Suy Niệm về Mẹ Maria

ĐỨC MARIA TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỨU ĐỘ

Lạy Cha, trước khi con suy niệm về Đức Maria trong chương trình “CỨU ĐỘ” theo Tin Mừng Thánh Luca, con muốn nhìn lại quá trình tình thương của Cha và sự hiện diện của Đức Mẹ Maria trong chương trình “CỨU ĐỘ” này... xin giúp con.


NHÌN LẠI QUÁ TRÌNH TÌNH THƯƠNG

Con người bị ô nhiễm (4000-2500 BC)

Sau khi Sa-tan xảo quyệt thuyết phục A-dong và E-và bất tuân rồi ăn trái “thiện ác” , hai ông bà liền biết hổ thẹn trước mặt nhau vì thấy mình đang trần truồng rồi lấy lá làm khố che thân (St 3,1-7). Từ đó Sa-tan ô nhiễm “tham, sân, si” nơi con người và rồi con người dần dà lún sâu vào tội lỗi đến độ hoàn toàn sa đọa trong bóng tối sự chết, tách rời thần khí Chúa và tuổi thọ họ bị suy giãm rất nhiều (St 6,3), ngoại trừ ông Nô-ê _ người sống đẹp lòng Thiên Chúa và tuổi rất thọ (St 6,8). Thiên Chúa buồn lắm vì con người sống trong sa đọa, nhưng Ngài chậm giận và chạnh lòng thương (Xh 34,6), muốn cho con người cơ hội làm lại cuộc đời bằng cách kêu gọi con người thống hối ăn năn qua chương trình trăm năm (St 11,10) đóng tàu của ông Nô-ê.  Nhưng rất tiếc, con người cứng lòng và tiếp tục sa đọa trong những ý định xấu xa suốt ngày của họ. Thiên Chúa nổi giận và quyết định cho "Lục Đại Hồng Thủy" xóa bỏ họ khỏi mặt đất (St 6,7).

Giao Ước Nô-ê (Ngày 27 Tháng 2 năm 2500 BC)

Sau khi “Lục Đại Hồng Thủy” hủy diệt con người, một lần nữa Ngài chủ động chạnh lòng thương và muốn thiết lập “Giao Ước” với Nô-ê. Thiên Chúa phán: "Đây là dấu hiệu giao ước Ta đặt giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật ở với các ngươi, cho đến muôn thế hệ sau này: Ta gác cây cung của Ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa Ta với cõi đất. Khi Ta cho mây kéo đến trên mặt đất và cây cung xuất hiện trong mây, Ta sẽ nhớ lại giao ước giữa Ta với các ngươi, và với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm; và nước sẽ không còn trở thành hồng thủy để tiêu diệt mọi xác phàm nữa. Cây cung sẽ ở trong mây. Ta sẽ nhìn nó để nhớ lại giao ước vĩnh cửu giữa Thiên Chúa với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm ở trên mặt đất." (St 9,12-16)

Giao Ước Áp-ram (2081 BC)

Sau 1919 năm từ lúc sáng tạo con người, tức là sau “Lục Đại Hồng Thủy” 419 năm, Thiên Chúa thấy Áp-ram con ông Te-ra rất nổi bật trong sự trung thành vâng phục và công chính kính sợ Thiên Chúa _ Điều ấy rất đẹp lòng Thiên Chúa nên Ngài đã chúc phúc và lập “Giao Ước” với ông Áp-ram và con cháu ông là I-xa-ác, Gia-cóp, và mưu duệ ông sau này:

"Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này,
từ sông Ai-cập đến Sông Cả, tức sông Êu-phơ-rát,
đất của những người Kê-ni, Cơ-nát, Cát-môn,
Khết, Pơ-rít-di, Ra-pha, E-mô-ri, Ca-na-an,
Ghia-ga-si và Giơ-vút” (St 15,18-20).

Giao Ước Sinai (1946 BC)

Ông Áp-ram sinh I-xa-ác, I-xa-ác sinh Gia-cóp (Thiên Chúa đổi tên ông là Ít-ra-en sau cuộc vật lộn với Thiên Chúa tại sông Giáp-bốc [St 32,23-30]). Ông Gia-cóp sinh ra 12 chi tộc Ít-ra-en. Năm 1875 BC, dòng tộc ông Gia-cóp sang Ai-cập sống với ông Giu-se (con trai lớn của bà Ra-khen và Gia-cóp) vì nạn đói thời ấy(St 46,1-34) và họ lập nghiệp ở đó khoảng 429 năm. Sau thời gian dài, con cháu Ít-ra-en sanh sôi nẩy nở rất đông tại Ai-cập, họ bị làm nô lệ ở đó rất hà khắc. Tiếng kêu cầu của họ thấu tới tai Thiên Chúa và Thiên Chúa đã chọn ông Mô-sê cứu giúp họ ra khỏi Ai-cập.

Sau khi giãi thoát họ khỏi vòng nô lệ, thì Thiên Chúa gần gũi với con người hơn qua “Giao Ước Sinai”, và cụ thể là Dòng Tộc Ít-ra-en vào thời ấy:

Kết luận

Từ lúc Thiên Chúa yêu thương sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa đến nay, Thiên Chúa luôn xót thương dõi bước theo con người để dậy dỗ, rèn luyện và nâng cấp con người lên theo thời gian trưởng thành trong thần lực. Thiên Chúa luôn luôn đi bước trước để thiết lập giao ước với con người bởi lòng hay thương xót của Ngài. Chẵng vậy, Thiên Chúa đích thân huấn dạy con người qua ông Mô-sê, các Thủ Lảnh, các Vua, các Tiên Tri, và Thánh Truyền.

Và rồi Thiên Chúa trọn tình thương tiếp tục “CỨU ĐỘ” con người!


CHUẨN BỊ CHO NGÔI LỜI NHẬP THỂ

Sau khi A-dong và E-và phạm tội bất tuân thì ranh giới đã vạch rỏ giữa “thiện”“ác”,  giữa “sáng”“tối”, và đâu có ánh sáng thì bóng tối sẽ không còn. Như vậy, tự bóng tối không hiện hữu mà chỉ có ánh sáng mới hiện hữu mà thôi. Vì có sự hiện hữu của Thiên Chúa nên Ngài luôn luôn thương xót con người và đi bước trước để thiết lập giao ước với con người, và nhờ “Đấng Hiện Hữu” (Xh 3,14) mà con người được canh tân qua muôn thế hệ.

Chúa Giê-su Ki-tô là “Ánh Sáng” thế gian và là sự sống của nhân loại (Gn 8,12) thay cho cái chết của A-dong; Đức Ma-ri-a là “Nữ Tỳ Vâng Phục” rất đẹp lòng Thiên Chúa (Lc 1,38) thay cho cái bất tuân của E-và… Và nhờ vào sự khiêm nhường “Vâng Phục” tuyệt đối của Đức Ma-ri-a mà Ngôi Lời được nhập thể; một lần nữa Thiên Chúa đi bước trước với lòng hay thương xót của Ngài để thiết lập “GIAO ƯỚC MỚI” qua Đức Giê-su Ki-tô cho “Phàm – Thánh” được đồng cư và nhờ Ngài con người được nâng lên làm “Dưỡng Tữ” của Thiên Chúa… vì thế Thiên Chúa nhẫn nại đi tìm người (đôi vợ chồng) xứng đáng cho Ma-ri-a để Ma-ri-a có thể làm Mẹ Ngôi Lời Nhập Thể!

Vợ Chồng phàm làm đẹp lòng Thiên Chúa

Trãi dài Lịch sử Ơn Cứu Độ gần 4000 năm…  qua lòng nhân hậu và hay thương xót của Đức Chúa Cha, Ngài chậm bất bình và hết sức khoan dung để nhẫn nại tìm kiếm những  tâm hồn thanh tịnh, hết sức khiêm nhường và giàu lòng quảng đại; tìm kiếm người thông hiểu Thiên Chúa, thông hiểu Thánh Kinh và luôn kết hiệp mật thiết với chương trình của Thiên Chúa ở mọi nơi và mọi lúc…

Ôi Thiên Chúa thật vui lòng! Qua thời gian dài, trong con cái loài người có người như lòng Thiên Chúa ước mong. Thiên Chúa đã tìm thấy “Một Nam” (Gioan-Kim _ Nazaret, Miền Bắc) và “Một Nữ” (An-na _ Bê-lem, Miền Nam), cả hai là con cháu của Vua Thánh Đa-vít. Họ có cùng ước mơ thánh thiện và tiến bước trên đường thánh đức. Họ được xe duyên cầm sắc với nhau trong đền thờ Thiên Chúa và sống đời phúc hạnh thiện hảo vô song trong hỷ ý của Ngài.

