Tuần Cửu Nhật
Kính Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam

==============

PHẦN MỞ ĐẦU


LÀM DẤU THÁNH GIÁ

Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.


KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống,

- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


KINH XÉT MÌNH

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen.

(Thinh lặng xét mình và hối tội một chút)

– KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.


KINH THÁNH THIÊN THẦN BẢN MỆNH

Con thân Đức thánh Thiên thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức thánh Thiên thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỉ. Đức thánh Thiên thần là thầy con, mở lòng cho con được biết đạo thánh Đức Chúa trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức thánh Thiên thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỉ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức thánh Thiên thần khẩn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ Mười Điều Răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và thánh Thiên thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.


KINH TIN THẬT

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.


KINH TRÔNG CẬY

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên Thiên Đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời, hưởng phước đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.


KINH KÍNH MẾN

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.


==============

PHẦN KINH NGUYỆN HIỆP THÔNG

(1 Kinh Tin Kính, 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng danh ... 


KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.

Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công.

Tôi tin phép tha tội.

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.

Tôi tin hằng sống vậy. Amen.


KINH LẠY CHA

(Cầu cho chúng ta được thuộc trọn về Đức Chúa Cha)

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.  Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.


10 KINH KÍNH MỪNG

Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ.  Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

(Mỗi kinh Kính Mừng, chúng ta cùng hiệp thông với mọi thành phần trong Giáo Hội mà cầu theo ý chỉ dưới đây:


KINH SÁNG DANH

(Cầu cho chúng ta chu toàn mọi việc vì sáng danh Ba Ngôi Thiên Chúa)

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.


KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phước lạ. Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.


KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dũ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.


==============

KINH CẦU CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM

(Có thể nguyện KINH CẦU CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM 2 trong tuần cửu nhật)

*(Phần 1)

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

Thưa: Thương xót chúng con. (Ba câu sau cũng thưa như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

*(Phần 2)

(Cầu 117 Vị Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam trong 9 ngày, mỗi ngày chúng ta cầu 13 Vị Thánh)

Thưa: Cầu cho chúng con (Các cầu sau cũng đáp như vậy)

(Ngày Thứ 1) | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | Ngày 5 | Ngày 6 | Ngày 7 | Ngày 8 | Ngày 9

(...Tiếp tục phần 3)

(Ngày Thứ 2)

(...Tiếp tục phần 3)

(Ngày Thứ 3)

(...Tiếp tục phần 3)

(Ngày Thứ 4)

(...Tiếp tục phần 3)

(Ngày Thứ 5)

(...Tiếp tục phần 3)

(Ngày Thứ 6)

(...Tiếp tục phần 3)

(Ngày Thứ 7)

(...Tiếp tục phần 3)

(Ngày Thứ 8)

(...Tiếp tục phần 3)

(Ngày Thứ 9)

(...Tiếp tục phần 3)

*(Phần 3)

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa thương xót chúng con.

Chúng con kính trọng Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam

Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.


*(Phần 4)

Lời Nguyện: Lạy Các Thánh Tử Vì Đạo Nước Việt Nam, các Thánh đã khao khát đường nhân đức trọn lành, trung thành giữ vững đức tin đến hy sinh mạng sống để thuộc trọn về Ba Ngôi Thiên Chúa, Máu các Thánh đã đổ ra như là hương hoa tươi tốt cho Giáo Hội Việt Nam và là gương sáng cho chúng con giữ vững đức tin giữa thế giới ồn ào có quá nhiều cạm bẫy và quyến rũ dễ làm cho chúng con bị sai lạc. Xin các Thánh hộ phù và trợ giúp chúng con luôn trung thành với tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa và kiên tâm bước theo con đường cứu độ, kiên trì sống công chính, hăng say thực hiện điều trọn lành hầu có thể cùng các Thánh thừa hưởng mọi công nghiệp của Chúa Giêsu và Mẹ Maria đến muôn đời. Amen.


==============

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM

(Cảm tạ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là nền tảng đức tin kiên trung cho chúng con)


Kinh Kính CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM

Lạy Chúa là Cha chí nhân,

chúng con hân hoan ghi nhớ các ân huệ,

Chúa đã ban cho dân tộc Việt Nam.

Nhờ lời rao giảng của Giáo Hội,

Cha ông chúng con đã đón nhận Tin Mừng Cứu Rỗi.

Các Ngài đã vững tin vào Chúa,

là Đấng Tạo Thành trời đất,

và Chúa Kitô Đấng Cứu Thế được sai đến trần gian.

