Giáo Lý Người Trẻ

DẪN NHẬP

I. TẠI SAO CÓ SÁCH GIÁO LÝ RÔMA (1566) CỦA CÔNG ĐỒNG TRENTÔ

1.1 Thời Chúa Giêsu

1.2 Thời các Tộng Đồ.

1.3 Thời các Giáo Phụ

1.4 Thời Trung Cổ

1.5 Sách Giáo Lý của Luther (1529)

1.6 Sách Giáo Lý Rôma (1566) của Công Đồng Trentô.

1.7 Những đặc điểm của Sách Giáo Lý Rôma:

II. TẠI SAO CÓ SÁCH GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (1992) CỦA CÔNG ĐỒNG VATICAN II

2.1 Hội Thánh và thế giới bước sang hoàn cảnh mới

2.2 Công Đồng Vatican II (1962- 1965)

2.3. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo (1992)

III. TẠI SAO CÓ SÁCH TOÁT YẾU GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (2005)

3.1 Một yêu cầu phổ biến trong Hội Thánh

3.2 Sách Toát Yếu Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo (2005)

IV. TẠI SAO SÁCH GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ "YOUCAT" ĐƯỢC COI LÀ SÁCH GIÁO LÝ HIỆN ĐẠI NHẤT?

4.1 Tại sao có Sách Giáo Lý Cho Người Trẻ?

4.2 Tại sao Sách Giáo Lý cho người trẻ được coi là hiện đại nhất?

ĐỂ KẾT

GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ

I. ĐẶC ĐIỂM ĐỘC ĐÁO NỔI CỘM NHẤT CỦA YOUCAT LÀ GÌ?

II. NỘI DUNG VÀ CÁCH TRÌNH BÀY NỘI DUNG CỦA YOUCAT ĐƯỢC THỰC HIỆN CÁCH NÀO?

III. TRONG NỘI DUNG VÀ TRONG CÁCH TRÌNH BÀY NỘI DUNG YOUCAT CÓ ĐẶC ĐIỂM ĐỘC ĐÁO NÀO?

ĐOẠN I: TẠI SAO CHÚNG TA TIN (1 - 24)

Chương 1: Con người hướng mở về Thiên Chúa (3 - 6)

Chương 2: Thiên Chúa đến gặp gỡ con người (7 - 19)

Chương 3: Con người đáp lời Thiên Chúa (20 - 24)

ĐOẠN II: KITÔ HỮU TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN (25 - 165)

Chương 1. Tôi tin Thiên Chúa Cha (25-70)

Chương 2: Tôi tin kính Chúa Giêsu Kitô Con Một Thiên Chúa (71 - 112)

Chương 3: Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần (113 - 120)

Chương 4: "Tôi tin Hội thánh Công giáo" (121 - 149)

Chương 5: Tôi tin phép tha tội (150 - 155)

Chương 6: "Tôi tin hằng sống vậy" (156 - 165)

DẪN NHẬP

ĐOẠN I: THIÊN CHÚA HOẠT ĐỘNG TRONG TA BẰNG CÁC DẤU HIỆU THÁNH (166-192)

Chương I. Thiên Chúa và Phụng vụ (170 - 178)

Chương 2. Chúng ta cử hành các mầu nhiệm của Chúa Kitô thế nào? (179 - 192)

ĐOẠN II: BẢY BÍ TÍCH CỦA HỘI THÁNH (193 - 278)

Chương 1: Các bí tích khai tâm (194 - 223)

Chương 2: Các bí tích chữa lành (224 -247)

Chương 3: Các Bí tích phục vụ cho sự hiệp thông và sứ vụ (248 - 271)

Chương 4: Các cử hành phụng vụ khác - Các Á Bí tích (272 - 278)

DẪN NHẬP

ĐOẠN I: ƠN GỌI CỦA TA TRÊN TRẦN GIAN, TA MUỐN LÀM GÌ,CHÚA THÁNH THẦN GIÚP TA LÀM VIỆC ĐÓ NHƯ THẾ NÀO? (279 - 347)

Chương 1: Phẩm giá của con người (280 - 320)

Chương 2: Cộng đồng nhân loại (321 - 342)

Chương 3: Hội Thánh (343 - 347)

ĐOẠN II: MƯỜI ĐIỀU RĂN (348 - 468)

Chương 1: Mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn (352 - 366)

Chương 2: Yêu người thân cận như yêu mình (367 - 468)

DẪN NHẬP

ĐOẠN I: CẦU NGUYỆN TRONG ĐỜI KITÔ HỮU (469 - 510)

Chương 1: Thiên Chúa hiện diện bên ta cách nào?

Chương 2: Nguồn mạch của cầu nguyện

Chương 3: Con đường cầu nguyện

ĐOẠN II: KINH NGUYỆN CỦA CHÚA: KINH LẠY CHA (511 - 527)