Kinh Thường Đọc

CÁC MẪU KINH ĐỌC HẰNG NGÀY


DẤU THÁNH GIÁ

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.


KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống:

- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa GiêsuKitô là Chúa chúng con. Amen.


KINH SẤP MÌNH

Lạy Chúa con, con sấp mình xuống trước mặt Chúa con. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhận lời con nguyện.

Lạy Chúa xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa.

Kinh Vì Dấu (Dấu Thánh giá kép)

Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh Giá X (dấu Thánh giá trên trán), xin chữa chúng con X (dấu Thánh giá trên môi), cho khỏi kẻ thù X (dấu Thánh giá trên ngực), nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen


KINH THỜ LẠY

Lạy Chúa con, con là vật phàm hèn cùng là không trước mặt Chúa, con hết lòng thờ lạy và nhận thật Chúa là đầu cội rễ mọi sự, là cùng sau hết mọi loài. Chúa đã dựng nên con cùng thật là Chúa con nữa, thì con xin dâng linh hồn và xác cùng mọi sự trong ngoài con ở trong tay Chúa. Amen.


KINH ĐỘI ƠN

Lạy Chúa con, con đội ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho con xưa nay, nhất là đã dựng nên con và cho Con Chúa chịu chết mà cứu chuộc con, lại chọn lấy con làm con Hội Thánh nữa. Amen.


KINH TIN

Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dậy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.


KINH CẬY

Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.


KINH KÍNH MẾN

Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.


KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.


KINH KÍNH MỪNG

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.


KINH SÁNG DANH

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.


KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.


KINH CÁO MÌNH

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước toà Thiên Chúa, Chúa chúng ta.


KINH TIN KÍNH (bản ngắn)

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa GiêsuKitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.


KINH CÁO MÌNH (mới)

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước toà Thiên Chúa, Chúa chúng ta.


KINH PHÙ HỘ

Chúng con thờ lạy ngợi khen Chúa là Đấng có phép tắc vô cùng, đã thương để chúng con đến sớm mai nay, thì xin Chúa xuống ơn phù hộ cho chúng con trót ngày hôm nay, khỏi sa phạm tội gì. Lại xin Chúa sửa sự lo, lời nói, việc làm chúng con hằng nên trọn lành theo ý Chúa; vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.


KINH SÁNG SOI

Cúi xin Chúa sáng soi, cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.


KINH ĐỨC THÁNH THIÊN THẦN

Con thân Đức Thánh Thiên Thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức Thánh Thiên Thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỉ. Đức Thánh Thiên Thần là thầy con, mở lòng cho con biết được đạo thánh Chúa Trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỉ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức Thánh Thiên Thần khấn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ mười sự răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.


LẦN CHUỖI LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

I. (Bắt đầu): Làm Dấu Thánh Giá

II. 3 Hạt Nhỏ, đọc:


III. Hạt Lớn, thay vì Kinh Lạy Cha trong chuỗi Mân Côi, đọc:

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh hồn, và Thiên tính của Con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, 


IV. 10 Hạt Nhỏ, thay vì 10 Kinh Kính Mừng, đọc 10 lần:

Vì cuộc khổ nặn đau thương của Chúa Giêsu,


V. Sau đó, để kết thúc chuỗi hạt, đọc 3 lần:

Lạy Đấng Chí Thánh, Đấng Toàn Năng, Hằng Hữu, 


VI. KINH CẦU LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA (có thể đọc thêm)

Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha, mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều. Con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là Đấng xót thương. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng.

Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con, Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng: “Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ một linh hồn tín thác”.

Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là Thiên Đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

 

VII. LỜI TẬN HIẾN (Có thể đọc thêm)

Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa trong bàn tay từ ái Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con, xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria rất Thánh, Mẹ Chúa. Qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.


