CẦU LỄ NĂM DẤU THÁNH

KINH TRUYỀN TIN

Xướng: Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

Kính mừng….. Thánh Maria……

Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.

Đáp: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.

Kính mừng….. Thánh Maria……

Xướng: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.

Đáp: Và ở cùng chúng con.

Kính mừng….. Thánh Maria……

Xướng: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.

Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.


LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm Người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.


CẦU LỄ THEO NĂM DẤU THÁNH


Anh chị em nam nữ chúng con hiệp một ý một lòng mà dâng lễ này, cậy vì công nghiệp năm dấu Thánh Đức Chúa Giêsu, xin Đức Chúa Cha thứ tha phần phạt cho (linh hồn T... cùng) các Đẳng linh hồn, được khỏi nơi khốn khó mà về chầu Chúa trên nước thiên đàng đời đời chẳng cùng. Amen.


KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con; mà con đã caœ lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.


HD: Phép lần hạt năm Dấu Thánh Mình Đức Chúa Giêsu ba mươi kinh Lạy Cha, cùng năm kinh Kính Mừng, chia ra làm 6 phần:

(Cộng đoàn)

Thứ nhất, thì gẫm: Khi quân dữ bắt chân tả Đức Chúa Giêsu vào thánh giá, mà đóng đinh sắt nên đau lắm, máu chảy xuống ròng ròng. Khi gẫm sự ấy, thì nguyện 5 kinh Lạy Cha. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh chân tả vì chúng con đi đàng trái, cùng nguyện một kinh Kính Mừng. Thương Đức Mẹ đau đớn trong lòng như phải đóng đinh vậy; lại xin cho chúng con chừa đi đàng trái, là chớ làm sự tội lỗi. Amen.

(đọc 5 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng).

 KINH CẬY VÌ

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho (linh hồn T... cùng) các đẳng linh hồn đặng lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.


Thứ hai, thì gẫm: Khi quân dữ bắt chân hữu Đức Chúa Giêsu vào thánh giá, mà đóng đinh nơi có gân cùng mạch máu nhiều, cho nên cả và mình Đức Chúa Giêsu phải khốn. - Khi gẫm sự ấy, thì nguyện 5 kinh Lạy Cha. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa ở thế gian ba mươi ba năm, mỏi chân những đi dạy dỗ chúng con, mà chúng con lấy đinh sắt đóng chân cho làm vậy; cùng nguyện một kinh Kính Mừng. Thương Đức Mẹ phải khốn cùng Con. Xin cho chúng con hằng đi đàng ngay thật, là đẹp lòng Đức Chúa Trời luôn. Amen.

(Đọc 5 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng… Chúng con cậy vì...).


Thứ ba, thì gẫm: Khi quân dữ bắt tay tả Đức Chúa Giêsu vào thánh giá, mà lấy búa sắt đóng đinh nên đau lắm, bởi cả và mình Đức Chúa Giêsu nặng, thì lỗ tay xé ra càng đau hơn nữa. - Khi gẫm sự ấy, thì nguyện 5 kinh Lạy Cha. Lạy ơn Cha Cả chẳng tiếc mình vì con dữ, là chúng con; cùng nguyện một kinh Kính Mừng. Thương Đức Mẹ phải đau đớn cùng Con. Xin cho chúng con chừa sự chẳng nên, cho ngày sau khỏi ở bên tay tả Đức Chúa Giêsu, là bên kẻ dữ phải sa hoả ngục. Amen.

(Đọc 5 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng… Chúng con cậy vì...).


Thứ bốn, thì gẫm: Khi quân dữ bắt tay hữu Đức Chúa Giêsu vào thánh giá, mà bởi chẳng đến lỗ sẵn, thì nó buộc cánh tay Đức Chúa Giêsu mà kéo ra cho vừa lỗ, liền giãn những xương ngực Đức Chúa Giêsu ra, cho nên đau lắm thì mới đóng đinh đặng. - Khi gẫm sự ấy, thì nguyện 5 kinh Lạy Cha. Thương Đức Chúa Giêsu lấy tay làm những sự lành cho thiên hạ, mà người ta lại trả công cho làm vậy; cùng nguyện một kinh Kính Mừng. Thương Đức Mẹ bởi yêu Con hơn mình, thì thương xót Con lắm. Xin cho chúng con làm việc phước đức, cho ngày sau đặng ở bên tay hữu Đức Chúa Giêsu, là bên kẻ lành, đáng lên thiên đàng. Amen.