Hai ông bà Gioan-Kim và An-na rất giàu có, thường chia sẻ tiền của cho người nghèo khó và dâng hiến rất hậu vào đền thờ Đức Chúa. Nhưng rất tiếc, có lần thầy Thượng Tế trong đền thờ từ chối lòng quảng đại hiến dâng và sự hy sinh của đôi vợ chồng phàm vì hai ông bà đến tuổi già mà hiếm con (phong tục thời ấy: hiếm con là người vô phúc, là người làm mất lòng Thiên Chúa).  Ông bà Gioan-Kim và An-na chấp nhận thân phận trong thánh ý Chúa và chịu mọi sự sỉ nhục trước mặt người đời. Họ trìu mến an ủi nhau rồi ông Gioan-Kim lui vào sa mạc. Nơi đó: ông ăn chay và làm việc đền tội bốn mươi ngày… còn bà An-na ở nhà hiệp thông với chồng nguyện cầu Thiên Chúa. Thiên Chúa dũ lòng thương! thế là Ngài cho Thiên Thần hiện ra cùng lúc với Gioan-Kim trong sa mạc và An-na tại Giê-ru-salem rằng: hai ông bà sẽ sanh một cháu gái và đặc tên cho trẻ là Ma-ri-a (WMOF 2015). Câu chuyện rất giống mẹ của  I-sa-ác, bà Sa-ra (St 18,11-14); Mẹ của Tiên Tri Sa-mu-en, bà An-na (1 Sam)

Thần lực Gioan-Kim và An-na

Dù Kinh Thánh cũng như Thánh Truyền không nói nhiều về Thánh Gioan-Kim và An-na, nhưng chắc chắn đôi vợ chồng phàm này luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa. Gioan-Kim và An-na cho chúng ta thấy:

“Vợ có tông, chồng có giống”… Hay nói cách khác, đôi vợ chồng này là tinh hoa ngàn năm của cha ông họ vung trồng qua nhiều thế hệ trong gia tộc, và Thánh Truyền cho thấy họ xuất thân từ dòng dõi “Thánh Vua Đa-vít”. Như vậy với sự hổ trợ của gia tiên cộng với thần lực Gioan-Kim và An-na đang tu luyện, họ có thể xuất thần gặp thánh rất dễ dàng, đôi vợ chồng phàm tâm linh tương thông này đã “đồng sanh tương ứng và đồng khí tương cầu” đến độ họ có thể hổ trợ cho nhau thấy Thiên Thần cùng lúc, nhận cùng một “nguồn tin” thai nhi.

Hợp tác với Thiên Chúa

Vợ chồng son sẻ khẩn cầu đến tuổi già mới có con, mang lại niềm vui vô tận cho chính mình và hữu ích cho Thiên Chúa như bà An-na trong sách Sa-mu-en quyển Thứ Nhất. Cũng vậy, khi được Sứ Thần báo thai gái cho hai ông bà Gioan-Kim và An-na và đặc tên cho cháu là Ma-ri-a thì cả hai vui mừng, cùng cảm tạ và nguyện cầu dâng Ma-ri-a cho Thiên Chúa.

Nơi Gioan-Kim và An-na: có lòng yêu mến và kính sợ Thiên Chúa vô song, có đức thanh tịnh và hết lòng kính thờ Thiên Chúa, có lòng quảng đại và luôn nghĩ cho tha nhân, có sự thánh thiện và luôn làm đẹp ý lòng Thiên Chúa… thì chắc chắn rằng: Gioan-Kim và An-na cùng nhau truyền hết mọi thần công và thần lực thâm hậu từ mỗi tế bào mình cho đứa con gái Ma-ri-a yêu dấu từ thuở trước khi lấy nhau và trước khi tượng thai Ma-ri-a chăng?.. Ma-ri-a là nguồn vui và là hạnh phúc, là tất cả gia nghiệp, là của lễ cao quý nhất mà Gioan-Kim và An-na hằng mong muốn dâng lên Thiên Chúa. Thần lực mà Gioan-Kim và An-na truyền lại cho Ma-ri-a thật tuyệt hảo và thâm hậu vô song vì thế khi chưa tròn 3 tuổi, Ma-ri-a rất muốn dâng mình vào đền thờ Giê-ru-salem (CĐMM 9).

Thánh Ða-mas-cê-nô ca tụng thánh Gioan-Kim và thánh An-na như sau: "Lạy thánh Gioan-kim và An-na, đôi bạn hạnh phúc, tất cả mọi tạo vật đều mang ơn các ngài, vì nhờ các ngài mà tạo vật đã dâng lên cho Ðấng Hóa Công một lễ vật cao trọng, đó chính là Ðức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa”.

Với nhân đức siêu phàm và vô cùng thâm hậu mà Ma-ri-a đã nhận được từ song thân mình và gia tộc thì Ma-ri-a được nhận vào đền thờ Giê-ru-salem lúc 3 tuổi và đủ sức chịu đựng mọi thử thách trong đền thờ vì yêu mến Chúa, nhất là khi thân phụ Gioan-kim giã thế sau khi Ma-ri-a vào đền thờ 6 tháng và khi Ma-ri-a 12 tuổi thì thân mẫu An-na cũng đã qua đời. 

Thử thách là rèn luyện

“Xem quả biết cây” Ma-ri-a có lòng yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và có sức chịu đựng mọi thử thách là nhờ vào truyền thống giáo dục tinh hoa của mẹ cha và gia tộc, nhờ vào sự huấn luyện của các cao sư trong đền thờ, và hằng ngày cũng nhờ vào những sự quấy rầy, hiềm khích của các chị em đồng môn nữa (CĐMM 11). Ma-ri-a tận dụng tất cả buồn vui trong ngày để rèn luyện thần lực đức ái của mình hòa hợp với Thiên Chúa giàu lòng xót thương và trọn tình thương xót, đêm đến kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa nhiều hơn để thờ lạy, cảm tạ, và yêu thương Thiên Chúa.  Nhờ thế lúc bước vào tuổi thanh xuân, Ma-ri-a trọn vẹn về thân xác và có tâm hồn khiêm nhường yêu mến tuyệt vời như lòng Thiên Chúa ước mong. (CĐMM 13)

Kết mối lương duyên

Để chuẩn bị cho Ngôi Lời nhập thể, ý Thiên Chúa muốn Thượng Tế Si-mê-on xe duyên cho Ma-ri-a với Giu-se khiết tịnh và công chính. Giu-se  lớn hơn Ma-ri-a 19 tuổi, và ông thuộc dòng dõi Vua Thánh Đa-vít. Ma-ri-a và Giu-se, cả hai đều khấn đời tận hiến cho Thiên Chúa và sống khiết tịnh trọn đời.

Tinh Hoa Ma-ri-a

Chương trình của Thiên Chúa chuẩn bị cho Ma-ri-a thật tuyệt:

Tinh hoa Ma-ri-a vượt xa đất trời… không một ngôn ngữ nhân loại nào có thể diễn tả một phần vẻ đẹp xác hồn của Đức Ma-ri-a.

Kết luận

Để chuẩn bị cho Ma-ri-a làm Mẹ Thiên Chúa, Ngài đã chọn Gioan-Kim và An-na, đôi vợ chồng từ một dòng tộc thánh thiện nhân đức vô song để Ma-ri-a trở nên tuyệt vời với Cha Gioan-Kim, tuyệt hảo với Mẹ An-na, một mẫu mực trong gia tộc, một gương sáng trong đền thờ Thiên Chúa, và được gia tiên hộ phù… Quả thật Ma-ri-a đã trở nên Nữ Vương trên trời và dưới đất, rất xứng cho Ngôi Lời nhập thể trong cung lòng Ma-ri-a. Và cái tuyệt hảo của Ma-ri-a vượt xa mọi ngôn ngữ diển tả của con người.

Sự toàn vẹn của Ma-ri-a là thời điểm “Cứu Độ” cho con người, cho “GIAO ƯỚC MỚI” của Thiên Chúa! để nâng cấp con người lên hàng “Dưỡng Tữ” Thiên Chúa qua Đức Giê-su Ki-tô.

