Phụng Vụ & Liên Lạc

Nhà Thờ Chánh Tòa Thánh Augustine,

359 Washington Ave. Bridgeport, CT 06604 

Phụng Vụ

Thứ Sáu:

6:30pm Kinh Nguyện

7:00pm Thánh Lễ

Chúa Nhật:

2:00pm Thánh Lễ

Lễ Trọng (không buộc)

6:30pm Kinh Nguyện

7:00pm Thánh Lễ

Lễ Trọng và Buộc:

7:30pm Kinh Nguyện

8:00pm Thánh Lễ

Chầu Thánh Thể:

Sau Thánh Lễ Thứ Sáu Đầu Tháng

Nghi thức Xức Dầu Bệnh Nhân:

Trong Thánh Lễ Thứ Sáu Cuối Tháng

Liên Lạc

Cha Augustinô

Nguyễn Minh Tân

Đặc trách giáo dân VN trong Giáo Phận


Cha Philipphê

Phan Trần X Lành

Quản Xứ

FrPhan@diobpt.org

203-524-5354


Thầy Joseph Hương

Phó Tế

314-814-1029


Ông Phạm Khánh

Chủ tịch HĐMV

kenny27@optonline.net

203-418-0598

Giờ Thánh Lễ và Các Nghi Thức Phụng Vụ trong TUẦN THÁNH

(* Lưu ý: Tối Thứ Bảy, Nghi Thức Phụng Vụ và Thánh Lễ ở Nhà Thờ Thánh Patrick,
851 North Ave, Bridgeport, CT)

👉 Ngày 8/4 Thứ Bảy, 8:00pm
LỄ VỌNG PHỤC SINHNhà Thờ St. Patrick.

👉 Ngày 9/4 Chúa Nhật, 2:00pm
ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH

👉 Ngày 16/4 Chúa Nhật, CN2 PS, 2:00pm

ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

(Sau Thánh Lễ, đọc kinh tại tượng đài Lòng Chúa Thương Xót và cộng đoàn picnic nhẹ Mừng Chúa Phục Sinh trước tượng đài.)