Vần Đ

KINH ĐỀN TẠ TRÁI TIM MẸ MARIA

(Đọc vào các ngày Thứ bảy đầu tháng)

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria Mẹ Chúa Trời, và là Nữ Vương các thiên thần cùng cả và loài người ta. Chúng con cảm đội ơn Chúa Ba Ngôi cực thánh rất đáng thờ phượng cung kính; đã ban cho Mẹ những ơn riêng vinh hiển.

Chúng con tin tất cả các điều Hội Thánh dạy, tin về những sự cao sang, quyền phép lòng lành và nhân đức Đức Mẹ, nhất là chúng con tin kính Mẹ từ thuở dựng thai chẳng hề mắc tội tổ tông. Mẹ chịu thai cùng sinh dưỡng Chúa Giêsu mà còn trọn đời đồng trinh trong trắng.

Mẹ là Đấng rất mực thánh thiện, và đã vượt trên cả lòai người cùng các thiên thần, vì Mẹ được đầy dẫy mọi ơn, và hằng trung tín cùng ơn nghĩa Chúa. Mẹ đã đáng gọi là Đấng Đồng Công cứu chuộc lòai người, vì Mẹ đã thông phần trong việc cứu thế.

Mẹ là Đấng giữ kho cùng là cửa thiên đàng, vì Mẹ đứng ban phát mọi ơn Chúa. Sau hết Mẹ được phong quyền Nữ Vương trời đất : Mẹ là Hòang hậu, là Nữ Vương các thiên thần cùng tòan thể loài người.

Chúng con ái mộ cao rao Mẹ là Đấng tòan năng bởi lời Mẹ xin cùng Chúa và Mẹ chỉ dùng quyền phép ấy để cứu rỗi linh hồn người ta; cùng yên ủi kẻ âu lo khốn khó, vì Mẹ hằng cứu giúp mọi kẻ cầu xin Mẹ, và nhiều khi Mẹ cũng tiếp cứu cả những kẻ chưa kêu đến Mẹ nữa.

Ôi! lạy Mẹ thông ơn Thiên Chúa, bầu chữa kẻ có tội và phù hộ các giáo hữu, xin đóai nhận lời khiêm nhường chúng con dâng lên cảm tạ Mẹ, vì muôn ơn lành Mẹ cầu bầu cho tòan thể Hội Thánh cùng các giáo hữu. Chúng con xin dâng trót lòng chúng con để cảm tạ Mẹ vì hết mọi ơn Mẹ ban.

Lạy Nữ Vương cùng là Mẹ hay thương xót, xin Mẹ thứ tha cho các điều chúng con bội bạc cùng Mẹ. Chúng con xin đoan hứa từ nay; nhờ ơn Chúa giúp, chúng con sẽ hết sức tôn kính yêu mến và bắt chước Mẹ hơn trước.

Lạy Mẹ rất tốt lành êm ái, xin Mẹ thứ tha cho lời nói hay các bài viết xúc phạm đến Mẹ. Xin Mẹ tha thứ cho những tội bất kính tượng ảnh Mẹ, và những điều xỉ nhục bội bạc làm cho Trái Tim Mẹ phải đau đớn. Xin Mẹ tha thứ cho những kẻ dâng mình cho Mẹ cách riêng đã cả lòng bất trung cùng ơn nghĩa Chúa.

Chớ gì chúng con được hợp cùng các thiên thần, các thánh và các người lành hằng ngợi khen Mẹ ở trên trời dưới đất mà đền tạ những tội gớm ghê ấy cho cân xứng.

Xin Mẹ đóai thương chứng nhận lòng chúng con mến Mẹ. Xin Mẹ hãy tỏ ra Mẹ là Mẹ thật chúng con, và làm cho chúng con đáng gọi và được nên con thật của Mẹ. Amen.


