Tuần Cửu Nhật
Kính Thánh Tâm Chúa

I. PHẦN MỞ ĐẦU

LÀM DẤU THÁNH GIÁ

Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.

KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống,

- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con, làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

KINH XÉT MÌNH

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen.

(Thinh lặng xét mình và hối tội một chút)

KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

KINH THÁNH THIÊN THẦN BẢN MỆNH

Con thân Đức thánh Thiên thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức thánh Thiên thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Đức thánh Thiên thần là thầy con, mở lòng cho con được biết đạo thánh Chúa trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức thánh Thiên thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức thánh Thiên thần khẩn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ Mười Điều Răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và thánh Thiên thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.

KINH TIN

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

KINH CẬY

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phước đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

KINH KÍNH MẾN

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.


==================

II. LẦN CHUỖI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

(Cách Lần Hạt Lòng Chúa Thương Xót: Ta dùng xâu chuỗi Mân Côi để đọc. Xâu chuổi Mân Côi bắt đầu bằng 1 hạt lớn → 3 hạt nhỏ → 1 hạt lớn → 10 hạt nhỏ → 1 hạt lớn → 10 hạt nhỏ → 1 hạt lớn v.v…)

A. 3 Hạt Nhỏ, đọc:

KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

KINH KÍNH MỪNG

Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.

Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công.

Tôi tin phép tha tội.

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.

Tôi tin hằng sống vậy. Amen.


B. Hạt Lớn, thay vì Kinh Lạy Cha trong chuỗi Mân Côi, đọc:

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh hồn, và Thiên tính của Con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,

C. 10 Hạt Nhỏ (thay vì 10 Kinh Kính Mừng), đọc 10 lần:

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,

D. Hết 50 kinh, đọc 3 lần (thay vì kinh Sáng Danh):

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu,

E. Câu nguyện kết, đọc 3 lần:

Ôi máu và nước đã tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu,
là nguồn mạch lòng Chúa thương xót,


==================

III. KINH CẦU TRÁI TIM ĐỨC CHÚA GIÊSU

Xin Chúa thương xót chúng con.
    Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
   Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.
    Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.
    Thưa: Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
    Thưa: Thương xót chúng con. (Câu nào cũng thưa như vậy).

Đức Chúa Con Chuộc Tội Cứu Thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cùng là một Đức Chúa Trời.

Trái tim Đức Chúa Giêsu con Đức Chúa Cha hằng có đời đời

Trái tim Đức Chúa Giêsu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần đã dựng nên trong lòng Rất Thánh Đức Mẹ Đồng trinh

Trái tim Đức Chúa Giêsu hợp làm một cùng ngôi thứ Hai cho trọn

Trái tim Đức Chúa Giêsu oai vọng vô cùng

Trái tim Đức Chúa Giêsu là đền thánh Chúa Trời

Trái tim Đức Chúa Giêsu là toà Đấng cực cao cực trọng

Trái tim Đức Chúa Giêsu là đền đài Chúa Trời cùng là cửa Thiên đàng

Trái tim Đức Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy

Trái tim Đức Chúa Giêsu gồm sự công chính và sự thương yêu

Trái tim Đức Chúa Giêsu đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu

Trái tim Đức Chúa Giêsu là vực đầy mọi nhân đức

Trái tim Đức Chúa Giêsu rất đáng ngợi khen mọi đàng

Trái tim Đức Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người cùng là chốn phải hướng về thay thảy

Trái tim Đức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái

Trái tim Đức Chúa Giêsu là nơi trót tính Đức Chúa Trời ngự

Trái tim Đức Chúa Giêsu là chốn Đức Chúa Cha lấy làm ưa ý mọi đàng

Trái tim Đức Chúa Giêsu là mạch đầy dẫy hằng chảy ơn lành cho hết mọi người chúng con

Trái tim Đức Chúa Giêsu các thánh trên trời khao khát

Trái tim Đức Chúa Giêsu hay nhịn hay thương vô cùng

Trái tim Đức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin

Trái tim Đức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành nên thánh

Trái tim Đức Chúa Giêsu là của lễ đền tội chúng con

Trái tim Đức Chúa Giêsu đã phải xấu hổ nhuốc nhơ bội phần

Trái tim Đức Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng con

Trái tim Đức Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết

Trái tim Đức Chúa Giêsu đã phải lưỡi đòng thâu qua

Trái tim Đức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự yên ủi

Trái tim Đức Chúa Giêsu là sự sống cùng là sự sống lại chúng con

Trái tim Đức Chúa Giêsu ban cho chúng con được bằng yên và làm lành cùng Đức Chúa Trời

Trái tim Đức Chúa Giêsu dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội

Trái tim Đức Chúa Giêsu hay cứu chữa kẻ trông cậy

Trái tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho kẻ mong sinh thì được cậy trông

Trái tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho các thánh được vui mừng.

Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.

   Thưa: Tha tội chúng con.

Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.

   Thưa: Nghe chúng con.

Chúa Giêsu Chuộc Tội Cứu Thế.

   Thưa: Thương xót chúng con.

Lạy Đức Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng. 

Xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa.

Lời Nguyện:

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng hằng có đời đời, chúng con xin Chúa trông đến Trái Tim Con rất yêu dấu Chúa, cùng những lời ngợi khen và những việc lành người dâng thay cho kẻ có tội, mà nguôi cơn giận và tha thứ cho những kẻ ăn năn kêu van vì một Đức Chúa Giêsu Kitô Con Chúa, là Đấng hằng sống hằng trị, làm một cùng Chúa và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.


==================

IV. TUẦN CỬU NHẬT KÍNH THÁNH TÂM CHÚA

Ngày 1  |  Ngày 2  |  Ngày 3  |  Ngày 4  |  Ngày 5  |  Ngày 6  |  Ngày 7  |  Ngày 8  |  Ngày 9

-----------------------

NGÀY THỨ NHẤT: Trái Tim Ðáng Yêu Của Chúa Giêsu.

Suy niệm

Những người tỏ ra đáng yêu trong mọi sự phải được mọi người thực sự mến yêu. Chớ gì chúng ta tận tâm tìm hiểu tất cả những phẩm tính tốt lành mà qua đó Chúa Giêsu Kitô đã cho thấy rằng Người đáng được chúng ta yêu mến, để rồi chúng ta hết thảy sẽ phải yêu mến Người. Chúng ta có tìm được một trái tim nào đáng yêu hơn Trái Tim Chúa Giêsu không? Một Trái Tim hoàn hoàn tinh khiết, hoàn hoàn thánh thiện, tràn đầy tình yêu đối với Thiên Chúa và chúng ta; bởi vì tất cả ước muốn của Người chỉ là vinh danh Thiên Chúa và sự lành cho chúng ta mà thôi. Ðây là trái tim mà trong đó Thiên Chúa tìm thấy mọi sự vui thỏa. Mọi sự toàn thiện và mọi nhân đức ngự trong trái tim này.