 

ĐỨC MA-RI-A TRONG TIN MỪNG THÁNH LUCA

Lạy Cha, con nhìn lại quá trình tình thương của Cha, quả thật Cha dụng tâm lương khổ hơn 3900 năm. Chỉ có Cha là Đấng trọn tình thương nên mới kiên nhẫn yêu thương con người quá độ vậy. Con xin hiệp thông với Giáo Hội và muôn dân nước yêu mến Cha, thờ lạy Cha, cảm tạ Lòng Thương Xót Cha vô ngần.

Con cũng hiệp thông với Thánh Ða-mas-cê-nô cảm tạ Thánh Gioan-Kim và An-na đã yêu thương truyền dạy tất cả thần lực cho Đức Ma-ri-a trở nên “Nữ Tỳ Tuyệt Hảo”  để dâng lên Cha, nhờ đó mà Ngôi Lời được nhập thể và “GIAO ƯỚC MỚI” của Cha được thực hiện.

Tuyệt hảo Đức Ma-ri-a

Sự tuyệt hảo của Đức Ma-ri-a sáng ngời, nên khi Sứ Thần Gáp-ri-en vừa gặp Ma-ri-a liền nói:

"Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." (Lc 1,28).

Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì (Lc 1,29).

Dù vậy, Đức Ma-ri-a là người có kinh nghiệm lắng nghe tiếng Chúa và tìm hiểu thánh ý Ngài, nên khi gặp Sứ Thần Gáp-ri-en Đức Ma-ri-a khiêm nhường đối thoại để biết thánh ý Thiên Chúa hơn. 

Và rồi, Sứ Thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."(Lc 1,30-33)

Ma-ri-a là người am hiểu Thánh Kinh, người đang mong đợi Ngôi Lời nhập thể, người dâng hiến khiết trinh trọn vẹn cho Thiên Chúa… vì thế Ma-ri-a có sự đối thoại và tìm hiểu ý Thiên Chúa rất rỏ ràng, nên

Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! "(Lc 1,34)

Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."(Lc 1,35-37)

Ma-ri-a với lòng tin tưởng Thiên Chúa tuyệt đối và khiêm nhường phó thác trọn vẹn, thế là Ma-ri-a đáp lời: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. (Lc 1,38)

Xin “VÂNG”

Sự gì xẩy ra khi Đức Ma-ri-a vừa đáp lời xin “VÂNG”:

Nhìn lại cuộc đời Đức Ma-ri-a

(Lược chuyện cuộc đời Đức Mẹ được thị kiến qua Mẹ Bề Trên Ma-ri-a Agrêđa đáng kính Dòng Thánh Nữ Clara)

Nhìn lại Đức Ma-ri-a trong lúc này thì quả là một Nữ Tướng nước Trời… có gia tiên phù hộ và có Thiên Chúa ở cùng. Nếu không, với lý trí con người không thể nào tưởng và cũng không thể nào hiểu một bé “Nữ” có thể trổi vượt lên trên hết mọi tạo vật trong toàn cõi vũ trụ vậy.

Đức Ma-ri-a bối rối?

Thánh Kinh và Thánh Truyền không kể chút bối rối nào của Đức Ma-ri-a mang “Thai Chúa”. Nhưng với lý trí con người: Đức Ma-ri-a phải giải thích sao với Giu-se bạn mình đây? Đức Ma-ri-a đã thề hứa sống khiết tịnh nhưng nay lại mang "bầu", rồi đây anh Giu-se nghĩ sao? Có nên nói sự thật ra cho anh ấy không đây? Ôi, nói sao với gia tộc và sớm làng?… Thiên Chúa không chỉ bảo gì về việc nầy. Nếu có sự ngộ nhận hay hiểu lầm gì đó, liệu anh Giu-se có trình báo ném đá mình theo luật Mô-sê không? Chắc không đâu, anh ấy tốt lành và yêu thương mình lắm mà. Nhưng anh ấy công chính và rất tuân thủ lề luật, thế thì anh ấy sẽ đối xử sao với mình đây? Ôi sao mình phải nghĩ nhiều vậy? Mình đã phó thác và xin vâng như ý Thiên Chúa rồi… chắc chắn không sao, Thiên Chúa sẽ quan phòng hết cho mình thôi… hơn nữa mình đang mang “Ngôi Lời” Con của Vị Chúa Tể càn khôn cơ mà. An tâm an tâm!

Viếng thăm Chị E-li-sa-bét

Ma-ri-a nghe Sứ Thần báo Chị Ê-li-sa-bét đã mang thai sáu tháng… mừng cho chị ấy, nhưng lớn tuổi rồi mới mang thai không biết có khó khăn gì lắm không?

“Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.” (Lc 1,39-40)

Đức Ma-ri-a vừa an tâm, liền vội vã lên đường giúp Chị họ Ê-li-sa-bét… Với Giu-se chăng? Chắc vậy rồi, vì Giu-se là người công chính, có trách nhiệm bảo hộ Ma-ri-a trinh khiết bé bỏng của mình. Hơn nữa đi đường xa và ở lại đó nên càng muốn đưa Ma-ri-a đi thăm Chị họ. Sự vội vã lên đường của Đức Ma-ri-a biểu hiện tấm lòng nhiệt thành yêu thương trợ giúp người khác… Đức Ma-ri-a cũng vội vã đến chia vui với Ê-li-sa-bét, và cùng chị dâng lời chúc tụng cảm tạ Thiên Chúa giáng phúc thi ân.

Chuyến đi này ra sao nhỉ? Chắc Ma-ri-a vui mừng vì có Chúa ở cùng. Dù Ma-ri-a có cẩn mật và thận trọng về chuyện Sứ Thần Gáp-ri-en truyền tin, nhưng trên đoạn đường dài, đối thoại qua lại với Giu-se, và nguyện gẫm với Thiên Chúa… chắc chắn thần lực có chút khác với thường ngày. Trong khi Giu-se, người tỉ mỉ, lo lắng, chăm sóc, bảo hộ Ma-ri-a… chắc Giu-se có chút phát hiện và suy nghĩ trong lòng. Và rồi:

Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em." (Lc 1,39-40)

Qua cuộc đối thoại của Ê-li-sa-bét và Đức Ma-ri-a… Phải chăng Sứ Thần Gáp-ri-en thường tới lui và tiết lộ cho Ê-li-sa-bét biết về Ngôi Lời nhập thể? Chắc không, vì Thánh Truyền và Thánh Kinh không có ghi chép lại. Như vậy, phải do Thần Khí Chúa mạc khải và tác động miệng lưỡi Ê-li-sa-bét mở lời chúc mừng ngợi khen Đức Ma-ri-a… không những Ê-li-sa-bét mừng mà còn đứa con trong bụng bà cũng tung tăng vui sướng đón chào.

Giu-se bối rối?

Trên đường, Ma-ri-a có chút gì lạ… rồi Giu-se vừa nghe cuộc đối thoại giữa Chị họ và Ma-ri-a bạn mình ông sẽ nghĩ sao? Chị họ mang thai là chuyện dễ hiểu vì họ sống vợ chồng với nhau... còn Ma-ri-a mang thai ai?.. Ma-ri-a! Sao có thể nào?.. Với ai? Lúc nào vậy?.. Ma-ri-a!.. Không thể đâu. “Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi” là thế nào?.. Nhưng Chị họ mang thai là thật! Giu-se bối rối trong lòng chăng? Chắc vậy rồi… Có thể Thiên Chúa cho Giu-se thấy cảnh hội ngộ và cuộc đối thoại hôm nay là để mạc khải cho ông biết quyền năng Thiên Chúa trên E-le-sa-bét và nhất là trên Ma-ri-a chăng?… Đã có lần quyền năng ấy thể hiện nhãn tiền vào đời Giu-se khi ông thành hôn với Ma-ri-a và nhờ quyền phép Thiên Chúa đã giúp ông sống giữ khiết tịnh với Ma-ri-a sinh đẹp tuyệt trần. Dù vậy, Giu-se vẫn thấy bối rối trong lòng.