Trong cơn gian lao thử thách,

Chúa đã ban cho các ngài sức mạnh của Thánh Linh,

để các Ngài can đảm tuyên xưng Đức Tin,

và hiên ngang hy sinh mạng sống,

để làm vinh quang Thập Giá Chúa Kitô.

Các Thánh Tử Vì Đạo là ân huệ,

Chúa đã ban cho Giáo Hội Việt Nam.

Vì thế chúng con dâng lời cảm tạ và ca tụng Chúa,

hợp với cuộc hy sinh tử vì đạo,

của các tiền nhân anh dũng chúng con.

Xin dâng lên Chúa lời cảm tạ,

để biểu lộ tình con thảo với Chúa là Cha,

bằng chứng từ Đức Tin sống động của chúng con.

Vì công nghiệp của các Thánh Tử Vì Đạo,

xin ban cho dân Việt Nam chúng con,

được an vui và thịnh vượng,

cho mọi người đón nhận Tin Mừng cứu rỗi, 

và bước theo con đường chân lý.

Xin cho Giáo Hội Việt Nam,

được sống trong hòa thuận và hiệp nhất,

luôn thông hảo trọn vẹn với Đấng kế vị thánh Phêrô,

và hăng say lo việc tông đồ,

nhiệt thành rao giảng Đức Kitô cho mọi người.

Xin cho chúng con được trung thành với Chúa ở trần gian,

để ngày sau về hưởng vinh quang Chúa bất diệt,

cùng các Thánh Tử Vì Đạo chúng con ở trên trời. AMEN


--------------

NGÀY THỨ NHẤT  /  NGÀY THỨ HAI  /  NGÀY THỨ BA  /  NGÀY THỨ TƯ  /  NGÀY THỨ NĂM  /  NGÀY THỨ SÁU  /  NGÀY THỨ BẢY  /  NGÀY THỨ TÁM  /  NGÀY THỨ CHÍN

--------------

Ngày thứ 1 : SỐNG KHAO KHÁT NHÂN ĐỨC TRỌN LÀNH.

Hướng dẫn:

"Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người." (Mc 9,7)

Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa biến hình trên núi Tabor, Ngài đã cho các môn đệ biết rằng phải từ bỏ mọi sự thuộc về thế gian để có vinh quang trong bộ y phục Thiên Đàng sáng ngời muôn thuở. Thánh Phêrô, Thánh Giacôbê, và Thánh Gioan đã cảm nhận được hạnh phúc vinh quang đó, nên đã khao khát thuộc trọn về Thiên Chúa và muốn dựng lều ở luôn với Chúa trên núi Tabor.

Đọc chung: Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam đã chọn Chúa Giêsu và khao khát hạnh phúc ấy, nên đã quyết tâm theo con đường nhân đức trọn lành, từ bỏ mọi sự chóng qua nơi trần thế này để vâng nghe và thi hành thánh ý Chúa Cha. Xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu cho chúng con luôn hăng say trên đường nhân đức trọn lành với lòng khao khát yêu thương phục vụ tha nhân là bộ y phục sáng chói vinh quang trong Nước Trời. Amen.

+ 1 Kinh Sáng Danh

+ VINH DANH CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM (ấn mở link)


--------------

Ngày thứ 2 : SỐNG KHIÊM NHU HIỀN LÀNH THEO GƯƠNG CHÚA GIÊSU.

Hướng dẫn:

"Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường." (Mt 11,29)

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương: Chúa đã khiêm nhường xuống thế làm người trong thân phận khó nghèo để chia sẻ và cứu chuộc thân phận con người vô thường và mỏng giòn yếu đuối của chúng con. Ngài đã mạc khải "Lời" của Đức Chúa Cha cho chúng con sống khiêm nhu đức hạnh hiền lành. Đó là điều chúng con phải học trót đời để được giống Chúa.

Đọc chung: Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam đã học cùng Chúa, thực thi "Lời" và làm chứng nhân kiên trung cho Chúa qua cách sống khiêm nhu hiền lành trước mọi nghịch cảnh của cuộc đời và chịu mọi sự bách hại lớn nhỏ để nêu gương sáng yêu thương cho chúng con. Xin các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam cầu cho chúng con luôn trung thành học sống khiêm nhường và hiền lành, bằng lòng chịu đựng mọi sự khó hàng ngày để được Chúa yêu thương và nhất là được yêu mến Chúa hết lòng ở đời này và cả đời sau trong Nước Trời. Amen.

+ 1 Kinh Sáng Danh

+ VINH DANH CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM (ấn mở link)


--------------

Ngày thứ 3: SỐNG VỚI LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA.