KINH ĐỀN TẠ TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI MẸ

Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, ngày hôm nay con xin dâng mình con, dâng sự sống con, dâng các việc lành con làm, dâng hết mọi sự thuộc về con, nhất là con xin bằng lòng chịu mọi sự khó Chúa định, có ý đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và đau đớn Mẹ, bù lại những tội lỗi con, và tội lỗi mọi người xúc phạm đến Trái Tim Mẹ, cùng Trái Tim Chúa Giêsu Con Mẹ, cũng là như chính Trái Tim Mẹ vậy.

Con xin hợp cùng những kẻ dâng mình đền tạ liên tiếp Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Nguyện xin Mẹ cho chúng con được vào ẩn náu trong Trái Tim Mẹ, và nhờ Trái Tim Mẹ mà đến cùng Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Con Mẹ.

Lại xin Mẹ bầu cử cùng Chúa đổ ơn tha thứ và ơn thương xót xuống cho mọi người trên thế gian, cùng làm cho mọi người nhận biết và kính mến Trái Tim Mẹ ở đời này, để ngày sau được hợp cùng Trái Tim Mẹ hát mừng tạ ơn Chúa Ba Ngôi trên nơi vĩnh phúc đời đời. Amen.


KINH ĐỨC BÀ MARIA

Lạy ơn Rất Thánh Đức Bà Maria là Mẹ cực khoan cực nhân rất thương loài người ta, là Mẹ sinh ra Đức Chúa Giêsu, xuống cho chúng con mọi sự lành. Những kẻ âu lo nhớ đến Đức Bà, thì được yên ủi, các Thánh xem thấy Đức Bà thì được phần vui mừng, kẻ có tội chạy đến cùng lòng lành Đức Bà thì Đức Bà ban cho sức mạnh, cho được làm những việc lành phúc đức. Chúng con là kẻ rất hèn mọn, đã làm bấy nhiêu việc lành, thì chúng con dâng cho Đức Bà, cùng xin Đức Bà nhận lấy, cho chúng con được các Ân Xá như Đức Giáo Hoàng truyền cho chúng con vậy. Chúng con đã vâng lời Đức Giáo Hoàng, cùng hợp một ý người dậy; song le chúng con yếu sức lắm, chẳng có làm việc lành này nên chia trí lo đi đàng khác, chúng con xin Đức Bà chớ chấp sự ấy. Chúng con lại cậy lòng lành Đức Bà mà cả lòng xin Đức Bà cầu cùng Đức Chúa Giêsu là con thật Đức Bà, cho Hội Thánh càng ngày càng thịnh, cùng gìn giữ Đức Giáo Hoàng cho được bằng yên, cho các vua chúa có đạo thuận hoà yêu nhau, cùng phá mọi sự rối, soi lòng kẻ nghịch trở lại cùng Hội Thánh, mở lòng có kẻ chẳng có đạo biết được Đạo Thánh Đức Chúa Trời, cùng phù hộ cho các giáo hữu mọi nơi, khỏi sự dữ được mọi sự lành phần hồn phần xác, cho chúng con được ân xá này, là tha phần phạt đền tội cho chúng con, cho ngày sau được chịu muôn phúc ở trên Thiên Đàng đời đời chẳng cùng. Amen.


KINH ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG

Lạy Đức Mẹ Maria, chúng con ngợi khen Mẹ vì Chúa đã phong Mẹ làm Nữ Vương Trời Đất. Mẹ làm Nữ Vương để cùng với Chúa Giêsu cai trị vũ trụ Mẹ quyền thế vô song và nhân lành vô biên. Xin Mẹ giúp chúng con từ bỏ tội lỗi và các tính mê nết xấu. Xin ban cho chúng con thắng tội kêu ngạo, biết sống khiêm nhường thắng tội ích kỷ, biết sống quảng đại thắng tội ghen ghét, biết thương yêu người khác thắng tội lười biếng, biết siêng năng làm việc thiện thắng tội mê xác thịt, biết sống thanh sạch trong bậc mình.