Giu-se, người công chính, bao dung, cẩn trọng, và cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với Ma-ri-a… Giu-se buồn trong lòng nhưng thương xót cho sự khiết tịnh của Ma-ri-a và cũng để cho Ma-ri-a được bình an trong những ngày tháng tới, Giu-se định tâm rời khỏi Ma-ri-a cách kín đáo. Và rồi:

Thiên Chúa quan phòng

Sứ Thần Thiên Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta." Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.  (Lc 1,20-25)

Thế là bao nhiêu bối rối: đau buồn, lo lắng, thắc mắc, nghi ngờ, thất vọng, chán chường… nhường chổ cho niềm vui sướng khôn cùng. Hồn phách Giu-se trở lại Ma-ri-a với lòng tôn phục và kính yêu vô cùng. “Em-ma-nu-en (Is 7,14) _ Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Ui cha! Đã ứng nghiệm lời Tiên Tri Isaia. Giu-se hạnh phúc lắm vì có Chúa ở cùng và được đồng hành với Ma-ri-a bảo hộ Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc muôn dân mong đợi hơn 700 năm qua. Còn Ma-ri-a thầm tạ ơn Thiên Chúa mến yêu mình và quan phòng giải thích hết mọi sự cho Giu-se về Ngôi Lời nhập thể.

Bài ca "Ngợi Khen" (Magnificat)

E-li-sa-bét vừa dứt lời chào mừng Đức Ma-ri-a thì:

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:

"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!

Từ đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."

(Lc 1,46-56)

Quả thật khó tưởng tượng một Cô Ma-ri-a thời ấy chưa tròn 15 tuổi đã cảm tác ca bài “Ngợi Khen” thần kỳ và chứa đựng: một chân lý cao siêu, một kho báo huyền nhiệm, một lửa thiêng bừng cháy, một thần trí vô song, và bài ca phản ảnh một linh đạo tuyệt vời. Có phải Đức Ma-ri-a đang truyền thần công cho Ngôi Lời làm người đang ở nơi cung lòng Ngài chăng? Hay Đức Ma-ri-a đang luyện thánh đức? Chắc cả hai, Đức Ma-ri-a:

Đức Ma-ri-a được chọn làm Mẹ Thiên Chúa Cứu Thế, một tước vị quá thần thánh cao sang, một đặc ân vô tiền khoáng hậu, nhưng vẫn coi mình chỉ là một tỳ nữ hèn mọn, và không một chút trí lòng kiêu căng.

Ôi Đức Ma-ri-a “Nữ Tỳ Hèn Mọn” làm nổi bật Danh Chúa thật chí thánh chí tôn! Và Đức Ma-ri-a được Thiên Chúa: cho linh hồn ngợi khen Chúa, cho thần trí hớn hở vui mừng, và cho đất trời đời đời ngợi khen Đức Ma-ri-a diễm phúc.

Ôi Đức Ma-ri-a “Nữ Tỳ Hèn Mọn” thấp cổ bé miệng để "Lòng thương xót Chúa trải qua từ đòi nọ đến đời kia, hằng thương xót những ai kính sợ Ngài" (Lc 1:50)

Cái hay của Đức Ma-ri-a “Nữ Tỳ Hèn Mọn” “kính sợ Thiên Chúa”đó là đầu mối của mọi sự khôn ngoan, sáng suốt cho kẻ thực hành, mãi thiên thu còn vang tiếng khen ngợi (Tv 111:10).

Phải chăng “Nữ Tỳ Hèn Mọn” là kinh nguyện đầu tiên do Cha Gioan-Kim và Mẹ An-na truyền dạy cho Đức Ma-ri-a để trí lòng khỏi cớ vấp phạm đại tội như Lucifer? Đúng vậy rồi, một tờ giấy trắng đã được in bản khiêm nhường hèn mọn rốt hết để rồi được Thiên Chúa nâng lên đến chổ cao nhất trong chương trình "CỨU ĐỘ" của Ngài.

Lòng khiêm nhường của Đức Ma-ri-a và Giu-se thật tương hợp, thật kính đáo, và gần như tuyệt đối để nhỏ lại cho Thiên Chúa lớn lên… thế là Đức Ma-ri-a và Giu-se trở về sống ẩn tại Na-da-rét sau khi E-li-sa-bét hạ sanh Gioan-Baotixita.

Đức Giê-su ra đời

Đến lúc Đức Ma-ri-a gần hạ sanh Đức Giê-su, hoàng đế Au-gút-tô truyền chỉ kiểm tra dân số khắp thiên hạ (Lc 2,1). Giu-se thuộc dòng tộc Vua Thánh Đa-vít nên phải trở về quê quán mình là Bê-lem miền Giu-đê khai tên tuổi (Lc 2,4). Lúc tới ở đó, Đức Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ (Lc 2,6-7).

Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ." Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:

"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương."

Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết." Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. (Lc 2,8-20) 

Trong bối cảnh hạ sanh đêm nay của Con Chúa giáng trần đã cho thấy sự quan phòng huyền dịu và đầy lòng thương xót của Đức Chúa Cha. Đức Ma-ri-a và Giu-se sống trong tinh thần khó nghèo để có thể cảm thông và chia sẻ với người bần khổ, và Ngôi Lời sống trong lòng Mẹ Ma-ri-a và với Dưỡng Phụ Giu-se hơn 9 tháng qua cũng đã quen đời giản dị, thanh bần, và đạm bạc… vì quán trọ ồn ào, người qua kẻ lại không phải là nơi thích hợp cho Con Chúa hạ sanh. Hơn nữa, Đức Chúa Cha tỏ lòng thương xót đem Tin Mừng đến cho người nghèo khó đơn sơ và thắp cổ bé miệng trước để chia sẻ xoa dịu những nỗi thống khổ đau thương của họ.

Thiên Chúa an bài cho Đức Ma-ri-a hạ sanh tại Bê-lem là để ứng nghiệm lời Tiên Tri Mikha (Mk 5,1-3):

Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha,
ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa,
từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện
một vị có sứ mạng thống lãnh Ít-ra-en.

Nguồn gốc của Người có từ thời trước, từ thuở xa xưa.

Vì thế, Đức Chúa sẽ bỏ mặc Ít-ra-en
cho đến thời một phụ nữ sinh con.
Bấy giờ những anh em sống sót của người con đó
sẽ trở về với con cái Ít-ra-en.

Người sẽ dựa vào quyền lực ĐỨC CHÚA,
vào uy danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Người
mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp,
vì bấy giờ quyền lực Người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất.

Thánh Sử Luca kể rỏ muôn vạn Thiên Binh và các Thiên Thần hợp xướng: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương." Loài người nào được Chúa Thương đây? Dựa theo bài ca “Magnificat” của Đức Ma-ri-a thì chắc là:

Đó là những người được tận hưởng Lòng Chúa Thương Xót đến muôn đời như Ngài đã hứa với tổ phụ Áp-ra-ham. “Còn Đức Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19).

Tiến dâng Đức Giê-su cho Thiên Chúa

Đức Ma-ri-a và Giu-se xuất thân từ dòng tộc công chính trước mặt Thiên Chúa nên tuân hành lề luật rất nghiêm. “Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ” (Lc 2,21); Và “khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa" (Lc 2,22-23).

Đức Ma-ri-a và Giu-se là gương tuân hành lề luật cho con người. Dù trong bất cứ “ơn gọi” nào, ngay cả “ơn gọi” vĩ đại như được làm “Cha Mẹ Thiên Chúa” thì cũng phải nghiêm chỉnh tuân thủ lề luật Mô-sê. Có vậy, con người mới trọn vẹn thuộc về Thiên Chúa và nước Chúa được hiển trị dưới đất cũng như trên trời.

Gặp Tiên Tri Si-mê-on và An-na

Theo Thánh truyền và thị kiến của chân phước Ma-ri-a Agrêđa (CĐĐM 10), ông Si-mê-on và An-na là cao sư của Đức Ma-ri-a tại đền thờ Giê-ru-salem. Khi Đức Ma-ri-a gặp lại hai vị cao sư tại đền thờ ông Si-mê-on cất lời ngợi ca:

"Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.

Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.

(Lc 2,29-32)

Rồi ông Si-mê-on chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi:

"Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà" (Lc 2,29-32).

Cũng vào lúc ấy, bà An-na tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.


Sống ẩn tại Na-da-rét

Ôi! Chuyến đi về Giê-ru-salem của Đức Ma-ri-a và Giu-se có quá nhiều kỷ niệm:

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”

Sau khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ tại thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê. Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa (Lc 2,39-40).

“Còn Đức Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19).

Thế là Đức Ma-ri-a và Giu-se sống ẩn 30 năm để truyền thần công cho Đức Giê-su trong thân phận con người và chuẩn bị cho Đức Giê-su toàn bộ hành trang “Rao Giảng Tin Mừng”.

Trong 30 năm đó, Đức Ma-ri-a và Giu-se đã không ngừng sống gương đức yêu thương, thánh thiện, và cơ bần để gia sức đồng công với Đức Giê-su Ki-tô và thông phần vào sự cứu độ của Ngài.