Hướng dẫn:

"Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em." (Gn 13,34)

Xướng: Lạy Chúa Giêsu, yêu thương là giới răn và là dấu chỉ của những người tin theo Chúa và đặc biệt cho những ai là môn đệ của Chúa. Chúa đã thấy trước cảnh đàn chiên và các môn đệ sẽ bị lang sói làm tan tác, và những người theo Chúa sẽ dễ bị dẫn dụ truy tố lẩn nhau, nên Chúa đã lệnh truyền cho chúng con luôn bao dung và tha thứ như Chúa đã yêu thương tha thứ cho bọn gian mưu Pharisiêu và quân dữ đã làm hại giết Chúa.

Đọc chung: Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam đã sống yêu thương và sống với lòng hay thương xót của Chúa, các Ngài đã bao dung tha thứ cho những kẻ đã truy lùng bách hại các giáo hữu và làm khó Giáo Hội. Xin các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam cầu cho chúng con luôn sống yêu thương, giúp chúng con luôn sống với lòng thương xót của Chúa mà bao dung cho những kẻ đang bách hại Giáo Hội và tha thứ cho những kẻ đang làm phiền lòng gây khốn chúng con. Amen.

+ 1 Kinh Sáng Danh

+ VINH DANH CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM (ấn mở link)


--------------

Ngày thứ 4 : SỐNG VỮNG TIN VÀO LỜI CHÚA.

Hướng dẫn:

"Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống." (Gn 14,6)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã từ trời xuống để mạc khải và tái sinh chúng con trở nên con Thiên Chúa và được làm anh em với Ngài để cho danh Cha được cả sáng. Chúa đã ban Lời thật từ Đức Chúa Cha để chỉ đường dẫn lối cho chúng con sống và được sống dồi dào ở đời này và hạnh phúc vinh quang vĩnh cửu ở đời sau trong Nước Chúa.

Đọc chung: Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam đã vững tin vào Lời Chúa để sống thật với lòng trung kiên để minh chứng đức tin anh dũng, dù phải gặp bao nhiêu sóng gió nhưng vẫn yêu mến Chúa và trung thành vững tin. Xin các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam cầu cho chúng con luôn trung tín giữ vững đức tin giữa thế giới ồn ào của chủ nghĩa điện toán, quyết tâm khinh thường chủ nghĩa hưởng thụ, và không nghe theo chủ nghĩa vô thần, để luôn nhận Chúa là đường là sự thật, là sự sống, và là gia nghiệp của chúng con. Amen.

+ 1 Kinh Sáng Danh

+ VINH DANH CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM (ấn mở link)


--------------

Ngày thứ 5 : SỐNG TRUYỀN GIÁO TRONG MỌI NỖI GIAN TRUÂN

Hướng dẫn:

"Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước." (Gn 15,18)

Lạy Chúa Giêsu, linh đạo tình yêu, công lý, và hòa bình của Chúa đem lại cho chúng con sự sống dồi dào ở thế gian này và hạnh phúc sau này trong Nước Chúa, nhưng chân lý ấy lại ngược dòng trái chiều với gian quân vua chúa thế gian, nên họ chê ghét đạo Chúa và tìm mọi cách nguy hại đến chúng con.

Đọc chung: Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam đã hiểu vì yêu nên Chúa đã bị trù dập ở đời này để cứu chuộc nhân loại chúng con, nên các Ngài cũng vì yêu mà thông công với Chúa để cứu chuộc bản thân và dân tộc Việt Nam chúng con. Xin các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam cầu cho chúng con luôn sống Phúc Âm, giúp chúng con hăng say trợ lực cho mọi nhu cầu truyền giáo và loan báo Tin Mừng dù phải bị thua thiệt trong mọi nỗi gian truân để danh Cha được cả sáng, Nước Cha được trị đến. Amen.

+ 1 Kinh Sáng Danh

+ VINH DANH CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM (ấn mở link)


--------------

Ngày thứ 6 : SỐNG VỚI SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN

Hướng dẫn:

"Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói." (Lc 12,12)

Lạy Chúa Giêsu, khi đứng trước mặt quan Philatô và đám gian mưu hung ác của nhóm Pharisiêu bách hại Chúa, Chúa vẫn kiên cường bao dung tuyên xưng mình là vua nhưng không thuộc về thế gian này nên không dùng quyền năng Thiên Chúa và các đạo binh Nước Trời tru diệt họ, mà sẵn sàng chấp nhận đường thương khó để cứu chuộc nhân loại chúng con.