Trong Chúa Giêsu chúng ta tìm thấy tất cả những gì là quyến rũ và ưng ý. Có người yêu kẻ khác vì bị quyến rũ bởi sắc đẹp, có người vì sự ngây thơ, có người vì chung sống, có người vì sự sùng mộ. Nhưng nếu có một người hội đủ tất cả những phẩm tính đó và mọi nhân đức khác, thì ai lại không yêu mến người ấy? Giả sử chúng ta nghe nói ở một xứ xa xôi nọ, có một ông hoàng đẹp trai, khiêm nhường, lịch thiệp, thánh đức, đầy bác ái, và chỉ lấy ơn trả oán, thì mặc dù chúng ta không biết ông hoàng này và cũng không có cơ may quen biết ông, chúng ta vẫn có thể say mến ông, và cảm thấy yêu ông. Thế thì tại sao Chúa Giêsu Kitô, là Ðấng có tất cả mọi nhân đức nơi mình, và có một cách hoàn hảo nhất, và là Ðấng yêu thương chúng ta cách rất dịu hiền, lại không được nhân loại mến yêu, và không là đối tượng duy nhất của tình yêu chúng ta?

Chúa ơi, tại sao Chúa Giêsu là Ðấng duy nhất đáng được yêu mến, và là Ðấng đã cho chúng con quá nhiều bằng chứng tình yêu của Người dành cho chúng con, lại không thành công trong việc làm cho chúng con mến yêu Người! Ðiều này đã khiến Thánh Rosa thành Lima, Thánh Catarina thành Giênôa, Thánh Têrêsa (Avila), Thánh Maria Mađalêna thành Pazzi phải khóc sướt mướt khi nghĩ đến sự vong ân bội nghĩa của nhân loại, đã phải kêu lên trong nước mắt: "Ôi Tình Yêu không được yêu lại! Ôi Tình Yêu không được yêu lại!"

Yêu mến và cầu nguyện

Lạy Ðấng Cứu Chuộc đáng yêu của con, con có thể yêu ai nhiều hơn yêu Chúa? Chúa là vẻ đẹp của thiên đàng, Chúa là tình yêu của Chúa Cha, Thánh Tâm Chúa là ngai tòa nhân đức. Ôi trái tim đáng yêu của Chúa Giêsu của con, Chúa đáng được mọi tâm hồn yêu mến; thật nghèo nàn và bất hạnh cho những tâm hồn không yêu mến Chúa. Chúa ơi, tâm hồn con đã khốn khổ biết bao những khi con không yêu mến Chúa. Nhưng con sẽ không còn bất hạnh nữa. Con yêu Chúa, và con nhất định sẽ yêu Chúa không ngừng.

Giêsu, Chúa ơi, con đã bao phen quên Chúa, và giờ đây con còn dám trông mong gì? Sự bội bạc của con có buộc Chúa quên và ruồng bỏ con không? Không, lạy Ðấng Cứu Ðộ con, xin đừng cho phép điều đó xảy ra. Chúa là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa vì thế Chúa phải được một người tội lỗi khốn cùng yêu mến. Ôi ngọn lửa xinh tươi đang bừng cháy trong trái tim yêu thương của Chúa Giêsu của con, xin nhóm lên trong trái tim khốn cùng của con ngọn lửa thánh đó, ngọn lửa đã được Chúa đã mang xuống từ trời để soi sáng thế gian. Xin hãy thiêu hủy tất cả những tình cảm nhơ nhớp trong lòng con ngăn cản nó thuộc trọn về Chúa.

Lạy Thiên Chúa của con, xin làm cho trái tim con chỉ có để yêu Chúa, một mình Chúa, Ðấng Cứu Ðộ yêu dấu nhất của con mà thôi. Nếu có lần con đã khinh thường Chúa, thì giờ đây Chúa là đối tượng duy nhất của tình yêu con. Con yêu Chúa, con yêu Chúa, con yêu Chúa, và con sẽ không yêu bất cứ ai ngoài Chúa. Ôi Chúa yêu dấu của con, xin đừng từ chối tình yêu của một tâm hồn đã một lần làm tổn thương Chúa vì tội lỗi con. Xin hãy làm vinh danh Chúa bằng cách phơi bày cho các thiên thần một trái tim giờ đây nồng cháy tình yêu Chúa; trái tim đã có lần xa lánh và khinh thường Chúa.

Lạy Rất Thánh Ðồng Trinh Maria, là hy vọng của con. Xin Mẹ giúp con, và nài xin Chúa Giêsu làm cho con trở nên tất cả những gì Người muốn nơi con nhờ ân sủng của Người.

-----------------------

NGÀY THỨ HAI: Trái Tim Yêu Thương của Chúa Giêsu.

Suy niệm

Chớ gì chúng ta hiểu được tình yêu đang rực cháy trong trái tim Chúa Giêsu vì chúng ta! Người đã thương yêu chúng ta quá sức đến nỗi ngay cả nếu tất cả mọi người, tất cả các thiên thần, và tất cả các thánh họp lại, với tất cả năng lực của họ, họ cũng không thể đạt được một phần ngàn tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Người yêu chúng ta vô cùng, hơn cả chúng ta yêu chính mình.

Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta quá bội, và còn tình yêu nào quá bội hơn tình yêu đã khiến Thiên Chúa chịu chết cho các thụ tạo của Người? Người đã yêu chúng ta đến cực độ: Vì Người đã yêu những kẻ thuộc về Người trên thế gian, Người yêu họ cho đến cùng (Gioan 13:1). Người đã yêu chúng ta từ muôn thuở, vì không có một lúc nào từ đời đời mà Thiên Chúa không nghĩ đến chúng ta và không thương yêu mỗi người trong chúng ta: Ta đã yêu các người với một tình yêu vĩnh cửu (Jeremiah 31:3). Vì yêu chúng ta, Thiên Chúa đã làm người và chọn một cuộc sống đau khổ và chết trên thập giá cho chúng ta. Người đã yêu thương chúng ta trọn vẹn và đã hy sinh mọi sự để cho chúng ta nhận ra tình yêu Người dành cho chúng ta. Phải chăng tình yêu quá bội này đủ khiến các thiên thần trên Thiên Ðàng phải ngẩn ngơ kinh ngạc muôn đời?

Tình yêu này cũng lôi kéo Chúa ở lại với chúng ta bây giờ trong Phép Thánh Thể, như ngự trên ngai tòa tình yêu, vì Người ở lại nơi đó dưới hình dáng của một miếng bánh nhỏ bé, bị nhốt lại trong nhà tạm, nơi đó Người ở lại để yêu thương chúng ta. Tình yêu khiến chúng ta ao ước sự hiện diện không ngừng của đối tượng chúng ta yêu. Chính tình yêu và lòng ao ước này đã khiến Chúa Giêsu cư ngụ với chúng ta trong Bí Tích Cực Trọng. Ba mươi ba năm Người sống với chúng ta trên trần gian đã không đủ dài. Vì thế, để chứng tỏ lòng Người mong ước được ở cùng chúng ta, Người đã làm một phép lạ cả thể nhất trong các phép lạ qua việc lập Phép Thánh Thể. Người ở lại nơi đó vì Người không thể tự xa lìa chúng ta.

