Vần X

KINH XIN ƠN BỀN ĐỖ

Lạy Thánh Nữ đồng Trinh Maria, bởi vì Mẹ muốn giục lòng chúng con hằng trông cậy Mẹ chẳng có khi đừng, nên Mẹ đã ưng thuận lấy tước hiệu là "Mẹ Hằng Cứu Giúp". Con nài xin Mẹ khấn phù hộ con, mọi giờ mọi khắc, mọi nơi mọi chỗ, khi bị cám dỗ, lúc rủi ngã phạm, buổi gặp gian nan, kỳ mắc tân khổ giữa chốn trần ai, mà nhất là khi con gần sinh thì Mẹ chớ bỏ con.

Lạy Mẹ nhân từ hay làm ơn phước, xin Mẹ cho con hằng nhớ hằng quen chạy đến cùng Mẹ, vì con quyết chắc hễ con kêu Mẹ hết dạ thành tâm, thì Mẹ cũng sẽ thủ tín giúp con. Vậy cúi xin Mẹ hãy lo cho con được ơn trọng này, là ơn khẩn cầu cùng Mẹ chẳng thôi, cậy trông hết lòng như con cậy mẹ, ngõ nhờ sức thiêng lời nguyện trung thành, cho con được Mẹ hằng cứu giúp con, và ban cho con được bền đỗ đến cùng. Lạy Mẹ yêu dấu rộng lượng hay thương giúp, xin Mẹ chúc lành xuống phước cho con. Xin Mẹ cầu thay cho con khi này và trong giờ chết. Amen.


KINH XIN ƠN CHẾT LÀNH

Con lạy rất thánh Đức Bà Maria là Chúa bầu con, con tin thật Đức Chúa Trời Ngôi Thứ Nhất, là Đức Chúa Cha, có phép tắc vô cùng, đã ban cho Đức Bà được quyền phép cả trên trời dưới đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Bà phù hộ cho con trong khi con lâm chung kẻo phải chước dữ kẻ nghịch thù con. Amen.

Kính mừng  ...

Con lạy ơn rất thánh Đức Bà Maria là Chúa bầu con, con tin thật Ngôi Thứ Hai, là Con Đức Chúa Trời cùng là Con một Đức Bà, đã ban cho Đức Mẹ cực quang cực minh soi sáng cả và thiên đàng. Vì vậy con cầu cùng Đức Bà phù hộ cho con trong khi con lâm chung, xin soi sáng cho linh hồn con được lòng tin thật cùng mạnh mẽ kẻo phải u mê, hay là tin chước dối kẻ nghịch thù con. Amen.

Kính mừng ...

Con lạy ơn rất thánh Đức Bà Maria là Chúa bầu con, con tin thật Đức Chúa Trời Ngôi Thứ Ba, là Đức Chúa Thánh Thần, đã ban cho Đức Bà đầy lòng vui kính mến Đức Chúa Trời. Vì vậy con cầu cùng Đức Bà phù hộ cho con được lòng vui kính mến Đức Chúa Trời, trong khi con lâm chung cho con lấy sự khốn khó làm vui mừng. Amen.

Kính mừng ...