Lịch sử Cứu Độ

Lịch sử “CỨU ĐỘ” của Thiên Chúa đã có ngay từ thuở đầu do Lòng Thương Xót của Thiên Chúa với sự:

Lịch sử “CỨU ĐỘ” đã được nâng lên qua “GIAO ƯỚC MỚI” bằng cái chết của Đức Giê-su Ki-tô và Ngài đã vinh quang sống lại… và sự cứu độ của Thiên Chúa được tiếp tục:

Tất cả, tất cả cùng nhịp bước với Đức Giê-su Ki-tô để thông phần vào sự “CỨU ĐỘ” của Thiên Chúa trong sự nhiệt thành góp phần của con người vào sự “CỨU ĐỘ” để “Nước Cha” được hiển trị dưới thế gian này cũng như trên trời vậy.

*** Hãy đồng công “CỨU ĐỘ” và loan báo "TIN MỪNG" với Đức Giê-su Ki-tô và Đức Mẹ Ma-ri-a! ***

Lạy Cha, không có một thánh sử nào viết nhiều về Đức Ma-ri-a đồng công cứu chuộc, nhưng với lòng yêu mến Thiên Chúa tuyệt hảo nơi Đức Ma-ri-a cho con biết chắc chắn rằng: Đức Ma-ri-a "Đồng Công Cứu Chuộc" với Đức Giê-su từ lúc đáp lời “Xin Vâng” với Sứ Thần Gáp-ri-en.

Nếu sự hiện hữu của Cha xa hơn thời gian và không gian thì Đức Ma-ri-a đồng công cứu chuộc con người ngay từ lúc E-và vừa bất tuân Thiên Chúa ăn trái “thiện ác” rồi phải không Cha?.

Lạy Cha là Đấng toàn năng và toàn thiện, con tạ ơn Cha đầy lòng thương xót loài người chúng con… từng bước từng bước, Cha đưa con người về gần với Cha và nâng con người lên hàng “Dưỡng tử” của Cha qua Đức Giê-su Ki-tô và Mẹ Ma-ri-a trong “Giao Ước Mới” của Cha. Và con tin rằng: Ngàn đời, Cha vẫn trọn tình thương với loài người chúng con.

Lạy Cha, giờ đây con xin Cha tuôn đổ Thần Khí Cha xuống trên mọi thành phần trong Giáo Hội của Cha để chúng con khiêm nhường hài hòa yêu thương nhau và nhất là cùng với Con Cha là Đức Giê-su Ki-tô và Mẹ Ma-ri-a nhiệt thành loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Xin Cha cho tất cả chúng con thuộc trọn về Cha ở dưới thế này cũng như trên trời vậy. Amen.


Trong Tin Mừng Thánh Luca không đề cập đến:

TẠI SAO THÁNH LUCA ÍT NÓT VỀ MẸ MARIA ?

Điều này cũng dễ hiểu:

Con, Lawrence Nguyễn H Cường

Lễ Kính Đức Mẹ "HỒN XÁC VỀ TRỜI"

  Lạy Đức Mẹ, hôm nay Lễ Kính Đức Mẹ "HỒN XÁC VỀ TRỜI", con liên tưởng đến một trong những tín điều con tuyên xưng trong kinh "Tin Kính" đó là: "Xác loài người ngày sau sống lại".


    Mẹ ơi, với trí hiểu thông thường của con người là sau khi A-dong và E-và phạm tội thì ai ai cũng phải chết thì mới sống lại ngày sau. Vì thế, con muốn hỏi:


1. Xác Đức Mẹ có phải chết trước khi về trời không?
    Trong cuốn THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM (chương 54): Tường thuật rằng: Đức MARIA cũng chết và sống lại như Đức Chúa GIÊSU vậy. Còn các nhà thần học cho rằng Đức Maria bất tử với nhiều tín lý: 

    Từ thuở đời đời Đức Maria là Đấng Trinh Khiết vô ngần đã thuộc trọn về Thiên Chúa thì Đức Maria đâu cần phải chết rồi mới trở về nhà Cha; hơn nữa, qua chương trình Cứu Độ của Thiên Chúa: Đức Giê-su chịu mọi sự khủng khiếp: sỉ nhục, đội mão gai, lê lết vác thập hình, bị trần truồng và bị đóng đinh rồi chết  trên thập giá. Thế thì, Đức Maria đã chết biết bao lần khi cùng đồng công cứu chuộc với Đức Giê-su trong cuộc đời... ấy, Đức Maria mới có thêm danh hiệu "Mẹ Sầu Bi". Vã lại, khi Con chịu một, Mẹ chịu mười thay Con; Con chết một, Mẹ chết trăm lần thay Con.


    Như vậy, tình Mẹ và Con tuyệt hảo thế thì Đức Giê-su đâu lẽ nào để xác Mẹ phải bị mục nát với thời gian rồi mới đưa về, mà phải hân hoan rước Mẹ về lúc xác Mẹ tuyệt sắc vô song và hồn Mẹ trinh khiết vô ngần chứ.


2. Tại sao mãi đến năm 1950 Giáo Hội mới tuyên bố Đức Mẹ "HỒN XÁC VỀ TRỜI"

    Trong Tin Mừng đã tường thuật lúc Đức Chúa Giê-su trúc hơi thở cuối cùng trên thập giá thì cũng có những hiện tượng đất rung đá vỡ:

   

    Ngay từ thời Giáo Hội sơ khai, truyền thuyết "Đức Trinh Nữ Maria bất tử" đã được lưu truyền trong nhân gian và vô số tính hữu đã tin. Như vậy, sự bất tử của Đức Trinh Nữ Maria đã được để ý đến, nhưng với sự khiêm nhường tuyệt đối của Đức Trinh Nữ Maria đã không hề để lại chứng tích bất tử đáng kể nào. Vì thế các nhà thần học phải mất cả ngàn năm mới có thể xác định rỏ sự bất tử này của Mẹ Maria. Và cuối cùng, ngày 01-11-1950, Đức Giáo Hoàng Pio XII long trọng tuyên bố Đức Mẹ "HỒN XÁC VỀ TRỜI".


3. Đức Mẹ Maria về trời có ý nghĩa gì cho con người tại thế?
    Đức Mẹ Maria về trời để cùng với Đức Giê-su tiếp tục "cứu độ" con người cho đến tận thế:

    Chính vì thế, đã biết bao lần Đức Mẹ Maria đã hiện ra tứ phương thiên hạ để cứu giúp con người, và nhất là khuyên bảo con người trở về cùng Thiên Chúa qua các mệnh lệnh của Mẹ là: 


    Lạy Mẹ Maria, Đấng "Trường Sinh Bất Tử", nay Mẹ cùng với Đức Chúa Giêsu ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin Mẹ dũ lòng thương ghé mắt nhìn đến những sự khốn khó xác hồn con và gia đình thân tộc, xin  Mẹ cầu bàu cùng Chúa và hộ giúp cho chúng con luôn yêu mến Chúa cho nhiều, biết tránh xa các dịp tội, mãi sống xứng đáng làm con cái Thiên Chúa. và luôn học cách hội nhập vào nước Thiên Chúa như XÁC HỒN MẸ đã được hội nhập vào đó vậy. men.


    Nhân ngày Kỷ Niệm kính Mẹ HỒN XÁC VỀ TRỜI, xin Mẹ hộ giúp cho Linh Hồn Maria Mattha Phép (Mẹ con), Maria Lời (Mẹ vợ), và tất cả các Linh Hồn chọn Mẹ làm Bổn Mạng nha. Con cám ơn Mẹ Maria.


Con, Lawrence Nguyễn H Cường

Lễ Mẹ Thiên Chúa

(Lc 2,16-21)16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. 18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. 19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. 21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.


Lạy Mẹ Maria, hôm nay lễ kính nhớ Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, con lại được dịp gẫm suy về những biến cố lớn nhỏ đời Mẹ từ lúc Mẹ nói lời "xin vâng". Với những biến cố ấy Mẹ luôn ghi nhớ trong lòng, phải chăng là: 

Mẹ ơi, con thường ba ra bốp rốp khi biết được chút ít và làm được chút việc, xin cho con bắt chước nhân đức khiêm nhường của Mẹ để cẩn mật và khiêm tốn tạ ơn vì Thiên Chúa ưa chuyện vãn và dạy dỗ người đơn sơ khiêm nhường được thấu triệt mầu nhiệm cao siêu của Chúa.