Đọc chung: Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam đã anh dũng bước theo Chúa và hoàn toàn thuộc về Ngài, nên đã kiên cường chịu đựng mọi sự sỉ nhục và biết bao gian khổ cực hình để tiến đến vinh quang trong Nước Chúa, các Ngài đã thật lòng bao dung tha thứ và tuyên xưng Chúa trước mặt thiên hạ. Xin các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam cầu cho chúng con luôn can đảm tu luyện xác hồn mình để được thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa, luôn anh dũng chiến thắng những dẫn dụ, chiến thắng mọi danh vọng và đam mê hưởng thụ xác thịt ở đời này. Amen.

+ 1 Kinh Sáng Danh

+ VINH DANH CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM (ấn mở link)


--------------

Ngày thứ 7 : SỐNG THẬP GIÁ VỚI ĐỨC KITÔ ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG

Hướng dẫn:

"Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Ta" (Mt 16, 24)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn chúng con từ bỏ những ước muốn dục vọng và hận thù trước những áp bức bất công để xây dựng thế giới bác ái yêu thương, từ bỏ những danh vọng và mọi đam mê xác thịt chóng qua ở đời này để trung thành đến hơi thở cuối cùng mà vác thập giá của mình theo chân Chúa tiến đến vinh quang trong Nước Trời.

Đọc chung: Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam đã làm được điều đó. Các ngài đã khinh thường những dẫn dụ hão huyền, ý thức đời sống chóng qua ở đời này mà sống theo gương Chúa bao dung tha thứ đến hơi thở cuối cùng để nêu gương hiền lành và nên thánh cho con cháu sau này noi theo. Xin các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam cầu cho chúng con luôn trung thành từ bỏ những ước muốn hão huyền ở đời này mà quyết lòng vác thập giá của mình hằng ngày để theo chân Chúa đến cùng. Amen.

+ 1 Kinh Sáng Danh

+ VINH DANH CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM (ấn mở link)


--------------

Ngày thứ 8 : CAM LÒNG CHỊU CHẾT VÌ NƯỚC TRỜI ĐỂ TIẾN ĐẾN VINH QUANG       

Hướng dẫn:

"Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ" (Mt 5,10)

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trải qua con đường thương khó để chiến thắng mọi sự dữ, cứu chuộc nhân loại, hoàn thành Giao Ước Mới và tiến đến vinh quang qua sự phục sinh của Chúa. Sự sống lại của Chúa là bảo chứng an toàn và là niềm hy vọng sắt son cho tất cả chúng con.

Đọc chung: Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam đã tin tưởng vào tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa và hoàn toàn khao khát sự sống yêu thương vĩnh cữu trong Nước Trời, nên đã dũng cam chịu đựng mọi bách hại mà tiến đến vinh quang trong Nước Chúa. Xin các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam cầu cho chúng con luôn bằng lòng chết đi cho những đam mê của xác thịt, từ bỏ những dục vọng của ích kỷ, và coi khinh những háo danh tham quyền, để được Phục sinh vinh quang với Chúa ở đời này và được sự sống vĩnh cửu với Chúa trong Nước Trời. Amen.

+ 1 Kinh Sáng Danh

+ VINH DANH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (ấn mở link)


--------------

Ngày thứ 9 : HOA QUẢ CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM

Hướng dẫn: 

Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói: "Chúa Thánh Thần là nguồn mạch nước vọt lên sự sống đời đời".

Lạy Chúa, khởi đầu sự sáng tạo, Chúa Thánh Thần (CTT) là nguồn mạch sự sống do mọi "Lời" Thiên Chúa phán ra; Chúa Giêsu Con Một Chúa Cha xuống thế làm người do quyền năng của CTT; Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng Tin Mừng và chịu phép rửa tại sông Gorđan, CTT đã hiện ra hỗ trợ; CTT cũng đã hiển thị mạc khải sự vinh quang của Chúa Giêsu khi Chúa biến hình trên núi Tabor; Và sự sống lại của Chúa Giêsu cũng do "Lời" và quyền năng của CTT.

Đọc chung: Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam đã được CTT trợ lực giúp sức đến cùng, nên những nguồn mạch máu đào của các Thánh đã được tưới vào đất nước Việt Nam chúng con, làm cho hạt giống đức tin vọt lên sức sống dồi dào cho Giáo Hội và con dân Nước Việt Nam chúng con. Xin các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam cầu cho chúng con luôn can đảm sống chứng nhân Tin Mừng và giúp chúng con sinh hoa quả của CTT trong đời sống hàng ngày là: BÁC ÁI, BAO DUNG, BÌNH AN, HIỀN HÒA, HOAN LẠC, KHIÊM NHU, NHẪN NẠI, NHÂN HẬU, TRUNG TÍN, TỪ TÂM, TIẾT ĐỘ, và KHIẾT TỊNH. Amen.