(Đọc 5 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng… Chúng con cậy vì...).


Thứ năm, thì gẫm: Khi Đức Chúa Giêsu đã sinh thì, có một người quân lính lấy đòng mà đâm cạnh nương long Đức Chúa Giêsu phải trái tim, máu cùng nước chảy xuống. Song le Đức Chúa Giêsu chẳng đau gì, vì đã sinh thì, mà Đức Mẹ đau đớn như phải dấu ấy thâu qua trái tim Đức Mẹ vậy. - Khi gẫm sự ấy, thì nguyện 5 kinh Lạy Cha. Đội ơn Đức Chúa Giêsu lấy hết máu trong sạch đổ ra cho chúng con; cùng nguyện một kinh Kính Mừng. Thương Đức Mẹ phải đau đớn như dao sắt thâu qua lòng vậy. Xin cho chúng con chớ có lòng yêu sự thế gian, mà bỏ nghĩa Đức Chúa Giêsu yêu dấu chúng con, cho nên chịu chết vì chúng con. Amen.

(Đọc 5 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng… Chúng con cậy vì...).


Thứ sáu, thì nguyện 3 kinh Lạy Cha. Kính lạy những cái đinh thâu qua chơn tay Đức Chúa Giêsu, cùng nguyện một kinh Lạy Cha. Kính lạy lưỡi đòng thâu qua cạnh nương long Đức Chúa Giêsu, cùng nguyện một kinh Lạy Cha. Kính lạy thánh giá, là giường Cha cả trên hết mọi sự nằm khi sinh thì. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xin Chúa lấy thánh giá, đinh sắt, lưỡi đòng, như chìa khoá mở cửa thiên đàng, cho chúng con đặng vào. Amen.

(Đọc 5 kinh Lạy Cha…)

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu cùng rất thánh Đức Bà, chúng con dâng bấy nhiêu kinh nguyện này, nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu vì chúng con: Chớ chi chúng con có ngày nào đặng chịu sự gì khó vì Đức Chúa Giêsu, làm chứng có lòng kính mến Cha cả trên hết mọi sự! Song le chúng con là kẻ yếu sức, cậy nhờ rất thánh Đức Bà cầu thêm sức cả, cho chúng con đặng bền lòng giữ đạo cho trọn, cùng xưng tên Đức Chúa Giêsu ra trước mặt thiên hạ. Amen.


KINH VẬT MỌN (Quỳ gối, hoặc đứng, vì là kinh thống hối)

Chúng con là vật mọn phàm hèn, mà cả lòng lạy Đức Chúa Giêsu chí tôn chí đại là Chúa chúng con. Chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng chúng con thảm thiết, kinh khủng, nhuốc nha; mà chúng con có ngày nào đặng trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên. Thuở xưa khi Đức Chúa Giêsu chuộc tội chịu chết, thì trời đất u ám động địa, sầu não núi non, là đá vỡ ra tan tác, còn thương Chúa sanh nên muôn vật; huống là chúng con mà chẳng thương Cha cả thì sao? Ấy Máu thánh Cha cả đã chảy ra hết vì tội con dữ là chúng con. Mà chúng con thấy Cha thương con dường ấy chẳng có khi đừng, nước mắt chảy ra ăn năn tội lỗi đã phạm cùng Đức Chúa Trời. Ấy thật bởi tội chúng con, cho nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình, chịu đóng đinh chịu chết làm vậy. Chúng con xin hằng kính mến Đức Chúa Giêsu, hằng theo chân Đức Chúa Giêsu, mà tích 5 dấu thánh mình Đức Chúa Giêsu vào ở trong lòng chúng con.

HD: Chúng con lạy ơn dấu thánh chân tả Đức Chúa Giêsu.

CĐ: Vì tội chúng con.

HD: Chúng con lạy ơn dấu thánh chân hữu Đức Chúa Giêsu.

CĐ: Vì tội chúng con.

HD: Chúng con lạy ơn dấu thánh tay tả Đức Chúa Giêsu.

CĐ: Vì tội chúng con.

Chúng con lạy ơn dấu thánh tay hữu Đức Chúa Giêsu.

CĐ: Vì tội chúng con.

