Thánh Ca Thứ Sáu

Những bài hát dưới đây sẽ hát trong Thánh Lễ tối Thứ Sáu

(Nếu Thứ Sáu rơi vào Lễ Buộc và Trọng, Ca Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu sẽ hát)