+ 1 Kinh Sáng Danh

+ VINH DANH CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM (ấn mở link)


--------------

VINH DANH CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM

Hát kinh: "ĐÂY BÀI CA NGÀN TRÙNG" (Kim Long) (Cm)

ĐK. Đây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm nhuộm máu hồng. Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu.


KINH CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM

Kính lạy các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam, xưa đã biết dùng ơn Chúa mà lướt thắng mọi khó khăn khổ cực, để gieo rắc hạt giống Phúc Âm, và xây dựng Hội Thánh Chúa trên đất nước Việt Nam. Các Thánh đã can đảm tuyên xưng Đức Tin, đến hy sinh mạng sống, vì lòng yêu mến Chúa, và phần rỗi các linh hồn, nên đáng được hưởng hạnh phúc trên trời. Chúng con xin hiệp ý cùng các Thánh mà tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria, Nữ Vương các Thánh Tử Vì Đạo, đã ban cho các Thánh được hồng phúc như vậy. Chúng con hoan hỉ ca tụng các Thánh, là những hoa trái đầu mùa cao quý của Hội Thánh Việt Nam.

Xin các Thánh cầu bầu cho chúng con, là con cháu, biết noi gương mà sống đạo Phúc Âm, thi hành bác ái, trung thành với Hội Thánh và yêu mến quê hương. Và khi chúng con gặp khó khăn nguy hiểm, xin các Thánh nâng đỡ ủi an, để chúng con đủ sức vâng theo ý Chúa, cộng tác vào mầu nhiệm Thập Giá cứu độ của Chúa Giêsu, tiếp tục con đường các Thánh đã đi, hầu đạt tới hạnh phúc muôn đời trên Thiên Đàng. Amen.


==============

PHẦN KẾT


KINH DÂNG MÌNH BUỔI TỐI

Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con cám ơn Chúa đã ban cho con ngày hôm nay, được sống vui trong tình thương của Chúa. Hôm nay, con cũng có nhiều điều làm phiền lòng Chúa. Bây giờ con sắp đi ngủ, con xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, con gởi cả linh hồn và xác con ở trong tay Chúa, xin Chúa thương gìn giữ con luôn được bình an, và được đẹp lòng Chúa.

Con cũng xin Chúa chúc lành cho mọi người trên thế giới, nhất là những người đã tin vào Chúa. Cách riêng, con cũng xin Chúa chúc lành cho ông bà, cha mẹ con, thầy cô, các anh chị em, và bạn bè của con, xin Chúa thương nhậm lời con. Amen.


KINH CÁM ƠN

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con qua ngày hôm nay (sáng thì đọc: đêm hôm nay) được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.


KINH TRÔNG CẬY – CÁC CÂU LẠY

Xướng: Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

Đáp: Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

X: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp:  Thương xót chúng con.

X: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp:  Cầu cho chúng con.

X: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp:  Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.

Đáp:  Cầu cho chúng con.

X: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp:  Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Bổn Mạng và các Thiên Thần Bản Mệnh của chúng con.

Đáp:  Cầu cho chúng con.


LỜI NGUYỆN SAU KINH TỐI

Lạy Chúa, xin ở lại nhà này và đuổi xa mọi âm mưu ma quỉ. Xin sai Thiên Thần Chúa đến ở nơi đây, để gìn giữ chúng con bình an và xin tuôn đỗ phước lành trên chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  Amen.

X: Xin Thiên Chúa toàn năng cho chúng con qua một đêm yên ổn và giờ sau hết được ơn chết lành.

Đáp:  Amen.

X: Xin Thiên Chúa toàn năng luân tuất là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phước lành và gìn giữ chúng ta.

Đáp:  Amen.

X: Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin hiệp nhất chúng con.

Đáp:  Amen.


LÀM DẤU THÁNH GIÁ (kết thúc)

X: Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần.

Đáp:  Amen.

CHUỖI MÂN CÔI

Cách lần chuỗi Mân Côi

---------------------

KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.

Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công.

Tôi tin phép tha tội.

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.

Tôi tin hằng sống vậy. Amen.


KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.


KINH KÍNH MỪNG

Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.


KINH SÁNG DANH

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.


LỜI KINH FATIMA

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hoả ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Amen.


LỜI KINH CHO CÁC ĐẲNG

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho Linh Hồn Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ, anh chị em bạn hữu con cùng các đẳng Linh Hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

============

Theo truyền thống, chúng ta nguyện Chuỗi Mân Côi như sau:

---------------------

NGẮM TẮT

NĂM SỰ VUI

-- Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.

• Ta hãy xin cho được ở khiêm nhượng.

-- Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave.

• Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

-- Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.

• Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.

• Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

-- Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.

• Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.NĂM SỰ SÁNG

-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan.

• Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

-- Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana.

• Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

-- Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.

• Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

-- Thứ Tư thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.

• Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

-- Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.

• Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.NĂM SỰ THƯƠNG

-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

• Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

-- Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

• Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

-- Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

• Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá.

• Ta hãy xin được vác Thánh giá theo chân Chúa.

-- Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá.

• Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.NĂM SỰ MỪNG

-- Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại.

• Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

-- Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời.

• Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

-- Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

• Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

-- Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời.

• Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

-- Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

• Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.KINH KẾT

KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phước lạ. Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.


KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dũ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.


👉 Tiếp tục KINH CẦU CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM

CHUỖI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

A. Lời Giới Thiệu

Thông điệp Lòng Thương Xót Chúa được Chúa Giêsu truyền cho chị nữ tu Faustina Kowalska người Balan vào ngày 22, tháng 2, năm 1931.

Qua thông điệp này, Chúa muốn chúng ta biết rằng Thiên Chúa yêu thương hết thảy mọi người chúng ta. Người muốn chúng ta hãy tìm đến Người và cầu nguyện, và Người sẽ tha thứ tất cả các tội lỗi chúng ta dù tội lỗi có nặng nề cỡ nào đi nữa.

Qua cuộc khổ nạn chết trên cây thập giá, Chúa trút hơi thở cuối cùng vào lúc 3 giờ chiều và 3 giờ chiều là giờ Chúa muốn chúng ta lần hạt Lòng Thương Xót Chúa. Tuy nhiên nếu giờ giấc không cho phép thì ta vẫn có thể lần hạt vào bất kỳ giờ nào.

Để lãnh nhận ân sủng của Người một cách trọn vẹn, cần 3 điều kiện sau:

– Thỉnh cầu: hãy cầu nguyện với Người.

– Thực hành: hãy yêu thương và tha thứ.

– Tín thác: hãy tin tưởng phó thác vào Chúa.

Có hai trường hợp lần Chuỗi Thương Xót:

– Lần chuỗi vào giờ cao điểm, 3 giờ chiều

– Lần chuỗi vào bất cứ giờ nào khác.


B. Cách Lần Hạt Lòng Thương Xót Chúa Vào Bất Cứ Giờ Nào

Ta dùng xâu chuỗi Mân Côi để đọc. Xâu chuổi Mân Côi bắt đầu bằng 1 hạt lớn → 3 hạt nhỏ → 1 hạt lớn → 10 hạt nhỏ → 1 hạt lớn → 10 hạt nhỏ → 1 hạt lớn v.v…

(Bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá

I. 3 Hạt Nhỏ, đọc:

KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

KINH KÍNH MỪNG

Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.

Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công.

Tôi tin phép tha tội.

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.

Tôi tin hằng sống vậy. Amen.


II. Hạt Lớn

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh hồn, và Thiên tính của Con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,

III. 10 Hạt Nhỏ (thay vì 10 Kinh Kính Mừng), đọc 10 lần:

Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,

IV. Hết 50 kinh, đọc 3 lần (thay vì kinh Sáng Danh):

Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu,

V. Câu nguyện kết, đọc 3 lần:

Ôi máu và nước đã tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu,
là nguồn mạch lòng Chúa thương xót,


Hát kinh "LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA"  (Huyền Linh) (Cm)

Ngợi ca Lòng Thương Xót Chúa đã ban tặng con.

Hỡi trái tim từ nhân con tín thác nơi Ngài.

Chiều đồi núi Can - vê

năm nào Ngài chết treo thân.

Thập tự Ngài đã hiến dâng

máu đào để cứu chuộc con.

Và dòng suối yêu thương

chan hòa từ trái tim Cha.

Tuôn tràn tẩy xóa đi bao

lỗi tội tái sinh đời con.

Ngợi ca Lòng Thương Xót Chúa đã ban tặng con.

Hỡi trái tim từ nhân con tín thác nơi Ngài.


(Nếu kết thúc chuỗi Lòng Chúa Thương Xót ở đây thì 👉 Tiếp tục KINH CẦU CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM)


C. Cách Lần Hạt Lòng Thương Xót Chúa Vào Giờ Cao Điểm:

Nếu lần chuỗi vào giờ cao điểm của Lòng Thương Xót, tức là đúng 3 giờ chiều, ta bắt đầu với Dấu Thánh Giá rồi đọc lời nguyện như sau:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa vừa trút hơi thở cuối cùng, nhưng nguồn sống đã tuôn trào đến các linh hồn, và cả một đại dương Lòng Chúa Thương Xót được mở ra cho toàn thế giới. Ôi, Nguồi Mạch Sự Sống là Lòng Thương Xót khôn dò, xin hãy bao trùm toàn thế giới và trút hết toàn thân Ngài trên chúng con.