Tình yêu của Chúa đã thúc bách Người trở nên lương thực nuôi linh hồn chúng ta, để kết hợp chính Người với chúng ta, và làm cho trái tim Người và trái tim chúng ta nên một: Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì ở trong Ta và Ta ở trong người ấy (Gioan 6:56). Ôi sự quá bội của tình yêu Thiên Chúa! Ðây là một mầu nhiệm đức tin vượt quá sự hiểu biết của con; con không thể hiểu được. Ôi tình yêu của Chúa Giêsu, xin làm cho con biết Chúa và yêu Chúa!

Yêu mến và cầu nguyện

Ôi trái tim đáng tôn thờ của Chúa Giêsu của con, trái tim bừng cháy tình yêu dành cho nhân loại, trái tim được dựng nên để yêu thương họ, sao Chúa lại có thể bị khinh miệt và tình yêu Chúa không thông chia được cho nhân loại? Ôi, khốn thân con, con cũng đã là một trong những kẻ vong ân không mến yêu Chúa. Con cảm thấy con đáng bị kết án suốt đời không thể yêu Chúa vì con đã một lần từ bỏ tình yêu Chúa. Ôi Cứu Chúa của con, xin Chúa trừng phạt con cách nào khác chứ đừng phạt con cách này. Xin ban cho con ơn yêu mến Chúa, rồi gửi đến cho con bất cứ sự khó nào Chúa muốn.

Ôi tình yêu của Chúa Giêsu, Chúa là tình yêu của con. Ôi trái tim nồng cháy của Chúa Giêsu, xin cũng hãy thiêu đốt lòng con. Trong tương lai, xin đừng cho phép con sống mà không yêu mến Chúa, cho dầu chỉ một giây phút thôi. Con tín thác nơi máu Chúa đã đổ ra cho con; nhờ đó, con sẽ luôn được yêu Chúa, và Chúa sẽ luôn yêu con, và tình yêu này giữa Chúa và con sẽ không bị tan vỡ đời đời.

Ôi Maria, Mẹ của tình yêu xinh tươi, Mẹ là Ðấng rất ước mong cho mọi người yêu mến Chúa Giêsu, xin Mẹ buộc chặt con, kết hợp con lại với Con Mẹ, nhưng xin trói buộc con với Chúa cách nào để chúng con không bao giờ rời xa nhau nữa.

-----------------------

NGÀY THỨ BA: Trái Tim Chúa Giêsu Ước Muốn Ðược Mến Yêu.

Suy niệm

Chúa Giêsu không cần chúng ta. Chúng ta có yêu Người hay không, Người cũng vẫn hạnh phúc, vẫn giầu sang, vẫn quyền phép như vậy. Tuy nhiên, như Thánh Tôma dạy, Người yêu chúng ta quá đỗi đến độ Người ước muốn tình yêu của chúng ta như thể nhân loại là Thiên Chúa của Người vậy, và như thể sự sống của Người lệ thuộc vào nhân loại. Ðiều này đã khiến Thánh Gióp phải kinh ngạc thốt lên: Con người là chi mà Chúa coi trọng, mà Chúa phải chú tâm đến như thế? (Gióp 7:17).

Lạ chưa? Có thể nào Thiên Chúa lại ước muốn và nài xin tình yêu của loài sâu bọ một cách thiết tha như thế? Chỉ cần Chúa cho phép chúng ta yêu mến Người đã là một ân huệ lớn lao rồi. Các bậc vua chúa trên trái đất này không tự hạ mình để làm điều đó, nhưng Chúa Giêsu, Ðấng là Vua Trời cao cả, đòi chúng ta yêu mến Người: Các con hãy kính mến Chúa, là Thiên Chúa chúng con, với hết cả tâm hồn (Mt 22:37). Người khẩn khoản nài xin tấm lòng của chúng ta: Con ơi, con hãy dâng lòng con cho Cha (Châm Ngôn 23:26). Nếu Người bị xua đuổi ra khỏi một linh hồn, Người sẽ không bỏ đi, nhưng Người đứng lại ở cửa lòng mà kêu gọi và gõ cửa để được vào lại: Ta đứng ở ngoài cửa và gõ (Khải Huyền 3:20). Tóm lại, Chúa Giêsu sung sướng được chúng ta yêu mến và cảm thấy được an ủi khi một người thưa với Chúa, và lập lại thường xuyên, "Lạy Chúa, lạy Chúa, con yêu mến Chúa."

"Tại sao Thiên Chúa yêu thương, nếu không phải là để chính Người được yêu lại". Thánh Bênađô nói thế. Và chính Thiên Chúa nói, Các con hãy yêu mến Ta và phụng sự Ta với hết cả tấm lòng và linh hồn. (Thứ Luật 10:12). Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng Người là một chủ chăn khi tìm được con chiên lạc đã mời gọi mọi người chung vui với mình: Hãy chung vui với tôi vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc (Luca 15:6). Người nói với chúng ta rằng Người là người Cha, khi đứa con hoang đàng trở về phủ phục dưới chân ông, ông không những chỉ tha thứ cho, mà còn âu yếm ôm hôn cậu. Chúng ta còn có thể không xúc động để đáp trả tình yêu của Thiên Chúa trước những lời mời gọi và đoan hứa như thế chăng?

Yêu mến và cầu nguyện

Lạy Ðấng Cứu Chuộc rất yêu dấu của con, con sẽ thưa với Chúa, cùng với Thánh Augustinô, rằng Chúa truyền cho con yêu Chúa và đe dọa phạt con xuống hỏa ngục nếu con không yêu Chúa. Còn gì khủng khiếp hơn hỏa ngục? Còn sự bất hạnh nào lớn hơn là việc đánh mất tình yêu Chúa? Nếu Chúa muốn làm con kinh hãi, xin chỉ đe dọa con rằng con sẽ tiếp tục sống mà không được yêu Chúa - vì nguyên sự sự đe dọa này thôi sẽ làm con sợ hãi hơn cả ngàn hỏa ngục. Vì, nếu giữa lửa hỏa ngục, những linh hồn bị trầm đọa có thể bừng cháy tình yêu Chúa thì, Chúa ơi, hỏa ngục sẽ trở thành thiên đàng. Ngược lại, nếu các thánh trên thiên đàng mà không thể yêu Chúa, thì thiên đàng sẽ trở nên hỏa ngục. Ðó là điều Thánh Augustinô muốn dạy chúng con.

