, bao dòng nước cuốn trôi, bao triều phong ba cùng xô lấp tấm thân con.

2. Mắt con chan chứa giòng lệ thảm ngước trông về Chúa từ nhân. Trong vực sâu tối tăm, tâm hồn con tin cậy nơi Chúa vẫn trung kiên.

3. Giữa phong ba khốn cùng ngàn nỗi vẫn luôn thành tín ngợi khen. Nơi trời cao cách xa, ơn Người thương chan hòa sông núi cứu nguy con.


TỪ CHỐN LUYỆN HÌNH

1. Từ chốn luyện hình u tối vọng tiếng bao linh hồn khóc than. Niềm thành tín dâng Mẹ nhân ái, nguyện Mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha van nài.

ÐK: Từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ, Mẹ ơi, hãy đoái thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn.

2. Ngày tháng trôi vào quên lãng, nào biết trông ai người nhớ thương. Lệ sầu rưng rưng mờ đôi mắt, lửa hồng bao đêm ngày nung nấu đớn đau khôn lường.

3. Thập giá xưa còn ghi dấu Mẹ hiến dâng Con Một mến yêu, chuộc tội cho gian trần sa đắm, này giờ đây xin Mẹ thương cứu vớt bao linh hồn.

4. Ngàn nỗi ưu phiền đau đớn, chỉ biết kêu xin Mẹ đoái thương. Dìu về nơi thiên tòa cao sáng, cùng Mẹ hoan ca tình yêu Chúa đến muôn muôn đời.


TỪ CHỐN TỐI TĂM

ĐK: Maria mẹ ơi! Mẹ đoái nghe lời bao người từ chốn tối tăm vương bao u sầu, vẫn vững tâm trông lên kêu cầu.

1. Đây vực sâu thương đau, bao hồn đang khấn cầu. Mẹ đến cứu đưa về nơi an vui. Trông vì bao công ơn, Con Mẹ xưa giáng trần, chịu chết để xóa tội cho muôn dân.

2. Cam chịu bao thương đau, mong đền muôn lỗi lầm. Để Chúa dẫn đưa về nơi Thiên cung. Nhưng nguyện xin Trinh Vương. Mau dủ thương chữa bầu, để Chúa rút bớt thời gian thương đau.


TỪ VỰC SÂU 2

ÐK: Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi ! Từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhận lời.

1. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thảnh thơi ? Nhưng Cha khoan hồng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ.

2. Con luôn trông cậy Chúa con, hồn con tha thiết cậy tin. Con luôn trông cậy Chúa con, vững tâm tin lời đoan nguyền.

3. Hơn quân canh đợi ánh dương, hồn con trông Chúa nào ngơi. Hơn quân canh đợi ánh dương, Ích-Diên trông cậy Chúa Trời.

4. Nơi Giavê tràn thánh ân, tràn ơn cứu thoát huyền linh. Giavê sẽ chuộc Ích-Diên, cứu cho thoát khỏi tội tình.


VÌ DANH CHÚA

ÐK: Vì danh Chúa nhân từ chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ. Xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.

1. Vì Chúa đã giáng sinh trên đời trong máng lừa đêm thâu giá băng. Vì Chúa đội mão gai trên đầu chịu đánh đòn tan nát tấm thân.

2. Vì Máu cực thánh Chúa tuôn tràn tha thứ tội khiên cho thế nhân. Vì Chúa chịu chết bao khổ hình chịu lưỡi đòng thâu qua trái tim.

3. Vì Chúa đã sống lại khải hoàn cùng lên trời ngự bên Chúa Cha. Vì Chúa dùng bánh thơm rượu lành ban phúc trường sinh cho thế gian.


XIN CHÚA NGHE LỜI 

Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh hồn T. (anh em, chị em) qua chốn luyện hình. Xin vì công nghịêp Đức Nữ Đồng Trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung nấu vô cùng đớn đau (3 lần).