HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

2023 - 2026

Nhà Thờ Chánh Tòa Thánh Augustine

359 Washington Ave. Bridgeport, CT 06604

GIỜ LỄ GIÁO XỨ

Thứ Sáu:

6:30pm Kinh Nguyện

7:00pm Thánh Lễ

Chúa Nhật:

2:00pm Thánh Lễ

Lễ Trọng và Buộc:

7:30pm Kinh Nguyện

8:00pm Thánh Lễ

Chầu Thánh Thể:

Thứ Sáu đầu tháng

sau Thánh Lễ

Thánh Lễ Chữa Lành và Sức Dầu Bệnh Nhân:

Trong Thánh Lễ Thứ Sáu cuối tháng

*** Lưu ý: Bí tích Rửa Tội, Hòa Giải, Hôn Phối, và Sức Dầu bệnh nhân, xin liên lạc với Cha Quản Xứ Lành và Thầy Sáu Hương. Cảm ơn.

TU SĨ

Cha Augustinô Nguyễn Minh Tân

Đặc trách giáo dân VN trong Giáo Phận 

frnguyen@diobpt.org 

Cha Philipphê Phan Trần X Lành

Quản Xứ

FrPhan@diobpt.org

203-524-5354

Thầy Joseph Hương

Phó Tế

jhuongct@yahoo.com

314-814-1029

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ NIÊN KHÓA 2023 - 2026 

Vincentê Phạm Khánh

Đại Diện HĐMV

kenny27@optonline.net

203-418-0598

Don Boscô Trần Minh Nhật

Phó Nội Vụ

tran.nhat@sbcglobal.net

--

Antôn Nguyễn Duy Văn

Phó Nội Vụ

antonvannguyen@live.com

--

Phanxicô Savie Trần Phú

Phó Ngoại Vụ

kevinsvm@yahoo.com

--

Vincentê Nguyễn Quang

Phó Ngoại Vụ

quangnguyen.nguyen5@gmail.com

--

Agatha Nguyễn Hoàng Tú Trinh

Thư Ký

Tran.Trina@sbcglobal.net

--

Maria Nguyễn Thị Phú Yên

Kế Toán

phuyenp@gmail.com

--

Maria Phan Dung

Thủ Quỹ

annacdtq22@gmail.com

--