Lạy Mẹ Maria, Đức Chúa đã phán với ông Mô-sê cách chúc lành thế này:

"Nguyện ĐỨC CHÚA chúc lành và gìn giữ anh (em) !

Nguyện ĐỨC CHÚA tươi nét mặt nhìn đến anh (em) và dủ lòng thương anh (em) !

Nguyện ĐỨC CHÚA ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh (em) !"

Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng." (Ds 6,24-27)


Giờ đây, Mẹ là nguồn sống đẹp lòng Thiên Chúa nhất, Mẹ là người có phúc hơn cả loài người chúng con, và Mẹ là Đấng trung gian thông ơn Thiên Chúa, xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho con, gia đình con, và thân hữu con. Lạy Mẹ, nhờ lời cầu của Mẹ mà chúng con được Thần Trí của Con Mẹ (là Đức Giê-su Ki-tô) vào tâm hồn chúng con, để chúng con có thể ngước mặt kêu lên rằng: “Abba”, nghĩa là “Cha ơi”. Thế con không còn phải là tôi tớ, nhưng là con, nhờ đó con cũng được thừa kế và nhớ ơn Thiên Chúa. (Gal 4,6-7)


Lạy Mẹ Maria, nhìn lại trong cuộc đời: con cũng có rất nhiều biến cố thăng trầm, tất cả những biến cố trong quá khứ ấy như phép mầu được xếp đặt ăn khớp với hiện tại và để con tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa ở tương lai. Lạy Mẹ, con muốn ghi nhớ những hồng ân Chúa trong lòng với tâm tình tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa. Xin Mẹ giúp con, gia đình con, và thân hữu con luôn sống trong ân nghĩa Chúa để xứng đáng kêu lên rằng: “Abba”, “Cha ơi”.


Lạy Mẹ Maria, với danh thánh cực trọng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và vì lòng hay thương xót của Mẹ, và vì lời phó thác của Con Mẹ: "Thưa Bà, đây là con của Bà",.. "Đây là mẹ của anh" (Gn 19,26-27), xin Mẹ nhận con làm "dưỡng tử" của Mẹ... để nhờ Mẹ, với Mẹ, và trong Mẹ, con luôn thực thi "Di Ngôn" của Con Mẹ và sống đẹp lòng Đức Chúa Cha. Amen.


Lawrence Nguyễn H Cường

----------------

LỄ MẸ THIÊN CHÚA,  Nguồn: (gpcantho.com)


Tước hiệu Đức Maria Mẹ Thiên Chúa là một tước hiệu đã có từ lâu đời trong Giáo Hội. Đây là một tước hiệu xứng hợp ơn mọi tước hiệu khi nói về Đức Trinh Nữ Maria.

Vào thế kỷ V, Nestôriô đã nổi lên chống đối tước hiệu Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Theo Nestôriô, chỉ nên gọi Maria là Mẹ của Đức Giêsu Kitô, chứ không được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Một cuộc xung đột lớn đã xảy ra trong Giáo Hội xoay quanh việc Ngôi Hai nhập thể. Thế nên, vào năm 431, Hội Thánh đã triệu tập Công đồng Ephêsô dưới sự chủ toạ của thánh Cyrillô, các nghị phụ trong công đồng này đã tuyên bố cất chức Nestôriô và đánh đổ lạc thuyết của ông ta. Công đồng Ephêsô đã định tín Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa vì thực sự Mẹ đã sinh ra Con-Thiên-Chúa-làm-người.

Bắt đầu từ công đồng Ephêsô tước hiệu Maria Mẹ Thiên Chúa đã trở thành tước hiệu chính thức của Đức Trinh Nữ Maria. Đây là tước hiệu trổi vượt trên mọi tước hiệu mà Giáo Hội đã ca tụng và tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria. Thánh công đồng Vaticanô II trong Hiến chế Tín lý về Hội Thánh đã viết: “Từ những thời xa xưa, Đức Trinh Nữ đã được tôn kính dưới tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa, và các tín hữu đã khẩn cầu cùng ẩn náu dưới sự che chở của Người trong mọi cơn gian nan khốn khố”. Đức Giáo Hoàng Piô XI đã viết khi lập thánh lễ kính trọng thể Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa ngày 11.10 nhân dịp kỷ niệm 1500 năm công đồng Ephêsô vào năm 1931: “Tín điều Mẹ Thiên Chúa là một mối nước mầu nhiệm vô tận, đã tuôn ra mọi đặc ân cho Đức Mẹ và nâng Người lên một địa vị cao sang tuyệt vời bên Thiên Chúa”.

Hôm nay, Giáo Hội dành ngày đầu năm dương lịch để cầu nguyện cho thế giới hoà bình trùng vào ngày kính trọng thể Đức Maria Mẹ Thiên Chúa như lời Đức Thánh Cha Phaolô VI đã viết trong tông huấn Marialis Cultus, khi người dời thánh lễ kính trọng thể Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa vào ngày 01.01 mỗi năm như sau: “Vì sự trùng hợp tốt đẹp giữa ngày 01 tháng Giêng với ngày thứ tám sau lễ Giáng Sinh mà chúng tôi đã đặt ngày đó là ngày thế giới hoà bình, mà thế giới mỗi ngày càng hưởng ứng thêm, và thành quả của hoà bình đã phát sinh trong lòng nhiều người”.

Lạy Vua Hoà Bình mới sinh, nhờ sự can thiệp của Nữ Vương Hoà Bình, xin ban cho nhân loại và mỗi người chúng con sự hoà bình đích thực và ơn an bình trong mỗi tâm hồn.

----------------

Mẹ Thiên Chúa – Gm. Arthur Tonne

Ngày 20 tháng giêng 1961 John Kennedy làm Tổng Thống thứ 35 của Hoa Kỳ. Một người Công Giáo đầu tiên giữ chức vụ chóp bu. Trong ngày nhậm chức, có mặt tất cả dòng họ Kennedy, cùng bà mẹ đứng một chỗ danh dự. Vào lúc John Kennedy thề nhậm chức và trở thành Tổng Thống thì Rose Kennedy trở thành Mẹ của Tổng Thống. Khi bà sinh John vào năm 1917, Bà đã cho đất nước Hoa kỳ một con người mà sau này làm Tổng Thống. Bà không sinh ra một con người Tổng Thống. Nhưng thật sự và đúng là mẹ của một Tổng Thống.

Một cách tương tự, nhưng không y hệt như thế, chúng ta xưng tụng Đức Nữ đồng trinh là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu Kitô đấng vừa là Thiên Chúa vừa là Người. Đức Maria không sinh ra Chúa là Chúa. Đức Maria cũng không phải là Chúa hay Bà Chúa. Mẹ là một con người có hạn, được vinh dự dâng hiến bản tính nhân loại cho Ngôi Con trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Qua Mẹ, Đức Giêsu là một người thật và cũng là Thiên Chúa thật. Đó là chân lý chúng ta mừng lễ hôm nay. Ngày đầu năm dương lịch. Tại sao chúng ta công khai tung hô Maria là Mẹ Thiên Chúa ngay sát lễ giáng sinh? Lý do rất tự nhiên khi chúng ta thăm một em bé mới sinh, dễ nhiệm chúng ta muốn biết sức khoẻ của em, Em nặng mấy ký và em giống ai. Thế rồi bao giờ chúng ta cũng muốn biết về sức khoẻ của người Mẹ. Cả tuần nay chúng ta ngắm nhìn Chúa Hài Đồng trong Máng cỏ. Hôm nay chúng ta có lý do hướng về Mẹ của Ngài.

Một lý do khác nữa: trong ngày đầu năm, chúng ta cầu chúc cho nhau năm mới vui tươi, hạnh phúc. Nghĩa là chúng ta hy vọng và cầu xin cho bạn bè, những người thân yêu được một năm thánh thiện để họ biết Chúa Kitô nhiều hơn, yêu mến người nồng nàn hơn và phụng sự người trung thành hơn như Đức Mẹ đã làm. Để được như vậy không có gì giúp ta, hơn sự thúc đẩy và trợ giúp của Người Mẹ ấy, Chúa Giêsu và tôn kính mẹ, Người cũng muốn chúng ta yêu và Tôn kính Mẹ của Người.