VIII. Hôn Thánh Giá Chúa với tâm hồn kính mến. (hết) LẦN HẠT MÂN CÔI

Cách thức lần hạt

Trọn tràng hạt Mân Côi gồm 20 chục, nhưng chia ra bốn phần riêng biệt, mỗi phần gồm 5 chục. Phần thứ nhất là năm Mầu nhiệm mùa Vui, phần thứ hai là Mầu nhiệm mùa Sáng phần thứ ba là năm Mầu nhiệm mùa Thương, phần thứ tư là năm Mầu nhiệm mùa Mừng.

Để khởi đầu kinh Mân côi, chúng ta làm dấu Thánh giá. Sau đó có thể đọc kinh Tin Kính, 1 kinh Lạy Cha, 3 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh, tay lần khúc đầu của tràng hạt. Tuy nhiên không buộc đọc những kinh vừa nói để được ân xá của kinh Mân Côi.

Sau đây là những điều cần phải làm: suy gẫn 1 Mầu nhiệm, đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính mừng và 1 kinh Sáng danh. Sau mỗi chục kinh đọc: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con, xin cứu chúng con cho khỏi sa hoả ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần thêm lòng chương xót Chúa hơn. Amen.

Đó là 1 chục hạt. Chục nào cũng đọc như thế nhưng với sự suy gẫm các Mầu nhiệm khác nhau. Hết tràng hạt thì đọc kinh Lạy Nữ Vương, và có thể thêm kinh Cầu Đức Bà.


NGẮM TẮT

 NĂM SỰ VUI

· Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.
Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

· Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave.
Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

· Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.
Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

· Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.
Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

· Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh.
Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.


 NĂM SỰ THƯƠNG

· Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.
Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

· Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.
Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

· Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.
Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

· Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá.
Ta hãy xin được vác Thánh giá theo chân Chúa.

· Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá.
Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.


NĂM SỰ MỪNG

· Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lai.
Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

· Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời.
Ta hãy xin cho được. aí mộ những sự trên trời.

· Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh thần hiện xuống.
Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

· Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời.
Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

· Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.
Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được hưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.


NĂM SỰ SÁNG

· Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Gio-đan.
Ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.

· Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana.
Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời.

· Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối.
Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn

· Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor.
Ta hãy xin cho được luôn lắng nghe Lời Người.

· Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể.
Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Người.


KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà; Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Ôi khoan thay! nhân thay! dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.


KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con hết lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen.


KINH LẠY THÁNH MẪU

Lạy Thánh Mẫu Maria là Mẹ rất nhân từ, Mẹ thông ơn Chúa, xin chữa chúng con cho khỏi tay kẻ dữ, cùng xin ghé mặt thương xem trong thì lâm tử. Amen.


KINH CÁM ƠN

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay (tối thì đọc: ngày hôm nay) được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.


KINH PHÓ DÂNG

Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở trong tay Chúa. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ gì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.


KINH TRÔNG CẬY

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng láng.

- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.


CÁC CÂU LẠY

Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu,

- Thương xót chúng con.

Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria,

- Cầu cho chúng con.

Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,

- Cầu cho chúng con.

Các Thánh Tử Vì Đạo Nước Việt Nam,

- Cầu cho chúng con.

Nữ Vương ban sự bằng an,

- Cầu cho chúng con.


KINH TRƯỚC BỮA ĂN

Lạy Chúa, chúng con chúc tụng, tạ ơn Chúa là Ðấng Nhân lành giàu lòng xót thương. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho của ăn chúng con sắp dùng, do lòng rộng rãi Chúa ban, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.


KINH CHIỀU TỐI 

Làm Dấu Thánh Giá, Kinh Đức Chúa Thánh Thần, Kinh €n Năn Tội, 50 Kinh Mân Côi, đọc tiếp Kinh Xét Mình … cho đến hết Kinh Lạy Nữ Vương Gia Đình, Kinh Cám Ơn, Kinh Trông Cậy và Các Câu Lạy.


KINH XÉT MÌNH

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được ăn năn ghét tội cùng dốc lòng chừa thật. Amen.