Lạy Thiên Chúa rất yêu dấu của con, con thấy rằng con thực đáng bị ơn Chúa ruồng bỏ vì các tội lỗi con. Cũng vậy, con đáng bị kết án để không còn khả năng yêu Chúa được nữa. Nhưng con vẫn hiểu rằng Chúa tiếp tục truyền cho con yêu mến Chúa, và con cũng cảm thấy trong con một lòng khao khát lớn lao được yêu mến Chúa. Ước muốn này là một món quà của ân sủng Chúa và đến từ Chúa. Xin ban cho con sức mạnh cần thiết để cộng tác với ơn Chúa. Và xin Chúa khiến con, từ nay trở đi, thành một người có thể cầu nguyện tận đáy lòng và luôn lập lại với Chúa: "Lạy Chúa, con yêu Chúa, con yêu Chúa, con yêu Chúa!" Xin xóa khỏi ký ức Chúa những tội con đã phạm tới Chúa. Chúng ta hãy yêu nhau từ hôm nay trở đi. Con nhất định sẽ không lìa bỏ Chúa, và Chúa sẽ không lìa bỏ con. Chúa sẽ luôn yêu con, và con sẽ luôn yêu Chúa.

Ôi Maria, Nữ Trinh Vô Nhiễm, xin Mẹ giúp con và xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu cho con.

-----------------------

NGÀY THỨ BỐN: Trái Tim Ðau Buồn của Chúa Giêsu.

Suy niệm

Chúng ta không thể nào không cảm thương Chúa Giêsu khi suy nghĩ đến việc trái tim của Chúa bị sầu khổ biết chừng nào? Người nói với chúng ta rằng trái tim Người bị chất đầy những nỗi buồn đau: Linh hồn Thầy buồn phiền đến nỗi chết (Marcô 14:34). Nỗi đau buồn chính làm khổ Chúa không phải là cảnh tượng những cực hình và sỉ nhục mà nhân loại đã chuẩn bị cho Chúa, nhưng là cảnh tượng những sự vong ân đối với tình yêu bao la của Người. Chúa Giêsu thấy trước mọi tội lỗi mà chúng ta sẽ phạm sau tất cả những đau khổ của Người và sau cái chết đắng cay ô nhục như thế. Người thấy trước những sỉ nhục kinh khủng mà con người sẽ xúc phạm đến trái tim đáng tôn thờ của Người, trái tim mà Người đã để lại cho chúng ta trong Phép Thánh Thể như là bảo chứng tình yêu của Người. Ôi lạy Thiên Chúa của con, kinh khủng thay những xúc phạm Chúa Giêsu phải chịu trong Bí Tích Tình Yêu!

Thế nhưng, cảnh tượng của tất cả những sỉ nhục này không ngăn cản được Chúa để lại cho chúng ta bảo chứng tình yêu lớn lao này của Người. Người gớm ghét tội lỗi, nhưng dường như tình yêu của Chúa dành cho chúng ta đã vượt thắng sự gớm ghét tội lỗi này của Người, bởi lẽ Người thà để những sự phạm thánh này xảy ra, chứ không nỡ để những linh hồn yêu mến Người mất đi thứ thần lương này. Ðiều này lẽ nào không khiến ta yêu mến trái tim đã quá yêu chúng ta sao?

Chúa Giêsu Kitô đã làm đủ để đáng được chúng ta yêu. Nếu chúng ta tiếp tục bỏ rơi Chúa trên bàn thờ như phần lớn nhân loại thì chúng ta vô ơn bạc nghĩa đến thế nào? Chúng ta có nên hợp đoàn với số ít người nhận biết Chúa không? Trái Tim Chúa Giêsu ở trong Bí Tích Thánh Thể đang bừng cháy lửa yêu mến chúng ta. Chúng ta có nên bừng cháy lửa yêu mến Chúa Giêsu trước sự hiện diện của Người không?

Yêu mến và cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu rất đáng tôn thờ và rất yêu dấu, dưới chân Chúa đây là một người đã gây biết bao đau buồn cho Trái Tim đáng yêu của Chúa. Ôi Thiên Chúa của con, sao con nỡ gây thương tích cho Trái Tim Chúa đã quá yêu con và đã không tiếc bất cứ điều gì để làm cho con yêu Chúa? Nhưng xin Chúa tự an ủi, con sẽ thưa cùng Cứu Chúa, vì trái tim con, đã bị thương tích bởi ân sủng và tình yêu cực thánh của Chúa, giờ đây cảm thấy hối hận vì những tội lỗi con xúc phạm đến Chúa. Giêsu, Chúa ơi, xin ban cho con nỗi đau buồn vì tội lỗi con mà Chúa đã cảm nhận trong đời Chúa! Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha nỗi đau buồn mà Con Cha đã cảm nhận vì tội lỗi con. Con xin Cha ban cho con nỗi đau buồn lớn lao vì những tội lỗi con đã phạm tới Cha, để con sẽ sống một đời không còn khinh rẻ tình thân của Cha nữa.

Giêsu, Chúa ơi, từ nay trở đi, xin ban cho con ơn ghê sợ tội lỗi, để con gớm ghét ngay cả những lỗi thật nhỏ, vì chúng làm mất lòng Chúa. Ôi Chúa yêu dấu của con, giờ đây con chán ghét mọi sự làm mất lòng Chúa, và trong tương lai, con nhất định chỉ yêu một mình Chúa, và chỉ yêu những gì Chúa yêu. Xin giúp con, Chúa ơi, xin ban cho con sức mạnh, xin ban cho con ơn kêu cầu Chúa không ngừng, Ôi Chúa Giêsu của con, và cho con luôn lập lại với Chúa lời cầu khẩn này: "Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con tình yêu Chúa, xin ban cho con tình yêu Chúa, xin ban cho con tình yêu Chúa."

Lạy Rất Thánh Ðức Mẹ Maria, xin ban cho con ơn biết cầu nguyện không ngừng với Mẹ và thưa cùng Mẹ, Ôi Mẹ của Con, xin làm cho con yêu mến Chúa Giêsu Kitô.

-----------------------

NGÀY THỨ NĂM: Trái Tim Thương Cảm của Chúa Giêsu.

Suy niệm

Chúng ta sẽ tìm đâu được một trái tim thương cảm hay dịu hiền, hoặc có sự cảm thông với những nỗi khốn khổ của chúng ta hơn trái tim Chúa Giêsu?