HD: Chúng con lạy ơn dấu thánh cạnh nương long Đức Chúa Giêsu.

CĐ: Vì tội chúng con.


KINH A RẤT THÁNH GIÁ

A rất Thánh Giá, chúng con kính mừng cây rất Thánh Giá, là cây đã chuộc muôn dân đặng rỗi; cho kẻ có phước đặng phần vui mừng, cho kẻ có tội đặng lòng trông cậy, cho kẻ yếu đuối đặng nhờ sức mạnh,  cho kẻ khốn nạn đặng sự an lành. Khen cây Thánh Giá ở giữa rừng phàm, nên giống báu lành nên cây sang trọng, nên đơn linh nghiệm, nên tàu vượt khỏi biển hiểm thế này. Cây rất Thánh Giá thật là gươm giáo dẹp giặc linh hồn, khử trừ đánh diệt tam cừu oan gia, sát phạt tà ma thịt mình thế tục. Vì rất Thánh Giá là như chìa khoá mở cửa thiên đàng cho chúng con đặng vào đến nơi quê thật. Cây rất Thánh Giá tốt lành rất mực, diềm dà im mát, bóng che thiên hạ khỏi chốn hoả hình. Cội rễ nhành lá, búp bông hoa quả, từ xưa nhẫn nay, cây nào dám ví bằng cây Thánh Giá, từ cây Thánh Giá chở mình Chúa cả đóng đinh chịu chết trên cây Thánh Giá. Vậy cây Thánh Giá nên giống báu lành vô lượng vô biên lưỡi khen chẳng xiết, bút ngợi khôn cùng. Tài rất Thánh Giá ai dám ví bằng? Sức rất Thánh Giá vô số chẳng cùng. Rày con trông cậy rất Thánh Giá này. Con nhớ Chúa con là Chúa Giêsu cực cao cực cả, đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội con. Vậy nên con phải hết lòng khiêm nhượng, cám ơn thờ phượng. Con kính, con lạy, con mừng Thánh Giá, ngửa nhìn Thánh Giá thật giống chữa con, chuộc con đặng rỗi tha hết tội con. Con cầu đã phỉ, con nguyện đã đáng. Con đặng cậy nhờ, đau thì liền đã, nghèo xảy lại an. Vậy con trông cậy rất Thánh Giá này, xin đưa chúng con qua khỏi gian nan, tới nước thiên đàng, đặng ở chốn an chẳng còn khốn khó. Amen.

(Đọc một kinh: Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh)


KINH DÂNG MÌNH

Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng cho Trái Tim Chúa: Linh hồn và xác con, mọi việc làm, lời nói, ý tưởng, và mọi sự khó nhọc trót cả đời con. Con muốn sống vì Chúa mà thôi, cho được đền bồi phạt tạ Trái Tim Chúa nhân lành. Xin Chúa sống trong con. Và chớ để con lỗi nghĩa cùng Chúa bao giờ. Amen.


KINH CÁM ƠN

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con qua ngày hôm nay (sáng thì đọc: đêm hôm nay) được mọi sự lành; lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.


KINH TRÔNG CẬY – CÁC CÂU LẠY

Xướng: Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

Đáp: Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

X: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Đáp:  Thương xót chúng con.

X: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

Đáp:  Cầu cho chúng con.

X: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

Đáp:  Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.

Đáp:  Cầu cho chúng con.

X: Nữ Vương ban sự bằng an.

Đáp:  Cầu cho chúng con.

X: Các Thánh Bổn Mạng và các Thiên Thần Bản Mệnh của chúng con.

Đáp:  Cầu cho chúng con.


LỜI NGUYỆN SAU KINH TỐI

Lạy Chúa, xin ở lại nhà này và đuổi xa mọi âm mưu ma quỉ. Xin sai Thiên Thần Chúa đến ở nơi đây, để gìn giữ chúng con bình an và xin tuôn đỗ phước lành trên chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.  Amen.

X: Xin Thiên Chúa toàn năng cho chúng con qua một đêm yên ổn và giờ sau hết được ơn chết lành.

Đáp:  Amen.

X: Xin Thiên Chúa toàn năng luân tuất là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phước lành và gìn giữ chúng ta.

Đáp:  Amen.

X: Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin hiệp nhất chúng con.

Đáp:  Amen.


LÀM DẤU THÁNH GIÁ (kết thúc)

X: Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần.

Đáp:  Amen.