KINH XIN ƠN CHẾT LÀNH

Con lạy rất thánh Đức Bà Maria là Chúa bầu con, con tin thật Đức Chúa Trời Ngôi Thứ Nhất, là Đức Chúa Cha, có phép tắc vô cùng, đã ban cho Đức Bà được quyền phép cả trên trời dưới đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Bà phù hộ cho con trong khi con lâm chung kẻo phải chước dữ kẻ nghịch thù con. Amen.

Kính mừng  …

Con lạy ơn rất thánh Đức Bà Maria là Chúa bầu con, con tin thật Ngôi Thứ Hai, là Con Đức Chúa Trời cùng là Con một Đức Bà, đã ban cho Đức Mẹ cực quang cực minh soi sáng cả và thiên đàng. Vì vậy con cầu cùng Đức Bà phù hộ cho con trong khi con lâm chung, xin soi sáng cho linh hồn con được lòng tin thật cùng mạnh mẽ kẻo phải u mê, hay là tin chước dối kẻ nghịch thù con. Amen.

Kính mừng …

Con lạy ơn rất thánh Đức Bà Maria là Chúa bầu con, con tin thật Đức Chúa Trời Ngôi Thứ Ba, là Đức Chúa Thánh Thần, đã ban cho Đức Bà đầy lòng vui kính mến Đức Chúa Trời. Vì vậy con cầu cùng Đức Bà phù hộ cho con được lòng vui kính mến Đức Chúa Trời, trong khi con lâm chung cho con lấy sự khốn khó làm vui mừng. Amen.

Kính mừng …


KINH PHÓ DÂNG

Lạy Chúa con, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở trong tay Chúa con. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ gì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.


KINH BỞI LỜI

Lạy Ðức Chúa Giêsu xưa bởi lời mà xuống thế gian, 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn được rỗi. Thì rày chúng con xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, xin tha phần phạt cho các hinh hồn đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa  tù rạc ấy cho ra mà đem đến chốn hưởng vui thật là nước thiên đàng vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.


KINH VỰC SÂU

Lạy Chúa con, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa con, xin Chúa con hãy thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa con chấp tội, nào ai rỗi được? Bởi Chúa con hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa con phán hứa, con đã trông cậy Chúa con. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy thì đã trông cậy Chúa con. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy.

Lạy Chúa con, xin ban cho các linh hồn (linh hồn      ) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy các linh hồn (linh hồn     ) cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen.


KINH LẠY CHÚA CON

Lạy Chúa con, Chúa con đã phán dạy rằng, bay hãy xin thì bay sẽ được. Vậy con xin Chúa con lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi lửa luyện tội. Xin Chúa con nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa con mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sống vô cùng hằng soi cho liên. Amen


Kinh Lạy Nữ Vương Gia Đình

Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ. Xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai?

Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở bên chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên thiên đàng. Amen.


Kinh Lạy Thánh Gia

Lạy Thánh Gia, xưa Thánh Cả Giuse đã dẫn đưa Mẹ Maria và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập, Thánh Gia đã chia sẻ những tân toan trong đời sống gian nan. Xin cho chúng con:

Giêsu, Maria, Giuse – Đời chúng con sóng gió ba đào, xin Chúa ban thêm ơn quảng đại thứ tha, để chúng con an vui chấp nhận lẫn nhau. Giáo Hội Chúa cần nhiều tín hữu nhiệt thành sốt mến, xin cho chúng con biết phụng vụ trong tin yêu, để cùng nhau xây dựng nước Chúa muôn đời. Amen.


KINH SÁNG

Lạy Chúa con, con thờ lạy và yêu mến chúa hết lòng con. Con tạ ơn Chúa đã dựng nên con, cứu chuộc con và gìn giữ con qua đêm yên lành. Con xin dâng lên Chúa mọi lời nguyện, mọi công việc, và vui buồn của ngày hôm naỵ Xin cho mọi sự được sảy ra theo Thánh ý Chúa và để danh Chúa cả sáng. Xin gìn giữ con khỏi mọi tội lỗi và xin phúc lành của Chúa luôn ở cùng con và những người con yêu mến. Amen.