Lòng thương cảm này đã lôi kéo Chúa Giêsu từ trời xuống trần gian. Nó làm cho Người nói rằng Người là mục tử nhân lành đến để thí mạng sống vì đoàn chiên. Ðể ban ơn tha thứ tội lỗi cho chúng ta, Người đã không dung tha cho chính Người, nhưng đã hi sinh chính mình trên Thánh Giá. Nơi những đau khổ của Người, Chúa Giêsu đã gánh thay ta án phạt mà chúng ta đáng phải chịu. Nỗi xót xa và lòng thương cảm này khiến cho Người ngay cả lúc này phải nói: Hỡi Israel, sao ngươi phải chết? Ta không muốn ai chết cả. nhưng muốn các người ăn năn hối cải và được sống! (Ezekien 18:31-32). Các con cái đáng thương của ta, tại sao các con chạy trốn ta? Các con không thấy rằng bằng cách xa lánh ta các con sẽ tự đổ xô vào cái chết đời đời hay sao? Ta không muốn thấy các con bị hư mất. Ðừng thất vọng. Bất cứ lúc nào các con muốn trở về, hãy trở về, và các con sẽ được phục hồi sự sống. Hãy hối cải và được sống!

Giêsu, Chúa ơi, Chúa tha thứ cho người tội lỗi biết hối cải, và ban cho họ tất cả mọi sự trong những lần hiệp lễ trong đời họ. Ngay cả trên thiên đàng, với vinh quang vĩnh cửu, Chúa không tỏ ra một chút khó chịu nào khi kết hợp với các linh hồn đã từng xúc phạm đến Chúa. Ôi Cứu Chúa rất yêu dấu của con, con tìm ở đâu được một trái tim rất đáng yêu và thương cảm như trái tim Chúa?

Yêu mến và cầu nguyện

Ôi trái tim thương cảm của Chúa Giêsu của con, xin đoái thương con: Ôi Chúa Giêsu rất dịu ngọt, xin thương xót con. Giờ đây, con thưa cùng Chúa và nài xin Chúa ban cho con ơn được luôn thưa cùng Chúa, "Lạy Chúa Giêsu rất dịu ngọt, xin thương xót con." Ngay cả trước khi con xúc phạm đến Chúa, ôi Cứu Chúa của con, chắc chắn con đã không đáng được những ân huệ Chúa đã dành cho con. Chúa đã dựng nên con, Chúa đã ban cho con ánh sáng và sự hiểu biết, và tất cả mọi sự dầu con không có công trạng gì. Nhưng con đã xúc phạm đến Chúa. Con không những không đáng được ân huệ của Chúa, mà còn thực đáng bị Chúa ruồng bỏ và ném vào hỏa ngục.

Lòng thương cảm Chúa đã khiến Chúa đợi chờ con và gìn giữ sự sống con ngay cả khi con đã xúc phạm đến Chúa. Lòng thương cảm Chúa đã soi sáng con và ban ơn tha thứ cho con. Nó đã cho con biết đau buồn vì tội lỗi con và lòng ao ước yêu mến Chúa. Giờ đây, con trông cậy lòng thương xót Chúa để được luôn ở lại trong ân nghĩa Chúa. Ôi Chúa Giêsu của con, xin chớ ngừng tỏ cho con lòng thương cảm Chúa đối với con. Con yêu Chúa và con nhất định sẽ luôn yêu Chúa. Xin đừng bao giờ để con lìa xa Chúa; xin đừng bao giờ để con lìa xa Chúa.

Maria, Mẹ con ơi, xin đừng bao giờ để con lìa xa Thiên Chúa của con.

-----------------------

NGÀY THỨ SÁU: Trái Tim Quảng Ðại của Chúa Giêsu.

Suy niệm

Ðặc điểm của những người có lòng tốt là ước ao làm cho mọi người hạnh phúc, nhất là những người buồn phiền và thống khổ. Nhưng nào có ai tìm được một người có tấm lòng tốt hơn tấm lòng Chúa Giêsu Kitô? Người là sự tốt lành vô hạn, và có lòng mong ước vô cùng để thông truyền sự giầu sang của Người cho dân Người: Giầu sang và danh dự thuộc về Ta,.. Ta ban cho những ai yêu mến Ta (Châm Ngôn 8:18,21). Vì lý do này Người làm cho mình trở nên nghèo, như thánh tông đồ nói, để Người làm cho chúng ta nên giàu có: Mặc dầu Người giàu sang, Người đã trở nên nghèo hèn để làm cho anh em trở nên giàu sang nhờ sự nghèo hèn của Người (2 Corinthô 8:9). Vì mục đích này Chúa cũng chọn ở lại với chúng ta trong Phép Thánh Thể, nơi đó Người ở lại liên lỉ với đôi tay đong đầy ân sủng sẵn sàng ban phát cho những ai đến thăm viếng Người. Vì lý do này, Người cũng hoàn toàn hiến mình cho chúng ta trong lúc iệp lễ, từ đó giúp ta hiểu rằng Người không thể từ chối ta bất cứ tặng ân tốt đẹp nào cả, bởi lẽ Người đã trao ban trọn vẹn chính Người cho ta: Sao Người lại không ban cho chúng ta tất cả mọi sự cùng với Người? (Roma 8:32).

Trong trái tim Chúa Giêsu, chúng ta nhận được mọi sự lành, mọi ân sủng mà chúng ta mong ước: Vì anh em đã trở nên phong phú hoàn toàn.. Anh em không thiếu một ơn thiêng liêng nào (1 Corinthô 1:5-7). Chúng ta phải hiểu rằng chúng ta mắc nợ trái tim Chúa Giêsu mọi ân sủng chúng ta đã nhận được - ơn cứu chuộc, ơn kêu gọi, ơn soi sáng, ơn tha thứ, ơn chống trả cám dỗ, và ơn kiên nhẫn trong nghịch cảnh - vì không có sự trợ giúp của Người, chúng ta sẽ không làm được điều gì lành: Không có Thầy, các con không làm được gì cả (Gioan 15:5).

Ðấng Cứu Chuộc chúng ta nói, nếu con chưa nhận được ơn con mong muốn, đừng than phiền với Ta, hãy trách mình, vì các con đã quên tìm kiếm nó nơi Ta: Cho đến bây giờ, các con đã chẳng xin gì nhân danh Thầy; hãy xin và các con sẽ được để niềm vui của các con được nên trọn (Gioan 16:24). Trái tim Chúa Giêsu rộng rãi biết bao với những ai kêu cầu Người! Tất cả chúng ta có cùng một Chúa, là Ðấng rất đại lượng với bất cứ ai kêu cầu Người (Roma 10:12). Những tín hữu thành khẩn xin Chúa Giêsu trợ giúp nhận được ơn thương xót vĩ đại dường bao! Vậy nên chúng ta hãy đến cùng trái tim này, và cầu xin với lòng tin tưởng, và chúng ta sẽ nhận được điều chúng ta mong muốn.

Yêu mến và cầu nguyện

Giêsu, Chúa ơi, Chúa đã không từ chối ban cho con Máu Chúa và Sự Sống Chúa. Lẽ nào con lại từ chối dâng lên Chúa trái tim khốn cùng của con? Không, lạy Cứu Chúa rất yêu dấu của con, con xin dâng Chúa trót cả lòng con. Con xin dâng Chúa tất cả ý chí của con. Xin Chúa nhận lấy nó và dùng nó theo ý Chúa. Con không làm được gì, con không có chi, nhưng con có trái tim này mà Chúa đã ban cho con. Con có thể mất của cải, mất máu, mất sự sống, nhưng không bao giờ mất trái tim. Với trái tim này con có thể yêu Chúa; với trái tim này con nhất định sẽ yêu Chúa.