Chúng ta có thể gợi một so sánh nữa; John Kennedy đã tham dự Thánh lễ vào buổi sáng ông nhậm chức. Ông làm thế để cám ơn Mẹ ông. Bà đã dự Thánh lễ mỗi ngày từ khi bà kết hôn. Mẹ Tổng Thống Kennedy đã chứng kiến cái chết rùng rợn của con bà, cũng thế Mẹ Thiên Chúa cũng chứng kiến cảnh tượng đóng đinh ghê sợ của Con Mẹ. Cái chết của Chúa Kitô được tái diễn trên bàn thờ này mọi ngày. Chúng ta hãy làm cho Thánh lễ thêm quan trọng hơn trong ngày đầu năm này và bạn sẽ Thánh và hạnh phúc trọn một năm. Hãy xin Thiên Chúa, nhờ Thánh lễ này cho bạn và những người thân yêu của bạn sự phù giúp bạn cần, để làm cho năm nay hạnh phúc.

Bạn đặc biệt để ý tới lời kinh nguyện Thánh Thể II “xin cho chúng con xứng đáng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa” sau Thánh lễ bạn hãy tìm tới máng cỏ và nhớ tới Mẹ Thiên Chúa. Mẹ sẽ thực hiện lời chúc mừng và cầu xin của tôi cho tất cả các bạn.

Năm mới hạnh phúc cho mọi người. Amen.

---------------

Mẹ Thiên Chúa.  Nguồn: (gpcantho.com)

Có một cô gái, sau khi tham dự một khóa tĩnh tâm, đã kể lại về đời mình như sau: Ngay từ hồi còn bé, tôi đã lâm vào một tình trạng lo âu sợ hãi. Cố gắng lớn lao nhất của tôi hiện nay là vượt thắng nỗi lo âu sợ hãi ấy. Tất cả đều do người mẹ.

Phải, ngay từ những thánh năm ấu thơ, không hiểu vì lý do gì, bà luôn đối xử với tôi một cách nghiệt ngã. Hết đánh đập lại đe loi, khiến tôi bị mặc cảm. Và nỗi lo âu sợ hãi cùng với thời gian cứ tăng lên mãi. Cho đến hôm rồi, sau khi nghe một bài giảng, tôi tình cờ bước vào nhà thờ. Ở đó có bức tượng Mẹ Maria, và đó là lần đầu tiên tôi nhìn ngắm bức tượng Mẹ thật kỹ.

Thoạt tiên, tôi bực bội, giận dữ muốn bỏ ngay ra ngoài, nhưng rồi một cái gì đó đã lôi kéo tôi đến quỳ dưới chân Mẹ. Úp mặt vào lòng bàn tay và tôi đã khóc. Sau đó, tôi cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm và mong ước được làm một đứa trẻ, một người con bé bỏng, đầy tin tưởng và phó thác. Đồng thời tôi cũng cảm nhận được tình yêu mà Mẹ Maria đã dành cho tôi, khiến tôi muốn thực sự tha thứ cho người mẹ ruột của tôi những gì đã xảy ra trong dĩ vãng.

Từ câu chuyện trên chúng ta đi vào tâm tình của ngày lễ kính Mẹ Thiên Chúa và chúng ta sẽ suy nghĩ về hai điểm.

Điểm thứ nhất: Đức Maria không phải chỉ là Mẹ Thiên Chúa mà ngài còn là mẹ thật của mỗi người chúng ta nữa. Từ trời cao, Mẹ luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta trong mọi cảnh huống cuộc đời.

Điểm thứ hai: Đức Maria cũng chính là khuôn mẫu để chúng ta noi theo, nhất là về thái độ tín thác vào Chúa.

Thực vậy, khi sứ thần báo tin Mẹ sẽ sinh con bởi quyền phép Chúa Thánh Thần, mặc dù biết rằng việc này có thể làm cho thánh Giuse buồn phiền và lo nghĩ, nhưng Mẹ vẫn vững tin và phó thác vào Chúa. Rồi khi nghe các mục đồng kể lại lời các thiên thần. Mặc dù không hiểu lắm, nhưng Mẹ vẫn tín thác vào Chúa. Khi nghe ông già Simeon nói tiên tri: Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu trái tim Bà. Lần này Mẹ Maria cũng chẳng hiểu rõ ý nghĩa lời tiên tri, nhưng Mẹ vẫn phó thác vào Chúa. Rồi khi tìm thấy Chúa và nghe Chúa trả lời: Mẹ không biết con phải lo việc Cha con sao? Một lần nữa Mẹ Maria chẳng hiểu gì cả nhưng Mẹ vẫn tin tưởng nơi Chúa.

Và ngày nay, Mẹ luôn sẵn sàng giúp chúng ta sống tin tưởng và phó thác vào tình thương của Chúa. Chẳng hạn là những bậc cha mẹ, chúng ta đã cặn kẽ dạy bảo, ra sức làm gương sáng mà con cái vẫn khô khan nguội lạnh ngang bướng Và như vậy, chỉ còn một phương cách là tiếp tục cầu nguyện và phó thác. Chính Mẹ Maria sẽ giúp chúng ta làm điều này.

Là một thanh niên, chúng ta lo lắng về tương lai, không hiểu những dự tính của mình là gì và sẽ đi về đâu? Chúng ta đã bàn bạc, đã cầu nguyện mà sao vẫn còn mù mịt. Vậy thì hãy tiếp tục cầu nguyện và phó thác, chính Mẹ Maria sẽ giúp chúng ta trong việc này.

Là một người đang chao đảo về đức tin với bao nhiêu những thắc mắc, những khó hiểu. Mặc dù đã cầu nguyện nhưng chúng ta vẫn hoài nghi liệu có Chúa hay không? Vậy thì hãy cầu nguyện và phó thác Mẹ Maria sẽ giúp chúng ta thực hiện điều này.

Lạy Đức Maria, là Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con, xin hãy giúp con trong mọi cảnh huống của cuộc đời.

Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội

Lạy Mẹ Maria, ở tuổi 15, Mẹ đã trở nên thần lực tình thương vô biên của Đức Chúa Cha… thần lực yêu thương ấy bao trùm cả vủ trụ, đến độ các Triều Thần Thiên Quốc và đặc biệt là Tổng Lảnh Thiên Thần Gabriel tung hô Mẹ là người có phúc hơn mọi người nữ, như vậy Mẹ có phúc hơn cả loài người chúng con. Chẵng những vậy, tình thương của Mẹ quá đẹp lòng Đức Chúa Cha nên Thiên Chúa đã chọn Mẹ là người khởi đầu cho chương trình “Cứu Độ” của Thiên Chúa _ "GIAO ƯỚC TRỌN TÌNH THƯƠNG" hay còn gọi là Giao Ước Mới, Giao Ước “Phàm Thánh” đồng cư giữa “Trời”“Đất”.


Lạy Mẹ Maria, tình thương Mẹ cao cả đáp lời “XIN VÂNG” để trở nên “HÒM BIA ÊM ÁI” cưu mang Đức Chúa Giê-su ngự vào từ trời cao. Tiếng “XIN VÂNG” của Mẹ sắp xếp lại thần lực trong toàn cõi vũ trụ khiến ma vương và quỉ thần kinh khiếp. Lời “XIN VÂNG” của Mẹ là nhịp cầu “Đất Trời” cho Thiên Chúa thể hiện tình thương và là niềm hy vọng cho con người cùng muôn linh hồn ở cõi Âm Ty.


Ôi Maria, Mẹ của con, Mẹ đã trao trọn tình thương cho Đức Chúa Cha và cho Con Mẹ là Đức Giê-su Ki-tô để Mẹ khiêm nhường cưu mang, nuôi dưỡng, dạy dỗ và bảo vệ Con Thiên Chúa trong thân phận con người suốt 30 năm từ Be-lem đến Ai-Cập rồi trở về Na-za-rét… đó là chưa nói tới những quấy rối của thần dữ đêm ngày. 


Mẹ Maria ơi, nhờ “Trái Tim” vĩ đại của Mẹ, nhờ vào sự tinh tuyền của Mẹ, nhờ vào sự tỉ mỉ của Mẹ, nhời vào lòng khiêm nhường nhẫn nhục của Mẹ, nhờ vào lòng dũng cảm của Mẹ, nhờ vào sự kiên trì của Mẹ,... Mẹ đã cùng với Đức Chúa Cha tạo ra con người Giê-su vô cùng hoàn hảo. Chắc chắn Mẹ tốt hơn muôn ngôn từ của loài người chúng con nhiều lắm. Nên cả Mẹ và Đức Giê-su Ki-tô không tì ố, không chút nhuốc nhơ.


