Một Tâm Hồn

Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu

(Thánh nữ TÊRÊSA viết - KIM THIẾU dịch)