VIRTUS Online

Tất cả mọi thành viên sinh hoạt trong Giáo Xứ phải học khóa "Bảo Vệ Trẻ Em" và "Người Lớn Dễ Bị Tổn Thương".

** Luư ý: (1) Bằng cấp tốt nghiệp chỉ có giá trị 4 năm. (2) Nếu bạn đã đăng nhập VIRTUS-Online mà sign-in không được, bạn cần reset password.