Lạy Đức Maria Nữ Vương, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Hội Thánh, là vinh quang, là ơn cứu rỗi của mọi dân nước là niềm an ủi các linh hồn, và là cửa Thiên Đàng. Chúng con chúc tụng Mẹ, chúng con cảm tạ Mẹ, chúng con dâng mình cho Mẹ. Xin Mẹ làm Nữ Vương chúng con, và ban cho Tổ quốc chúng con được mọi ơn lành hồn xác. Xin giúp chúng con hăng hái làm việc Tông đồ mở nước Chúa, và đem Tin Mừng cứu độ cho mọi người, để tất cả chúng con được cùng Mẹ, cai trị với Chúa Kitô trong nước Thiên Chúa. Amen.


KINH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 1

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp! Con được đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ, thì linh hồn con hết lòng trông cậy vững vàng, khác nào con thảo đối với Mẹ lành vậy.

Con thấy Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc loài người, và cũng là Chúa con đang ngự trên tay Mẹ, Người là Đấng phép tắc vô cùng, là Chúa Tể cầm quyền sinh tử, là Đấng ban phát mọi ơn lành.

Vì Mẹ là Mẹ Người, vậy Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin Người, cùng đủ quyền buộc Người phải ưng nhận lời Mẹ. Người đã xưng thật Người chẳng có thể từ chối Mẹ ơn gì, mà lại ước ao muốn nghe lời Mẹ xin.

Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu! Lời Mẹ cầu bầu rất đỗi thần thế, nên con dám nài xin Mẹ trong giờ khấn này, ban cho con như ý con xin. Con hết lòng cầu xin và trông cậy vững vàng Mẹ sẽ chuyển cầu cho con.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp! Xin che chở mọi kẻ thuộc về con, cho Đức Giáo Hoàng, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ tình nghĩa, kẻ thù nghịch, và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết cho các Linh Hồn đáng thương trong Lửa Luyện Ngục.

Thánh Maria, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu bầu cho con.

Lạy thánh Anphongsô là quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn biết chạy đến cùng Đức Mẹ Maria.


KINH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 2

Lạy Rất Thánh Đồng Trinh Maria! Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin Mẹ dủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội, khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết.

Lạy Mẹ hay thương xót! Con tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng Mẹ, thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này, là siêng năng cầu xin Mẹ, và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, để Mẹ nghe lời con hằng cầu xin mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng.

Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp! Xin Mẹ ban phúc lành cho con, và cầu bầu cho con khi nay và trong giờ lâm tử.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp! Xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết cho các Linh Hồn đáng thương trong Luyện Ngục.

Thánh Maria, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu bầu cho con.

Lạy Thánh Anphongsô là quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn biết chạy đến cùng Đức Mẹ Maria.


KINH ĐỨC MẸ HOA HỒNG MẦU NHIỆM #1

Lạy Đức Nữ Hoa Hồng mầu nhiệm, Mẹ Chúa Giêsu và Mẹ chúng con! Mẹ là niềm hy vọng, là sức mạnh  và là niềm an ủi của chúng con. Với tình yêu từ trời cao chúc phúc cho chúng con, nhân danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Amen.

Lạy Đức Nữ Hoa hồng mầu nhiệm, Nữ trinh tinh toàn, Mẹ ân phúc, chúng con phủ phục trước Mẹ  trong vinh quang của Con chí thánh Mẹ  trong vinh quang của Con chí thánh Mẹ, cậy nhờ Mẹ  nài xin lòng thương xót nhân từ Thiên Chúa. Không mảy may do công phúc chúng con, nhưng hoàn toàn do Trái tim từ mẫu vô cùng nhân ái Mẹ, chúng con nài xin sự trợ giúp và ân thánh, vì chúng con tin chắc rằng  Mẹ sẽ nghe lời chúng con.

