Tĩnh Tâm Mùa Chay 2023

Nguồn: https://www.youtube.com/@VaticanNewsVI

Tĩnh tâm Mùa Chay 2023 - Bài 8: Bình an cho anh em

Tĩnh tâm Mùa Chay 2023 - Bài 7: Hoà giải trên mạng xã hội

Tĩnh tâm Mùa Chay 2023 - Bài 6: Phúc thay ai xây dựng hoà bình

Tĩnh tâm Mùa Chay 2023 - Bài 5: Hoà giải giữa các thế hệ 

Tĩnh tâm Mùa Chay 2023 - Bài 4: Hoà giải với anh em 

Tĩnh tâm Mùa Chay 2023 - Bài 3: Hoà giải với tha nhân 

Tĩnh tâm Mùa Chay 2023 - Bài 2: Hoà giải với chính mình 

Tĩnh tâm Mùa Chay 2023 - Bài 1: Hoà giải với Thiên Chúa