Sau đó đọc 3 lần:

Ôi, Máu và Nước tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu để nên nguồn mạch Lòng Thương Xót cho chúng con, con tin cậy vào Chúa.

Kế đến, ta tiếp theo từ Phần B (3 hạt nhỏ, Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Kính Mến) cho đến hết chuỗi hạt như trên, không có gì thay đổi.


D. Các Kinh

(Sau chuỗi Lòng Thương Xót Chúa, ta có thể đọc thêm các kinh nào ta muốn để dâng thêm lời cầu nguyện cho mình, cho gia đình, hoặc cho hết thảy mọi người.) Sau đây là một số kinh thường đọc:


Kinh Cầu Xin Lòng Thương Xót Chúa

Ôi Thiên Chúa, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót Chúa, mặc dầu sự khốn nạn của con rất to lớn và việc xúc phạm con lại quá nhiều, con vẫn tín thác vào tình thương Chúa – bởi vì Chúa là Đấng xót thương. Từ xưa tới nay, con chưa từng nghe một người nào tín thác vào lòng thương xót Chúa mà bị thất vọng.

Ôi Thiên Chúa từ bi, chỉ mình Chúa mới phán xét con. Chúa không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn chạy tới lòng thương xót Chúa, nơi mà chưa có một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu, con Cha, đã bảo đảm với con rằng: “Thà rằng trời đất này có biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác.“

Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là thiên đàng, là Đấng Cứu Độ, là niềm an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con; và giống như một danh y tốt lành, Chúa an ủi và chữa lành mọi đau đớn của chúng con. Amen.


Kinh Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn Tội Lỗi

Lạy Chúa Giêsu là chân lý hằng hữu, con khẩn cầu Chúa và van xin lòng thương xót Chúa cho các tội nhân khốn khổ. Ôi Trái Tim dịu hiền của Chúa Trời con, lòng thương xót Chúa vô bờ bến con van xin Chúa cho các linh hồn tội lỗi.

Ôi! Trái Tim Chí Thánh, nguồn mạch Lòng thương Xót, đang tuôn ra những luồng ánh sáng tràn ngập các ân sủng khôn lường trên toàn thể nhân loại, con van xin Chúa cho các linh hồn tội lỗi.

Ôi Chúa Giêsu, xin hãy nhìn đến cuộc khổ nạn đắng cay của Chúa, mà đừng để cho một linh hồn nào phải hư mất, bởi vì ơn cứu rỗi Máu Thánh Chúa đã đổ ra cho chúng con là cái giá quá đắt Chúa phải trả. Ôi Chúa Giêsu, khi nghĩ đến cái giá Chúa phải trả cho chúng con bằng Máu Thánh Chúa, con vui mừng vô hạn, vì chỉ cần một giọt máu của Chúa cũng đủ cho phần rỗi nhân loại. Mặc dù tội lỗi là vực sâu thăm thẳm của những yếu hèn và vong ơn bội nghĩa, chúng không thể nào cân xứng được với giá Chúa đã phải trả cho chúng con. Bởi vậy xin hãy để cho mọi linh hồn tín thác vào cuộc tử nạn của Chúa và đặt hy vọng vào Lòng Thương Xót của Ngài. Bởi vì Lòng Thương Xót Chúa không hề từ chối một người nào. Trời đất có thể đổi thay, nhưng lòng thương xót Chúa sẽ không bao giờ cạn kiệt.

Chúa ơi! Hồn con bốc cháy niềm vui vô bờ bến khi con suy tưởng tới sự tốt lành lân ái của Chúa. Ôi! Chúa Giêsu, con mong muốn đem mọi linh hồn tội lỗi tới chân Chúa để họ tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa đến muôn đời. Amen.


Tạ Ơn

Ôi Giêsu! Chúa Trời Hằng Hữu, con tạ ơn Chúa Vì muôn ân sủng Chúa ban cho chúng con khôn xiết kể. Xin cho từng nhịp đập của trái tim chúng con là một bài ca mới cảm tạ Chúa. Xin cho từng giọt máu trong thân thể chúng con chuyển động cho Chúa. Linh hồn con là một bài ca thờ lạy Lòng Thương Xót Chúa. Con yêu mến Chúa, chỉ một mình Chúa mà thôi. Amen.


Xin Giống Trái Tim Chúa

Ôi Chúa Giêsu, xin cho trái tim con nên giống Trái Tim Chúa, xin Chúa hãy biến đổi nó thành chính Trái Tim Chúa, ngõ hầu con cảm nhận được nhu cầu của tâm hồn anh chị em, cách riêng những ai sầu não và buồn khổ. Ước gì luồng ánh sáng từ bi thương xót cư ngụ trong trái tim con.