Morning Offering: O my God, I adore you, and I love you with all my heart. I thank you for having created me, having saved me by your grace, and for having preserved me during the night. I offer you all my prayers, works, joyr, and sufferings of this daỵ Grant that they may be all according to your will and for greater glorỵ Keep me from all sin and evil, and may your grace be with me always and with those I love . Amen.


KINH TỐI

Lạy Chúa con, con thờ lạy và yêu mến Chúa hết lòng con. Con tạ ơn Chúa đã dựng nên con, cứu chuộc con và gìn giữ con suốt ngày hôm naỵ Con xin dâng lên Chúa mọi sự lành con đã làm hôm nay, và xin tha thứ mọi lỗi lầm con phạm . Xin gìn giữ con đêm nay, và xin phúc lành của Chúa luôn ở cùng con và những người con yêu mến . Amen .

Prayer at Bedtime: O my God, I adore you, and I love you with all my heart. I thank you for having created me, having saved me by your grace, and for having preserved me during this daỵ I pray that you will take for yourself whatever good I might have done this day, and that you will forgive me whatever evil I might have donẹ Protect me this night, and may your grace be with me always and with those I love . Amen .


KINH DÂNG NGÀY

Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, con nhờ Trái Tim Cực Sạch Đức Bà Maria mà dâng cho Trái Tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa . Khi dâng mình tê” lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa, có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng.


KINH MÔN ĐỆ VÀ SỨ VỤ

Lạy Cha, Đấng hằng yêu thương. Cha đã gọi đích danh mỗi người chúng con, và đã ban Con Một Cha để cứu rỗi chúng con. Do lòng trung thành, Cha đã gởi Thánh Thần Chúa đến hoàn thành sứ vụ của Chúa Giêsu giữa chúng con. Xin hãy mở lòng chúng con với Chúa Giêsu. Xin cho chúng con can đảm tuyên xưng danh Người với những người sống xung quanh, và rộng lượng chia sẻ tình thương của Người với những kẻ còn sống cách xa. Chúng con cầu nguyện cho mọi người trên toàn thế giới được mời gọi để hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu, là Đấng Cứu Thế và Cứu chuộc nhân loại. Xin cho mọi người được nhận biết tình thương vô biên của Người. Xin cho tình thương của Người biến đổi mọi thành phần trong xã hội. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Giáo hội, xin cầu cho chúng con. Thánh Phaolô tông đồ, cầu cho chúng con. Amen.


KINH VINH DANH

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế chongười thiện tâm. – Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ chúa vì vinh quang cao cả Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa la Thiên Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Ðức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khấn. Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh, chỉ có Chúa la Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Tối Cao, cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Ðức Chúa Cha. Amen


KINH TÔI THÚ NHẬN

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói việc làm, và những điều thiếu xót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tọi mọi đàng. Vì vậy tội xin Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh, và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chung ta. Amen.


KINH NGHĨA ĐỨC TIN

Ngày Chúa Nhật hôm nay (hay lễ trọng nào thì đọc: ngày lễ...), chúng con hợp nhau kính lạy thờ phượng Chúa, khong khen cảm tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, và phạt tạ Chúa vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa: thì chúng con dám xin Chúa hãy khứng ban những ơn cần kíp cho chúng con được rỗi linh hồn.

Nên chúng con cả lòng tin vững vàng mọi điều đạo thánh Chúa dạy; nhất là những điều cần kíp này: là có một Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng dựng nên trời đất; mà Người có Ba Ngôi. Ngôi Thứ Nhất là Cha, Ngôi Thứ Hai là Con, Ngôi Thứ Ba là Thánh Thần; Ba Ngôi cũng một tính một phép cho nên Ba Ngôi cũng một Chúa mà thôi. Chúng con tin Ngôi Thứ Hai ra đời làm người sinh bởi Bà Maria đồng trinh, đặt tên là Giêsu; ở thế gian ba mươi ba năm, đoạn chịu chết trên cây thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ; đến ngày thứ ba Người sống lại; khỏi bốn mươi ngày lên trời đủ mười ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các Thánh Tông Đồ và Hội Thánh mới lập; ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy thì chẳng được rỗi linh hồn; mà linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được; và đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét, kẻ lành lên thiên đàng hưởng phúc đời đời; kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng.

Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên thiên đàng; song phải giữ Mười Điều Răn Đức Chúa Trời cùng Sáu Luật Điều Hội Thánh, và làm những việc lành phúc đức. Nhân vì sự ấy chúng con hằng phải sợ hãi và trốn tránh các tội lỗi, nhất là bảy mối tội đầu, là căn nguyên mọi tội lỗi khác.

Vậy chúng con phải ân cần lo lắng mà năng chịu các phép Bí Tích Đức Chúa Giêsu đã truyền, là những phương linh nghiệm cho chúng con được nên thánh. Có bảy phép Bí Tích mà thôi; song phép Rửa Tội, phép Mình Thánh Chúa cùng phép Giải Tội là ba phép cần kíp hơn cho chúng con được rỗi.

Ấy vậy chúng con hằng phải ra sức lo lắng thể nào mà chịu các phép trọng ấy cho nên, cùng tin thật vững vàng mà giữ cẩn thận các điều trước này, thì mới được hưởng phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. Amen.


KINH MƯỜI ÐIỀU RĂN

Ðạo Ðức Chúa Trời có Mười điều răn:

Thứ nhất: Thờ phượng một Ðức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.

Thứ hai: Chớ kêu tên Ðức Chúa Trời vô cớ.

Thứ ba: Giữ ngày Chúa nhật.

Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ.

Thứ năm: Chớ giết người.

Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục.

Thứ bảy: Chớ lấy của người.

Thứ tám: Chớ làm chứng dối.

Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người.

Thứ mười: Chớ tham của người.

Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: Trước kính mến một Ðức Chúa Trời trên hết mọi sự; sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.


KINH SÁU ÐIỀU RĂN HỘI THÁNH

Hội thánh có sáu điều răn:

Thứ nhất: Xem lễ ngày Chúa nhật cùng các ngày Lễ buộc.

Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày Lễ buộc.

Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần.

Thứ bốn: Chịu Mình Thánh Ðức Chúa Giêsu trong Mùa Phục Sinh.

Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội thánh buộc.

Thứ sáu: Kiêng thịt những ngày Hội thánh dạy.


KINH TÁM MỐI PHÚC THẬT

Phúc thật Tám Mối:

Thứ nhất: Ai có lòng khó khăn ấy là phúc thật, vì chưng Nước Ðức Chúa Trời là của mình vậy.

Thứ hai: Ai hiền lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Ðức Chúa Trời làm của mình vậy.

Thứ ba: Ai khóc lóc ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậy.

Thứ bốn: Ai khao khát nhân đức trọn lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy.

Thứ năm: Ai thương xót người ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thương xót vậy.

Thứ sáu: Ai giữ lòng sạch sẽ ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Ðức Chúa Trời vậy.

Thứ bảy: Ai làm cho người hòa thuận ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời vậy.

Thứ tám: Ai chịu khốn nạn vì Ðạo ngay ấy là phúc thật, vì chưng Nước Ðức Chúa Trời là của mình vậy.


KINH MƯỜI BỐN MỐI

Thương người có mười bốn mối:

Thương xác bảy mối:

Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn.

Thứ hai: Cho kẻ khát uống.

Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc.

Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.

Thứ năm: Cho khách đỗ nhà.

Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi.

Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết.

Thương linh hồn bảy mối:

Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người.

Thứ hai: Mở dạy kẻ mê muội.

Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo. Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội.

Thứ năm: Tha kẻ dể ta.

Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta.

Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết.PRAYERS OF THE ROSARY


SIGN OF THE CROSS

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.