Lạy Mẹ Maria, con cám ơn “Trái Tim” vẹn sạch của Mẹ, nhờ Mẹ mà "Giao Ước Mới" của Thiên Chúa được thực hiện, nhờ Mẹ mà niềm hy vọng của loài người chúng con được cao dâng, nhờ Mẹ mà người và thánh được hiệp thông dâng lời cảm tạ và vinh danh Thiên Chúa.


Chúc mừng Mẹ đầy ơn phúc, Đức Chúa ở cùng Mẹ. Amen.


Ngày 4 tháng 6 năm 2016

Lawrence Nguyễn H Cường

Nữ Vương Hoà Bình

Có thể nói, mùa Giáng Sinh cũng là mùa kính Đức Mẹ. Đặc biệt ngày đầu năm Dương lịch hôm nay, phụng vụ muốn tôn kính Đức Maria với tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa. Và từ năm 1968 Đức Giáo Hoàng Phaolô VI lại dành ngày 1 tháng Giêng nầy để cầu nguyện cho hoà bình thế giới.

Đất nước chúng ta đã thoát khỏi những năm chiến tranh. Nhưng chúng ta vẫn còn có nhiệm vụ phải suy nghĩ về hoà bình. Bởi vì hoà bình không phải chỉ là chấm dứt chiến tranh. Hoà bình còn là xây dựng bình đẳng, ấm no, thịnh vượng, hạnh phúc nữa. Phần tích cực có thể nói gồm nhiều mặt hơn phần tiêu cực. Vả lại, hết chiến tranh cũng chưa phải là đã hết những hậu quả của chiến tranh là những thương tích, những đổ vỡ về vật chất và tinh thần. Chúng ta phải cải tạo cái cũ, xây dựng cái mới. Hoà bình hạnh phúc phải là hơi thở của mọi người trên thế giới. Vậy chúng ta đóng góp được gì?

Hãy suy nghĩ về hoà bình như Đức Maria hằng suy đi nghĩ lại trong lòng. Ngài suy nghĩ về danh “Giêsu”, có nghĩa là cứu thế. Danh đó phải được kêu cầu trên con cái loài người, để phúc lộc được đổ xuống trên các dân và phước lộc phong phú cụ thể là chính Thánh Thần mà Thiên Chúa muốn đổ xuống lòng mọi người, để khi chúng ta gọi Chúa là Cha thì chúng ta Thấy mình là anh em với nhau, để sống hòa thuận yêu thương nhau, sống vì hạnh phúc của anh em mình.

Yêu hòa bình thì phải xây dựng công bằng, bác ái, phải kiến tạo bình đẳng, ấm no, thịnh vượng, hạnh phúc. hòa bình đòi hỏi phải phấn đấu, phải đấu tranh, để tiêu diệt cái xấu và phát triển cái tốt. Rất nhiều công tác cụ thể đang ở tầm tay mỗi người chúng ta. Hết thảy chúng ta hãy tích cực, để không chỉ nói hoà bình, nhưng muốn xây dựng hoà bình. Trong ngày cấu nguyện cho Hoà Bình Thế Giới hôm nay và cũng là ngày lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, chúng ta xin Đức Maria là Nữ Vương Hoà Bình ban cho bản thân chúng ta, cho gia đình chúng ta, cũng như cho cộng đoàn giáo xứ, nền hoà bình của Chúa Kitô – Hoà bình mà Đấng Cứu Thế, Con của Mẹ Maria đã đem xuống trần gian cho loài người trong đêm Giáng Sinh, để chúng ta biết sống hoà thuận yêu thương nhau, đoàn kết xây dựng hoà bình trên quê hương đất nước và trên toàn thế giới.

Sinh Nhật Mẹ Mẹ Maria

     Lạy Mẹ Maria, hôm nay khí hậu ôn hòa trong sáng rất đẹp... chúng con xin được hiệp thông với mọi tạo vật trong toàn cõi vũ trụ, muôn Triều Thần và các Thánh, loài người và Giáo Hội, Thánh Gioan-kim và Anna chúc mừng Sinh Nhật Mẹ Maria trong vinh quang Thiên Chúa.

     Con cũng xin hiệp cùng Thánh Ða-mas-cê-nô dâng lời tạ ơn: "Thánh Gioan-kim và An-na, đôi bạn hạnh phúc, tất cả mọi tạo vật đều mang ơn các ngài, vì nhờ các ngài mà tạo vật đã dâng lên cho Ðấng Hóa Công một lễ vật cao trọng, đó chính là Ðức Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa”.

     Lạy Mẹ Maria, Mẹ  "Vô Nhiễm Nguyên Tội" đã hạ thai trong gia đình Thánh Gioan-kim và An-na để chuẩn bị chương trình "Cứu Độ" của Thiên Chúa cho loài người chúng con. Cám ơn Mẹ đã vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa, và vâng nghe lời giáo huấn của Thánh Gioan-kim và An-na để trở nên "Nữ Tỳ" khiêm nhường hèn mọn nhất và đã đáp lời "XIN VÂNG" rất đẹp lòng Thiên Chúa.

     Ôi! vui sướng cho loài người chúng con... Thiên Chúa đã nâng Mẹ lên Đấng hoàn hảo "Cao Trọng Nhất": là "Mẹ Thiên Chúa", là "Hòm Bia Chúa Ngự", là "Đồng Công Cứu Chuộc", là máng "Thông Ơn Thiên Chúa", là "Mẹ Hằng Cứu Giúp" chúng con.

     Nhân dịp ngày sinh nhật Mẹ, chúng con chúc tụng Mẹ nhiều hơn và cũng muốn noi gương Mẹ: Sống đời khiêm nhường, loại bỏ nhũng túi mục nát của 'tham sân si', chăm chỉ nghe và thực thi những kỳ vọng của Thiên Chúa như Mẹ đã đáp lời "XIN VÂNG" để Đức Chúa Cha gia lòng thương xót loài người chúng con qua Đức Giê-su Ki-tô và qua Mẹ Maria. Xin Mẹ cứu giúp chúng con.

     Lạy Mẹ Maria, nếu không có Mẹ, loài người chúng con tệ hại hơn biết dường nào... Xin Mẹ thương cứu giúp chúng con thoát khỏi mọi cạm bãy giữa thế gian để một lòng chuyên lo thực thi Thánh Ý Thiên Chúa ở dưới đất này cũng như trên trời vậy. 

     Muôn loài chúng con chúc mừng "Sinh Nhật Mẹ Maria". Amen.

Lawrence Nguyễn H Cường
(Ngày 8 tháng 9 năm 2016)

Tiếng "Vâng" của Mẹ Maria

"Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu." (Lc 1,31)

"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." (Lc 1,38)


Qua 2 đoạn Tin Mừng trên, con có thể nhận ra sự can đảm và đức hạnh của Mẹ Maria.


CAN ĐẢM: Theo ứng xử thông thường và tập tục thời đó:

+  Nhưng với ý Chúa muốn, Mẹ sẵn sàng bước vào "Chương Trình Cứu Độ" của Thiên Chúa, và tín thác trọn vẹn vào bàn tay quan phòng của Ngài. Quả thật, Thiên Chúa đã cho Thiên Thần báo mộng kể hết mọi sự cho Giuse và truyền cho ông chăm sóc Đức Mẹ và Chúa Giêsu (Mt 1,19-25). Mẹ quả là "Vị Tử Đạo" đầu tiên để hiệp thông trong "Chương Trình Cứu Độ" của Thiên Chúa.


Lạy Chúa, con nhìn lại cuộc đời, con đã trải qua biết bao biến cố thập tử nhất sinh, nhưng trong ánh mắt yêu thương luôn dõi nhìn của Chúa, Chúa đã ra tay dàn xếp mọi chuyện an lành cho con còn ly kỳ hơn chuyện của Cha Thánh Giuse và Mẹ Maria nữa. Con cãm tạ và chúc tụng tình thương Chúa dành đặc biệt cho con và gia đình con.ĐỨC HẠNH Maria làm vui mừng muôn loài Chúa tạo

    Lạy Mẹ Maria:

Lạy Mẹ Maria đức hạnh vô song, giàu lòng yêu mến, và vô cùng xót thương, cả đời Mẹ sống đẹp lòng Thiên Chúa, xin cầu bàu cho con có đủ năng lực và nhiệt thành quyết tâm sống với tám Mối Phúc để con được xứng đáng làm con Thiên Chúa và chu toàn bổn phận làm con Thiên Chúa trong chức vụ “Tư Tế, Ngôn Sứ, và Vương Giả” của con. Amen.


Lawrence Nguyễn H Cường