Con nài xin Chúa, Ôi Thiên Chúa của con, xin dạy con biết quên mình hoàn toàn. Xin dạy con phải làm gì để có được tình yêu tinh khiết của Chúa, mà nhờ lòng nhân lành của Chúa, Chúa đã làm cho con ao ước. Con cảm thấy trong con một quyết tâm làm vui lòng Chúa, nhưng để con thực hiện quyết tâm của con, con trông mong và khẩn nài sự giúp đỡ cần thiết của Chúa. Ôi trái tim yêu thương của Chúa Giêsu, con lệ thuộc vào Chúa để làm cho trái tim con được thuộc trọn về Chúa. Xin ban cho con ơn có được một ý chí luôn bừng cháy lửa mến yêu Chúa.

Ôi Mẹ Vô Nhiễm Ðồng Trinh Maria, Mẹ có phước chừng nào vì trái tim Mẹ luôn kết hợp với trái tim Chúa Giêsu. Ôi Mẹ con, xin Mẹ ban cho con ơn này, là trong tương lai, cho con chỉ ước mong và khao khát những gì Chúa Giêsu muốn và những gì Mẹ muốn.

-----------------------

NGÀY THỨ BẢY: Trái tim Biết Ơn của Chúa Giêsu.

Suy niệm

Trái tim Chúa Giêsu rất biết ơn đến nỗi Người không thể đón nhận một việc nào dù là việc tầm thường nhất làm vì yêu - một lời nguyện tắt hay một ước muốn tốt duy nhất của chúng ta - mà lại không ban thưởng cho từng việc một. Chúa Giêsu luôn rất mực biết ơn đến nỗi Người trả lại gấp trăm: Họ sẽ nhận được gấp trăm và sẽ được sống đời đời (Mt 19:29).

Khi biết ơn, loài người thường lấy ơn đền ơn. Họ trả ơn như một nhiệm vụ rồi không còn nghĩ đến nữa. Chúa Giêsu không theo gương chúng ta. Tốt hơn, Người trả lại gấp trăm ở đời này cho những việc lành chúng ta làm để vui lòng Người, và đời sau Người sẽ trả lại cho chúng ta nhiều lần vô cùng cho đến đời đời. Ai lại dại dột làm ngơ đến nỗi không chịu cố gắng hết sức có thể để làm vui lòng trái tim biết ơn này?

Ôi Thiên Chúa của con, người ta cố gắng làm đẹp lòng Chúa thế nào? Hay đúng hơn, con phải hỏi, sao người ta lại quá tệ bạc với Chúa, lạy Ðấng Cứu Chuộc con? Nếu Người chỉ đổ một giọt máu, hay một giọt lệ mà thôi để cứu chuộc chúng ta, thì chúng ta vẫn phải có nhiệm vụ biết ơn Người vô cùng, vì giọt máu và giọt lệ này có giá trị vô cùng trước mặt Thiên Chúa để đem lại mọi ân sủng cho ta. Nhưng Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta tất cả công nghiệp. Người đã lập được từ mọi đau khổ và nhục nhã Người đã gánh chịu, tất cả máu Người đã đổ ra và chính sự sống Người đã hiến dâng, để chúng ta cảm thấy bổn phận phải hết lòng yêu mến Chúa không phải một lần mà không ngừng.

Ngay cả khi một con chó nhỏ tỏ dấu có tình cảm với chúng ta, nó dường như đòi chúng ta phải thương lại nó. Vậy, tại sao chúng ta lại quá vô ơn với Thiên Chúa? Dường như những phước lộc của Thiên Chúa ban cho chúng ta như thể làm biến đổi bản tính chúng ta: thay vì nhận được lòng biết ơn và yêu mến, chúng không đạt được gì khác ngoài những sự xúc phạm và tổn thương cho Chúa. Lạy Chúa, xin soi sáng cho loài người vô ơn để họ nhận biết tình yêu Chúa đang ấp ủ cho chúng con.

Yêu mến và cầu nguyện

Ôi Chúa Giêsu yêu dấu của con, xin hãy đoái nhìn dưới chân Chúa đây một người tội lỗi vô ơn. Con đã biết ơn các thụ tạo, nhưng lại vô ơn với một mình Chúa; với Chúa là Ðấng đã chết cho con, và là Ðấng đã làm mọi sự có thể để khiến con yêu Chúa.

Lạy Chúa Giêsu rất yêu dấu, con đã thường xúc phạm và khinh miệt Chúa, nhưng giờ đây con yêu Chúa trên hết mọi sự, ngay cả hơn chính mình con! Xin Chúa hãy nói cho con biết Chúa muốn con phải làm gì, vì con sẵn sàng làm mọi việc với sự giúp đỡ của Chúa. Con tin rằng Chúa đã dựng nên con. Con tin rằng Chúa đã ban cho con máu Chúa và sự sống của Chúa để con được sống. Con tin rằng vì con mà Chúa ở lại trong Bí Tích Thánh Thể. Con cảm tạ Chúa vì ơn trọng này, Ôi tình yêu của con. Xin đừng để con trở nên bội bạc trong tương lai trước biết bao phước lộc và bằng chứng tình yêu của Chúa.

Ôi lạy Chúa, xin trói buộc con, xin kết hợp con với trái tim Chúa, và đừng bao giờ để con xúc phạm hay làm mất lòng Chúa trong những năm tháng còn lại của đời con. Con đã làm mất lòng Chúa. Giờ đây là lúc con phải yêu mến Chúa. Ôi, chớ gì những năm con đánh mất có thể trở lại. Con biết rằng chúng sẽ không trở lại, và cuộc đời còn lại của con có thể thật ngắn ngủi. Nhưng đời con dầu ngắn hay dài, con ao ước dùng tất cả để yêu mến Chúa, lạy Chúa rất nhân lành, Ðấng đáng được yêu mến mãi mãi và vô cùng.

Maria, Mẹ con ơi, xin đừng bao giờ để con lại trở nên vô ơn với Con Mẹ. Xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu cho con.

-----------------------

NGÀY THỨ TÁM: Trái Tim Bị Khinh Chê của Chúa Giêsu.

Suy niệm

Không có nỗi đau buồn nào lớn hơn cho một trái tim yêu thương khi thấy tình yêu của mình bị khinh miệt. Càng đau buồn hơn nữa khi, một mặt bằng chứng được bày tỏ của tình yêu này thật lớn lao, và mặt khác sự vô ơn cũng thật to lớn.