THE APOSTLES CREED

I believe in God, the Father Almighty, Creator of Heaven and earth; and in Jesus Christ, his only Son, our Lord; who was conceived by the Holy Spirit. born of the Virgin Mary, He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended into hell; the third day He rose again from the dead; he ascended into Heaven sits at the right hand of God, the Father almighty; from there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the Communion of Saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting, Amen.


THE APOSTLES CREED

I believe in God, the Father Almighty, Creator of Heaven and earth; and in Jesus Christ, his only Son, our Lord; who was conceived by the Holy Spirit. born of the Virgin Mary,He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended into hell; the third day He rose again from the dead; he ascended into Heaven sits at the right hand of God, the Father almighty; from there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the Communion of Saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting, Amen.


OUR FATHER

Our Father, who art in Heaven; hallowed by Thy name; Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in Heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation; but deliver us from evil. Amen


HAIL MARY

Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, mother of god, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen

GLORY BE

Glory be to the Father, to the Son and to the Holy Spirit. As it was in the beginning is now and ever shall be, world without end, Amen.


O MY JESUS

O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to Heaven, especially those in most need of your Mercy. Amen.


Mysteries of the Rosary

The Joyful Mysteries

Said on Mondays and Saturdays.

1.      The Annunciation (Humility) Luke 1:26-38

The Angel Gabriel appears to Mary, announcing she is to be the Mother of God

2.      The Visitation (Charity) Luke 1:39-56 Elizabeth greets Mary: "Blessed art Thou amoung women and blessed is the fruit of thy womb!"

3.      The Nativity (Poverty) Luke 2:1-20

The Virgin Mary gives birth to the Redeemer of the World.

4.      The Presentation (Obedience) Luke 2:22-39

The Blessed Mother presents the Child Jesus in the Temple

5.      Finding in the Temple (Piety) Luke 2:42-52

The Blessed Mother finds Jesus in the Temple.

 

The Luminous Mysteries John 8:12

Said on Thursdays.

1.      The Baptism of Christ in the Jordan John 1:29-34

The heavens open wide and the voice of the Father declares Jesus the beloved Son

2.      The Wedding Feast at Cana John 2:1-11

The first of the signs, when Christ changes water into wine and opens the hearts of the disciples to faith, thanks to the intervention of Mary, the first among believers.

3.      The Announcement of the Kingdom Matthew 4:17

Jesus proclaims the coming of the Kingdom of God, calls us to conversion and forgives the sins of all who draw near to Him in humble trust.

4.      The Transfiguration Matthew 17:1-8

The glory of the Godhead shines forth from the face of Christ as the Father commands the astonished Apostles to "listen to him."

5.      The Institution of the Eucharist (food for our salvation) Matthew 26:26-30

Christ offers his body and blood as food under the signs of bread and wine, and testifies "to the end" His love for humanity, for whose salvation He will offer Himself in sacrifice.

 

The Sorrowful Mysteries

Said on Tuesdays and Fridays.

1.      The Agony in the Garden (Contrition) Luke 22:39-44

At Gethsemane, Jesus prays as He contemplates the sins of the world.

2.      The Scourging at the Pillar (Purity) Matthew 27:26

Jesus is cruelly scourged until His mortified body could bear no more.

3.      Crowning with Thorns (Courage) Matthew 27:28-31

A crown of thorns is placed on the head of Jesus.

4.      Carrying of the Cross (Patience) Luke 23:26-32

Jesus carries the heavy cross upon His shoulders to Calvary.

5.      The Crucifixion (Self-Denial) Matthew 27:33-50

Jesus is nailed to the cross and dies after hours of agony.

 

The Glorious Mysteries

Said on Wednesdays and Sundays.

1.      The Resurrection (Faith) Matthew 28:1-20

Jesus rises glorious and immortal, three days after His death.

2.      The Ascension (Hope) Luke 24:50-51

Jesus ascends into Heaven forty days after His Resurrection.

3.      Descent of the Holy Spirit (Love) Acts 2:24

The Holy Spirit descends upon Mary and the Apostles.

4.      The Assumption (Eternal Happiness)

The Blessed Mother is united with her Divine Son in Heaven.