Lạy Đức Nữ Hoa hồng mầu nhiệm, Mẹ Chúa Giêsu, Nữ Vương rất thánh Mân Côi  và là Mẹ Giáo Hội, nhiệm thể Đức Kitô, chúng con cầu xin ơn hiệp nhất  và hòa bình cho toàn thể ơn hiệp nhất  và hòa bình cho toàn thế giới này, thế giới đang bị sâu xé từng mảnh, bởi bất hòa xích mích  và xin ban xuống mọi ơn thánh để nhiều tâm hồn các con cái Mẹ được cải hóa.

Lạy Đức Nữ Hoa hồng mầu nhiệm, Nữ Vương các thánh Tông đồ, Mẹ là nguyên do làm phát sinh nhiều ơn thiên triệu và tu sĩ  nở hao quanh bàn thờ thánh thể Chúa, trong Hội Thánh . Nhờ thế  mà nhiều người được kêu gọi, lôi cuốn, vì gương mẫu đời sống thánh thiện và tình yêu nồng nhiệt  họ dành cho các linh hồn  và lan rộng khắp nơi trên cùng cõi trái đất này.

Ôi Maria  Hoa hồng mầu nhiệm Đấng vô nhiễm nguyên tội, Đấng bảo trợ ơn gọi linh mục và thánh hiến, xin cầu cùng Chúa Giêsu cho các linh mục  và các linh hồn thánh hiến. Amen.

Lạy Đức Nữ Hoa hồng mầu nhiệm, Mẹ Giáo Hội, xin cầu cho chúng con và các linh mục của Mẹ. Amen.


KINH ĐỨC MẸ HOA HỒNG MẦU NHIỆM #2

Ôi Hoa Hồng mầu nhiệm, Nữ Trinh Vô Nhiễm. Mẹ Ơn Thánh, chúng con xấp mình trước nhan Mẹ để tôn vinh Con Chí Thánh Mẹ và đón nhận ơn thương xót của Thiên Chúa. Chúng con không dám cậy công sức riêng mình, chỉ cậy vào lòng nhân từ Trái Tim Mẹ mả kêu xin Mẹ cứu giúp và ban ơn thánh cho chúng con. Chúng con tin tưởng Mẹ nhậm lời chúng con.

Kính Mừng Maria.

Ôi Hoa Hồng mầu nhiệm, Mẹ Chúa Giêsu, Nữ Vương Rất thánh Mân Côi và Mẹ Hội Thánh, là Nhiệm Tể Chúa Kitô, chúng con cầu xin cho thế giới đang bị xâu xé bởi biết bao tranh chấp. Xin Mẹ ban ơn hòa thuận, bình an và mọi ơn dẫn đến sự cải hóa tâm hồn cho biết bao con cái Mẹ.

Kính Mừng Maria.

Ôi Hoa Hồng mầu nhiệm, Nữ Vương các thánh tông đồ, xin làm nẩy nở chung quanh các bàn thờ Thánh Thể thật nhiều ơn gọi linh mục và thánh hiến, biết dùng đời sống thánh thiện và nhiệt huyết tông đồ để thiết lập triều đại tình thương vinh quang Con Chí Thánh Mẹ trên thế giới. Xin Mẹ đổ tràn ơn trời cho chúng con.

Kính Mừng Maria.

Lạy Nữ Vương Mẹ Nhân Lành…

Ôi Hoa Hồng mầu nhiệm, Đấng Vô Nhiễm Nguyên tội, Đấng bảo trợ ơn gọi linh mục và thánh hiến, Xin cầu cùng Chúa Giêsu cho các linh mục và các linh hồn thánh hiến. Amen.


KINH ĐỨC MẸ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn thể giáo hữu (Việt Nam) hết lòng tin cậy chạy đến cùng Mẹ.

Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ chúng con, Mẹ là Nữ Vương Toàn Năng, là Đấng bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao nhiêu lần, Mẹ đã cứu vãn Giáo Hội, và các dân tộc trong cơn nguy biến.

Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội và … (tổ quốc Việt Nam) cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Để thực hành mệnh lệnh của Mẹ, và để nhờ Mẹ che chở phù trì, ngày nay và mãi mãi.

Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội (Việt Nam). Xin Mẹ soi sáng hàng Giáo Phẩm, dìu dắt và thánh hóa các Linh Mục. Xin Mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa, và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh chị em của chúng con, đang phải khốn khó vì Đạo Chúa.

Xin Mẹ chúc lành cho tổ quốc Việt Nam. Xin Mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc, xin Mẹ đem tinh thần Phúc Âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia, xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết, để cùng nhau xây dựng lại giang sơn.

Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn …, để mọi người được sống trong tự do, hòa bình, ngõ hầu Nước Chúa được mở rộng khắp nơi.

Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ, và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của Mẹ.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ, vì chúng con biết Mẹ sẽ nhậm lời chúng con. Và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹ  thắng. Amen.


KINH ĐỨC MẸ TÀ PAO

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí ái Chúng con chúc tụng Chúa vì đời đời Chúa đã chọn Đức Maria làm Mẹ hạ sinh con Thiên Chúa làm người cho chúng con và đã tôn vinh Người làm Nữ Vương và là Mẹ của chúng con để nhờ Mẹ, Chúa yêu thương và chăm sóc đoàn con đang lữ hành dưới thế. Chúng con tạ ơn Chúa, đã thương nhận núi rừng Tà Pao này làm linh địa để Mẹ gặp gỡ chúng con, và qua Mẹ, chúng con gặp gỡ được chính Thiên Chúa nơi tận sâu thẳm lòng mình, và để tại nơi đây Mẹ chuyển trao lòng thương xót Chúa cho tất cả những ai đang đau khổ tinh thần cũng như thể xác biết hết lòng tin tưởng chạy đến khẩn cầu cùng Mẹ. Lạy Đức Mẹ Tà Pao giữa thế giới hôm nay đang ngày càng có xu hướng tục hóa sống hưởng thụ và vị kỷ lo âu sợ hãi vì bạo lực-hận thù-chiến tranh chúng con thành tâm chạy đến cùng Mẹ xin Mẹ dạy chúng con biết hết lòng phụng thờ Chúa lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy yêu thương và phục vụ theo tinh thần Tin Mừng tôn trọng phẩm giá con người cùng nhau xây dựng trời mới đất mới Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi chí ái xin cho chúng con biết noi gương Mẹ luôn luôn vâng theo Thánh Ý Chúa trong mọi hoàn cảnh ở đời sống thanh sạch-khiêm tốn-vị tha-dấn thân phục vụ suốt cuộc đời hết lòng kính mến Chúa và yêu thương tha nhân để được cùng Mẹ hưởng hạnh phúc vĩnh hằng trong Chúa. Amen.


KINH ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU

Lạy Mẹ Trà Kiệu mến yêu  Mẹ đầy ơn phước và quyền năng. Mẹ đã hiện ra cùng với các Thiên Thần  để cứu giúp tổ tiên chúng con trong cơn thử thách đức tin. Mẹ là Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu  Mẹ luôn luôn cầm Phủ Việt mà Chúa Cha đã trao cho Mẹ  để bênh vực Chúa Giêsu Hài Đồng  đang sợ hãi nép mình vào Mẹ  trong cơn cuồng phong bách hại. Chúng con xin Mẹ thương đến chúng con  cho mọi tín hữu biết can đảm tuyên xưng đức tin  biết cải thiện đời sống  để trở thành một cộng đoàn hiệp nhất, chia sẻ và yêu thương. Chúng con xin Mẹ thương đến những người chưa biết Chúa  để họ nhận ra Chúa là Chúa Tể Càn Khôn  hầu chúng con cùng Mẹ hát bài ca chúc tụng Chúa Ba Ngôi trên Thiên Quốc. Lạy Mẹ Trà Kiệu mến yêu  với hết lòng tin tưởng phó thác  chúng con sấp mình cầu xin Mẹ nhận lời chúng con. Amen.