Vần R

KINH RẤT THÁNH VĂN CÔI ĐỨC BÀ

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời cùng rất thánh Đức Bà Maria Chúng con dâng cho Đức Chúa Trời cùng Đức Bà hết mọi việc Linh hồn và xác con làm hoặc lòng lo miệng nói mình làm. Con ước ao muôn vàn ý rất màu nhiệm Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà đang khi còn ở thế này, mà hợp hai ý ấy cùng ý con, đẹp lòng Đức Chúa Trời cùng Đức Bà con lại có ý cho được những Ân xá thuộc về việc nào con làm đền vì tội con, mà xin Đức Chúa Trời cùng rất Thánh Đức Bà ba sự này: Một là cho kẻ trong họ Rôsariô lên Thánh, hai là cho kẻ ngoại họ giữ Đạo cho trọn, ba là cho kẻ chưa biết Đạo thật cho được theo Đức Chúa Giêsu. Sau hết con xin Đức Chúa Trời cùng Đức Bà vì lời Đức Chúa Trời cùng Đức Bà muốn con xin, cho được hưởng phúc chẳng cùng. Amen.