5.      The Coronation (Devotion to Mary)

Mary is gloriously crowned Queen of Heaven and earth.

 

HAIL, HOLY QUEEN

Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, our life, our sweetness and our hope.

To thee we cry, poor banished children of Eve.

To thee do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears.

Turn then most gracious advocate, thine eyes of mercy towards us,

And after this our exile, show unto us the blessed Fruit of they womb, Jesus.

O clement. O loving. O sweet Virgin Mary.

Pray for us, O holy Mother of God

That we may be made worthy of the promises of Christ. Amen.


MEMORARE

Remember, O most gracious Virgin Mary,

that never was it known

that any one who fled to thy protection,

implored thy help

or sought thy intercession,

was left unaided.

Inspired by this confidence,

We fly unto thee, O Virgin of virgins my Mother;

to thee do we come, before thee we stand, sinful and sorrowful;

O Mother of the Word Incarnate,

despise not our petitions,

but in thy mercy hear and answer them. Amen.


Morning Offering

O my God, I adore you, and I love you with all my heart. I thank you for having created me, having saved me by your grace, and for having preserved me during the night. I offer you all my prayers, works, joyr, and sufferings of this daỵ Grant that they may be all according to your will and for greater glorỵ Keep me from all sin and evil, and may your grace be with me always and with those I love .  Amen.

Prayer at Bedtime

O my God, I adore you, and I love you with all my heart. I thank you for having created me, having saved me by your grace, and for having preserved me during this daỵ I pray that you will take for yourself whatever good I might have done this day, and that you will forgive me whatever evil I might have donẹ Protect me this night, and may your grace be with me always and with those I love .  Amen.


ACT OF CONTRITION

O my God, I am heartfully sorry for having offended thee, and I detest all my sins because of Thy just punishment, but most of all because I have offended Thee my God, Who is all good and deserving of all my love. I firmly resolve, with the help of Thy grace, to sin no more, and to avoid the near occasion of sin. Amen.


AN ACT OF SPIRITUAL COMMUNION

My Jesus, 

I believe that You are present in the Most Holy Sacrament. 

I love You above all things, 

and I desire to receive You into my soul. 

Since I cannot at this moment receive You sacramentally, 

come at least spiritually into my heart. 

I embrace You as if You were already there 

and unite myself wholly to You. 

Never permit me to be separated from You.


ANIMA CHRISTI

Soul of Christ, make me holy

Body of Christ, be my salvation

Blood of Christ, let me drink your wine

Water flowing from the side of Christ, wash me clean

Passion of Christ, strengthen me

Kind Jesus, hear my prayer

Hide me within your wounds

And keep me close to you

Defend me from the evil enemy

And call me at the hour of my death

To the fellowship of your saints

That I might sing your praise with them

for all eternity. Amen.


GUARDIAN ANGEL PRAYER

Angel of God, my Guardian dear, to whom God’s love commits me here, ever this day (or night) be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen.


SAINT MICHAEL PRAYER

Saint Michael, the Archangel, defend us in battle.

Be our protection against the wickedness and snares of the devil.

May God rebuke him, we humbly pray;

and do thou, O Prince of the heavenly host,

by the power of God

cast into hell Satan and all the evil spirits

who prowl throughout the world seeking the ruin of souls. Amen.


THE ANGELUS

V- The Angel of the Lord declared unto Mary.

R- And she conceived by the Holy Spirit. (Hail Mary….)

V- Behold the handmaid of the Lord.

R- Be it done unto me according to thy word. (Hail Mary….)

V- And the Word was made Flesh.

R- And dwelt among us. (Hail Mary….)

V- Pray for us, O Holy Mother of God.

R- That we may be made worthy of the promises of Christ.

LET US PRAY: Pour forth, we beseech Thee, O Lord, Thy grace into our hearts; that, we to whom the Incarnation of Christ, Thy Son, was made known by the message of an Angel, may by His Passion and Cross, be brought to the glory of His Resurrection through the same Christ our Lord. Amen.