Nếu chúng ta phải từ bỏ mọi tài sản, phải vào sống trong sa mạc, phải ăn cỏ dại, phải ngủ trên nền đất, phải làm đủ các việc đền tội, và cuối cùng hiến mình để bị giết vì Chúa Kitô, thì những gì chúng ta dâng hiến có đủ để đền trả cho sự đau khổ, máu, và sự sống mà Con Thiên Chúa cao cả đã hiến dâng vì chúng ta không? Nếu chúng ta phải hy sinh chính mình từng giây phút cho đến chết, chúng ta chắc chắn vẫn không thể làm đủ để đáp trả một phần nhỏ đối với tình yêu mà Chúa Giêsu Kitô đã tỏ ra cho chúng ta khi hiến mình cho chúng ta trong Phép Thánh Thể.

Ôi Thiên Chúa của con, sự đền đáp và tạ ơn nào nhân loại đã dâng lên cho Chúa Giêsu Kitô? Ðối xử bất công, coi thường lề luật và phương châm của Chúa - những sự tổn thương mà họ đã không làm cho kẻ thù lớn nhất hay những tên côn đồ hung ác nhất trên trần gian - tất cả những tổn thương này là những sự Chúa Giêsu đã chịu, và vẫn còn phải chịu hằng ngày. Sao chúng ta lại không cảm thấy đau buồn vì chúng, và sao ta không cố gắng ít nữa là bằng tình yêu của chúng ta, đền trả tình yêu vô biên của trái tim Thần Linh của Người, vẫn đang ngự trong Phép Thánh Thể, bừng cháy lửa yêu mến chúng ta, và nóng lòng ban phát mọi ơn lành cho chúng ta?

Chúng ta đã quen nghe nói về việc tạo dựng, việc nhập thể, việc cứu chuộc; về việc Chúa Giêsu sinh ra nơi máng cỏ và việc Chúa Giêsu chết trên thập giá. Ôi Thiên Chúa của con, nếu chúng con biết rằng có người nào khác đã ban cho chúng con một trong những phước lộc này, chúng con chắc hẳn sẽ không cầm hãm được lòng yêu mến người đó. Dường như có thể nói được rằng, chỉ có một mình Thiên Chúa là gặp rủi ro đối với nhân loại, vì dẫu rằng Người đã làm tất cả những gì có thể để chúng con yêu Người, nhưng Người không đạt được mục đích đó. Thay vì được yêu, Thiên Chúa thấy mình bị khinh miệt và coi thường. Tất cả những điều này là do sự lãng quên của loài người đối với tình yêu Thiên Chúa.

Yêu mến và cầu nguyện

Ôi trái tim Chúa Giêsu, vực thẳm của lòng thương xót và tình yêu, sao con không chết được vì đau buồn khi con thấy lòng nhân lành mà Chúa đã tỏ cho con và sự vô ơn của con? Lạy Cứu Chúa của con, sau khi đã ban cho con sự sống, Chúa cũng đã ban cho con tất cả máu Chúa và sự sống của Chúa bằng cách hiến thân chịu đau khổ và chịu chết vì con. Vẫn không lấy thế làm đủ, Chúa lại còn hy sinh chính mình hằng ngày cho con trong Phép Thánh Thể. Ôi Thiên Chúa của con, làm sao để con thấy sự vô ơn của con đối với Chúa? Chúa ơi, con cầu xin Chúa chấm dứt sự vô ơn của con, bằng cách làm cho trái tim con bị thương tích bởi tình yêu Chúa và làm cho con thuộc trọn về Chúa.

Xin Chúa hãy nhớ đến máu và nước mắt Chúa đã đổ ra vì con mà tha tội cho con. Xin đừng để tất cả những đau khổ của Chúa trở nên uổng phí nơi con. Mặc dù con đã vô ơn và bất xứng với tình yêu Chúa, Chúa đã không ngừng yêu con, ngay cả khi con đã không yêu Chúa và ngay cả khi con không ao ước yêu Chúa. Xin Chúa ban cho con ơn bắt đầu yêu Chúa ít nữa là từ hôm nay. Xin cho con chết cho tất cả mọi sự trong con để con chỉ sống cho một mình Chúa, và xin cho con luôn bừng cháy lửa yêu mến Chúa.

Ôi Mẹ Maria, trái tim Mẹ là bàn thờ diễm phúc luôn cháy lửa yêu Chúa. Lạy Mẹ rất yêu dấu của con, xin làm cho con nên giống Mẹ. Xin Mẹ cầu cùng Con Mẹ ban cho con ơn này, Người vui mừng tôn vinh Mẹ, bằng cách không từ chối bất cứ điều gì Mẹ xin.

-----------------------

NGÀY THỨ CHÍN: Trái tim trung tín của Chúa Giêsu.

Suy niệm

Trái tim xinh đẹp của Chúa Giêsu trung tín ngần nào với những ai Người mời gọi đến tình yêu của Người. Ðấng kêu gọi anh em thì trung tín và sẽ làm điều đó (1 Thessalonica 5:24).

Lòng trung tín của Thiên Chúa đem lại cho chúng ta sự tin tưởng để trông cậy mọi sự, mặc dù chúng ta không xứng đáng được điều gì. Nếu chúng ta đã xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi tâm hồn chúng ta, thì giờ đây ta hãy mở cửa lòng cho Thiên Chúa, và Người sẽ lập tức bước vào, như lời Người đã hứa. Ta đứng ngoài cửa và gõ. Nếu ai nghe tiếng Ta và mở cửa, Ta sẽ vào với người ấy (Khải Huyền 3:20). Nếu ta ước được ơn Chúa, ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta, nhân danh Chúa Giêsu, và Người đã hứa rằng chúng ta sẽ nhận được: Ðiều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Chúa Cha, Ngài sẽ ban cho các con (Gioan 16:23). Nếu chúng ta bị cám dỗ, chúng ta hãy tín nhiệm nơi công nghiệp của Người, biết rằng Người sẽ không cho phép quân thù thử thách chúng ta quá sức của ta: Thiên Chúa trung tín và sẽ không để anh em bị cám dỗ quá sức anh em (1 Corinthô 10:13).

Hãy so sánh sự trung tín của Thiên Chúa và sự trung tín của loài người. Con người ta thường hay hứa, rồi không giữ lời hứa, vì họ đã nói dối khi hứa hoặc vì sau khi hứa họ lại đổi ý. Thiên Chúa không phải người phàm có thể nói dối, hay con cái loài người phải hối hận. Có khi nào Người nói sẽ làm gì mà không làm chưa? Người có hứa gì mà Người không chu toàn chưa? (Dân Số 23:19). Thiên Chúa không thể bất tín với lời hứa của Người, vì Người là chính sự thật, Thiên Chúa không thể nói dối. Cũng thế, Thiên Chúa không thể đổi ý vì ý Người thật công bình và chính đáng. Thiên Chúa đã hứa giúp đỡ và thương yêu tất cả những ai yêu mến Người.

Chớ gì chúng ta có thể trung tín với Thiên Chúa như Thiên Chúa trung tín cùng chúng ta! Ðã xảy ra quá thường trong quá khứ, chúng ta đoan hứa với Chúa là chúng ta sẽ phụng sự và yêu mến Người, để rồi lại chỉ phản bội Người, từ chối phụng sự Người, và bán mình làm nô lệ cho ma quỷ. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để trung thành với Chúa trong tương lai. Chúng ta có phước chừng nào nếu chúng ta trung thành với Chúa Giêsu Kitô trong ít việc Người truyền cho chúng ta làm. Tốt lắm, đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, Ta sẽ ban thêm cho ngươi. Hãy vào mà chung vui cùng chủ ngươi (Matthêu 25:21).

Yêu mến và cầu nguyện

Lạy Chúa Cứu Chuộc rất yêu dấu của con, ước gì con được trung tín với Chúa như Chúa đã luôn trung tín với con. Mỗi khi con mở lòng con cho Chúa, Chúa đã bước vào và tha thứ cho con và đón nhận con vào trong tình yêu Chúa. Mỗi khi con kêu cầu Chúa, Chúa đã đến cứu giúp con. Chúa đã trung tín với con, nhưng con đã bất trung quá mức đối với Chúa. Con đã đoan hứa yêu mến Chúa và rồi nhiều lần đã từ chối dâng hiến Chúa tình yêu con, như thể - Chúa ơi - Chúa là Ðấng đã dựng nên con và đã cứu chuộc con không đáng được yêu mến bằng một trong những thụ tạo của Chúa hay một vài thú vui hèn hạ. Giêsu, Chúa ơi, xin tha thứ cho con. Con nhận biết sự vô ơn của con và con chê ghét nó. Con biết rằng Chúa là sự thiện hảo vô cùng và Chúa đáng được đón nhận một tình yêu vô cùng, cách riêng từ con, người Chúa đã yêu thương ngay cả sau tất cả mọi tội lỗi mà con đã phạm đến Chúa.

Ôi trái tim yêu thương và trung tín của Chúa Giêsu, xin hãy thiêu đốt trái tim khốn cùng của con để nó bừng cháy lửa yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con, giờ đây xem ra con đang yêu Chúa, nhưng con yêu Chúa ít quá. Xin Chúa hãy làm cho con yêu Chúa quá mức. Xin cho con trung thành với Chúa cho đến chết. Con xin Chúa ơn này, cùng với ơn luôn cầu xin Chúa ban thêm nhiều ân sủng và phúc lành. Xin cho con thà chết chứ không bao giờ phản bội Chúa nữa.

Maria, Mẹ con ơi, xin giúp con trung thành với Con Mẹ.

------------------------

LỜI NGUYỆN KẾT CÙNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU.

Ôi trái tim yêu thương của Ðấng Cứu Chuộc con! Chúa là nguồn mọi nhân đức, là nguồn mọi ân sủng, là lò lửa bừng cháy trong đó mọi người thánh đều rực lửa yêu Chúa. Chúa là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa, là nơi trú ẩn của những người thống khổ, và là tổ ấm của tất cả các linh hồn yêu mến Chúa.

Trái tim Chúa đã bị thương tích vì con trên thập giá bởi lưỡi đòng tội lỗi của con. Trái tim Chúa ở lại với con trong Phép Thánh Thể trên bàn thờ. Trái tim Chúa yêu thương mọi người với sự dịu dàng, và được yêu lại rất ít. Xin đốt cháy mọi tâm hồn bằng tình yêu chân thành đối với Chúa!

Sao con không thể đi khắp thế gian mà làm cho mọi người nhận biết ơn Chúa, cho mọi người biết sự ngọt ngào và kho tàng Chúa ban phát cho tất cả những ai yêu mến Chúa? Xin nhận lấy ước nguyện của con là ước ao cho tất cả mọi tâm hồn yêu mến Chúa. Xin Chúa trở nên niềm an ủi cho con trong những cơn thử thách, sự an nghỉ cho con trong lao nhọc, sự thanh thản của con lúc lo âu, nơi ẩn náu của con trong giông tố. Con xin tận hiến cho Chúa thân xác và linh hồn con, trái tim và sự sống con, cùng với tất cả mọi sự thuộc về con. Con xin kết hợp với Chúa trong mọi tư tưởng, mọi tình cảm và ước muốn của con.

Lạy Chúa Cha Hằng Hữu! Con xin dâng Cha những tình cảm tinh khiết của trái tim Chúa Giêsu. Nếu Cha khước từ con, Cha không thể khước từ Con Cha. Nguyện xin trái tim Người bù đắp cho trái tim con những gì còn thiếu sót để con có thể trở nên đẹp lòng Cha.

==================

V. PHẦN KẾT

KINH DÂNG MÌNH BUỔI TỐI

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con cám ơn Chúa đã ban cho con ngày hôm nay, được sống vui trong tình thương của Chúa. Hôm nay, con cũng có nhiều điều làm phiền lòng Chúa. Bây giờ con sắp đi ngủ, con xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, con gởi cả linh hồn và xác con ở trong tay Chúa, xin Chúa thương gìn giữ con luôn được bình an, và được đẹp lòng Chúa.

Con cũng xin Chúa chúc lành cho mọi người trên thế giới, nhất là những người đã tin vào Chúa. Cách riêng, con cũng xin Chúa chúc lành cho ông bà, cha mẹ con, thầy cô, các anh chị em, và bạn bè của con, xin Chúa thương nhậm lời con. Amen.

KINH CÁM ƠN

Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con qua ngày hôm nay (sáng thì đọc: đêm hôm nay) được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.

KINH TRÔNG CẬY – CÁC CÂU LẠY

Xướng: Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.
Đáp: Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

X: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp:  Thương xót chúng con.

X: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp:  Cầu cho chúng con.

X: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp:  Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Tử Đạo nước Việt Nam.
Đáp:  Cầu cho chúng con.

X: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp:  Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Bổn Mạng và các Thiên Thần Bản Mệnh của chúng con.
Đáp:  Cầu cho chúng con.


LỜI NGUYỆN SAU KINH TỐI

Lạy Chúa, xin ở lại nhà này và đuổi xa mọi âm mưu ma quỉ. Xin sai Thiên Thần Chúa đến ở nơi đây, để gìn giữ chúng con bình an và xin tuôn đỗ phước lành trên chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  Amen.

X: Xin Thiên Chúa toàn năng cho chúng con qua một đêm yên ổn và giờ sau hết được ơn chết lành.

Đáp:  Amen.

X: Xin Thiên Chúa toàn năng luân tuất là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phước lành và gìn giữ chúng ta.

Đáp:  Amen.

X: Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin hiệp nhất chúng con.

Đáp:  Amen.


LÀM DẤU THÁNH GIÁ (kết thúc)

X: Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần.
Đáp:  Amen.