Xin Lòng Mến

Lạy Chúa Giêsu êm ái dịu dàng, xin cho lòng con bừng cháy ngọn lửa yêu mến Chúa. Xin biến hoá thân con thành chính Mình Ngài, xin Chúa thần-linh–hoá bản thân con, ngõ hầu mọi cử chỉ, hành vi của con đều làm đẹp lòng Chúa. Ước chi Ngài thực hiện điều ấy nơi con, nhờ quyền phép Thánh Thể con được rước mỗi ngày. Ôi! con nóng lòng ước ao biến hoá toàn thân thành mình Chúa, ôi Chúa của con!


Kinh Cầu Nguyện Trong Lúc Đau Khổ

Ôi Bánh Hằng Sống, xin giúp con nơi chốn khách đời này, để con được sức mạnh trung thành bước theo những dấu chân của Đấng Cứu Thế. Lạy Chúa, con không xin Chúa cất con xuống khỏi thập giá, nhưng con xin Chúa ban cho con sức mạnh để con được vững vàng trên con đường ấy. Lạy Chúa Giêsu, con muốn được giang rộng trên cây Thánh giá như Chúa đã làm. Con muốn chịu mọi cực hình và đau đớn mà Chúa đã chịu. Con muốn uống cho cạn chén đắng.

Ôi Chúa Giêsu của con, xin ban cho con sức mạnh chịu đựng đau khổ để con không mang bộ mặt nhăn nhó khi con uống chén đắng. Xin giúp con làm việc hy sinh của con cho được đẹp lòng Chúa. Ước gì điều ấy không bị lem luốc bởi tình yêu ích kỷ của con… Xin tất cả những gì ở trong con, từ đau buồn đến sức mạnh của con là sự ca ngợi dâng lên Chúa. Amen.


Kinh Cầu Được Chết Lành

Ôi Chúa Giêsu đầy lòng thương xót giang cánh tay trên thánh giá, xin nhớ đến giờ chết của con. Ôi Trái tim đầy lòng thương xót của Chúa Giêsu, mở ra bởi lưỡi đòng đâm thâu, xin che chở con trong giây phút cuối cuộc đời. Ôi Máu và Nước tuôn ra từ Trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạnh lòng thương xót vô bờ xin thương xót con, xin thanh tẩy tội lỗi và những xúc phạm của con. Ôi Chúa Giêsu hấp hối, Đấng bảo đảm của lòng thương xót, xin làm nguôi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa vào giờ chết của con.

Ôi Chúa Giêsu của con, ước gì những ngày sau cùng của ở chốn khách đời này của con được hoàn toàn sống theo thánh ý của Chúa. Con kết hợp những đau khổ, cay đắng, và đau đớn trong giờ sau hết của con cho cuộc Thương Khó rất thánh của Chúa. Con dâng đau khổ của con cầu cho toàn thế giới để xin lòng thương xót vô biên của Chúa cho các linh hồn, nhất là những linh hồn tội nhân. Con tin tưởng và dâng hết người con cho thánh ý của Chúa, chính là lòng thương xót. Lòng thương xót của Chúa là tất cả cho con vào trong giờ chết. Amen.


(Nếu kết thúc chuỗi Lòng Chúa Thương Xót ở đây thì 👉 Tiếp tục KINH CẦU CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM)

KINH CẦU CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM 2

KINH CẦU CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM 2

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

Thưa: Thương xót chúng con. (Ba câu sau cũng thưa như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Thưa: Cầu cho chúng con (Các cầu sau cũng đáp như vậy)


Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa thương xót chúng con.

Chúng con kính trọng Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam

Thưa: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời Nguyện: Lạy Các Thánh Tử Vì Đạo Nước Việt Nam, các Thánh đã khao khát đường nhân đức trọn lành, trung thành giữ vững đức tin đến hy sinh mạng sống để thuộc trọn về Ba Ngôi Thiên Chúa, Máu các Thánh đã đổ ra như là hương hoa tươi tốt cho Giáo Hội Việt Nam và là gương sáng cho chúng con giữ vững đức tin giữa thế giới ồn ào có quá nhiều cạm bẫy và quyến rũ dễ làm cho chúng con bị sai lạc. Xin các Thánh hộ phù và trợ giúp chúng con luôn trung thành với tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa và kiên tâm bước theo con đường cứu độ, kiên trì sống công chính, hăng say thực hiện điều trọn lành hầu có thể cùng các Thánh thừa hưởng mọi công nghiệp của Chúa Giêsu và Mẹ Maria đến muôn đời. Amen.

(đọc tiếp phần: TUẦN CỬU NHẬT KÍNH CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM)